Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2559
 • ISBN - 978-82-8081-486-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.03.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 17.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jon Arne Søreide et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Neoadjuvant behandling er per i dag ikke del av standardbehandlingen ved primært resektable svulster. D
Endelig histologibeskrivelse av operasjons preparatet med en bekreftelse på at pasienten har adenocarcinom utgående fra pancreas må foreligge før oppstart av adjuvant behandling. Alt makroskopisk tumorvev må være fjernet (dvs. en R0 eller R1 reseksjon er utført). D
Etter radikal operasjon for adenocarcinom i pancreas vurderes pasienten for adjuvant behandling med 5-FU/leukovorin. Adjuvant behandling gis i seks måneder. A
Gemcitabine 1000mg/m2 gitt intravenøst som én behandling i uken kombinert med capecitabine 830 mg/m2 2 ganger daglig i 3 av 4 uker, i totalt 6 måneder, vurderes nå som standard adjuvant behandling. A
Radikal opererte pasienter (R0–R1, pN0 og pN+) bør vurderes for adjuvant kjemoterapi A
Adjuvant behandling bør starte innen 12 uker fra operasjonstidspunktet C
Pasienten bør være under 75 år, og ha god almenntilstand (ECOG 0–1, unntaksvis ECOG 2 – eller Karnofski 70 eller bedre). Vekttapet bør være mindre en 10–15 % de siste 3 mnd. C
Vedlegg
 

Langtidsoverlevelsen er svært dårlig for pasienter med pancreaskreft, selv hos de som er operert med kurativ intensjon (5;6). Adjuvant behandling etter gjennomført radikal kirurgi har til hensikt å redusere risikoen for tilbakefall av sykdommen, for dermed å bedre langtidsoverlevelsen. I tillegg ønsker man å utsette tidspunkt for et eventuelt sykdomstilbakefall, for dermed å bedre den sykdomsfrie overlevelsen. I hvilken grad pasienter med distal choledocus cancer som får utført en pancreatoduodenectomi vil ha nytte av adjuvant kjemoterapi er usikkert. Disse pasientene utgjør nok en liten del av studiepopulasjonen i ulike studier, og hvordan en har definert disse pasientene kan være mangelfullt beskrevet i ulike publikasjoner.

Adjuvant radiokjemoterapi gir ingen overlevelsesgevinst jevnført med adjuvant kjemoterapi alene. Det har vært rapportert redusert overlevelse hos pasienter som fikk postoperativ strålebehandling (137).

Adjuvant kjemoterapi har derimot vist å gi en overlevelsesgevinst sammenlignet med operasjon alene. Den store ESPAC-1-studien (541 pasienter) konkluderte med at 5-FU-basert radiokjemo­terapi førte til redusert overlevelse, mens 5-FU-basert adjuvant kjemoterapi alene bedret overlevelsen signifikant sammenlignet med ingen adjuvant postoperativ behandling (137). I 2007 viste CONKO-001 studien (368 inkluderte pasienter som hadde fått utført en R0 eller R1 pancreasreseksjon) at adjuvant gemcitabine ga en signifikant bedret sykdomsfri overlevelse sammenlignet med kirurgi alene (median overlevelse 13,4 mnd. vs. 6,7 mnd.) (138).

Adjuvant 5-FU/leukovorin ble sammenlignet med adjuvant gemcitabine i ESPAC-3-studien (1088 pasienter) (139). Adjuvant gemcitabine bedret ikke den sykdomsfrie overlevelsen, livskvaliteten eller den total overlevelsen sammenlignet med 5FU-basert kjemoterapi etter radikal kirurgi. Den mediane overlevelsen (23,6 mnd versus 23 mnd) var lik for de to gruppene. I begge studier ble 5‑års overlevelsen doblet hos gruppen som fikk kjemoterapi (ESPAC-1 studien (139) 22,5 % vs 11,5 % • CONKO 001-studien (138) 20,7 % vs 10,4 %).

Det er nylig (ASCO juni 2016) rapportert resultater fra ESPA-4 studien som er en internasjonal randomisert fase III studie mellom gemcitabine (standard armen) og gemcitabine + capecitabine (eksperimentelle armen). Av inkluderte pasienter i studien hadde 60 % av pasientene fått en R1 reseksjon og 80 % hadde lymfeknutemetastaser i operasjonspreparatet. Dette tyder på at det ikke var en svært selektert pasientgruppe som ble inkludert, men en pasient populasjon tilsvarende det en ser i vanlig klinisk praksis. Median overlevelse i gemcitabin gruppen var 25,5 mnd og 28,0 mnd i kombinasjonsarmen med en 5 års overlevelse på 16 % og 29 % i henholdsvis standard armen og kombinasjonsarmen (140).