Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Generell veileder i pediatri
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.10.2013
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.05.2006
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk barnelegeforening, Den norske legeforening
 • Redaktør - Claus Klingenberg
 • Publikasjonstype - Veiledere
 

Laboratorieanalyser er viktige diagnostiske hjelpemiddel ved utredning, behandling og oppfølging av sykdomstilstander. Mange laboratorieanalyser endrer seg i forhold til alder, kjønn og barnets aktuelle utviklingsnivå. I tillegg påvirkes analysene i varierende grad av både biologisk og analytisk variasjon. For en del analyser er referanseområdet også metodeavhengig og kan derfor variere mellom ulike laboratorier.
De fleste referanseverdier for laboratorieanalyser er basert på 2,5 og 97,5 percentiler, og angir 95 % av verdiene i en presumptivt frisk befolkning. De referansegrensene som fremkommer ved en slik fremgangsmåte er veiledende. Et normalt prøvesvar utelukker ikke sykdom og et prøvesvar utenfor referansegrensene kan være normalt. Generelt vil sannsynligheten for patologi øke jo lenger fra referanseområdet et prøvesvar ligger.

De pediatriske referanseverdiene i tabellen under er hentet fra litteraturen. For noen analyser er referanseområdet basert på pasientpopulasjoner, for andre har man undersøkt antatt friske barn. Man vet imidlertid at i ulike aldersgrupper er enkelte tilstander hyppig forekommende og man kan da risikere at det i referansepopulasjonen befinner seg individer som ikke har en optimal helsetilstand. Man ser for eksempel at de foreslåtte beslutningsgrensene for diagnosen jernmangelanemi hos barn for hemoglobin i retikulocytter (CHr) ligger langt inn i de publiserte referanseområdene for analysen. Å bruke referansegrense som beslutningsgrense for å stille en diagnose blir derfor ikke korrekt.

Referansegrensene i tabellen under er i utgangspunktet basert på publiserte 2,5 og 97,5 percentiler for ulike analyser og aldersgrupper. I de tilfeller der det kun er små forskjeller mellom aldersgruppene, har man imidlertid valgt å slå sammen disse i noen tilfeller. For mer utfyllende referansegrenser henvises det derfor til publisert litteratur.

Analyser (enhet) Alder Ref. grenser Kommentar Ref.
ALAT (U/L)
(s-serum )
0–19 år < 59   1
Albumin (g/L)
(s)
< 1 uke
1 uke–3 år
4–19 år
19–40
20–47
36–56
  1
Alfa føto protein (ng/mL)
(s)
Ved fødsel
1 uke
1 mnd.
2 mnd.
3 mnd.
4 mnd
5 mnd.
6 mnd.
> 6 mnd–2 år
> 2 år*
42 000 (190 000)
16 000 (74 000)
1400 (6300)
180 (2000)
80 (1000)
40 (420)
20 (220)
13 (130)
8 (90)
< 14
Mean verdi (+ 2SD) 2.
Omkring 10 måneder etter fødselen er serumnivået hos barnet nede på voksent nivå. Voksne, ikke gravide, har kun spormengder av AFP i serum..
2
*3
Alkalisk fosfatase- ALP (U/L)
(s)
0–10 år
11–14 år Jenter
11–14 år Gutter
15–20 år Jenter
15–20 år Gutter
135–537
50–415
92–549
47–175
62–369
Ved høye ALP verdier er en diff. diagnose: Transient hyperfosfatasemi4 5
Antitrombin (AT) (%)
(citrat-blod)
7–15 år
16–17 år
90–135
87–131
Antitrombin aktivitet når voksent nivå først ved 6 måneders alder. Lave verdier ses ved arvelig AT-mangel og ved ervervet mangel som ved DIC, leversvikt, alvorlig venøs tromboembolisme og nefrotisk syndrom. 6
Apolipoprotein A-1 (g/L)
(s)
0–12 mnd.
1–14 år
15–20 år Jenter
15–20 år Gutter
0,90–1,93
0,83–1,84
0,97–1,76
0,85–1,60
Etter pubertet har gutter lavere verdier enn jenter. Lavt nivå av Apo A-1 er en risikofaktor for koronar hjertesykdom, men indikasjon er uklar. 7
Apolipoprotein B (g/L) (s) 0–12 mnd.
1–14 år
15–20 år Jenter
15–20 år Gutter
0,35–0,90
0,42–1,04
0,45–1,17
0,47–1,02
Etter pubertet noe høyere verdier hos jenter, men dette er uavklart. Høyt nivå av Apo B er en risikofaktor for koronar hjertesykdom, men indikasjon er uklar. 7
Ammonium/ammoniakk (µmol/L)
(s/p)
Nyfødt
0–4 uker
1-12 mnd
> 12 mnd
64–107
56–92
21–50
11–32*
  8
*3
ASAT (U/L)
(s)
1–7 dgr.
8 dgr. – 12 mndr.
1–3 år
5–13 år
16–19 år
20–98
16–69
16–57
10–47
0–41
  1
Bilirubin, total (µmol/L)
(s)
Fødsel–1 døgn
1–2 døgn
3–5 døgn
1 mnd – voksen
< 100
< 140
< 200
< 17
  9
Bilirubin, konjugert (µmol/L)
(s)

Nyfødte

Eldre barn

< 10

< 5

↑ ved gallestase 9
Calcidiol = 25-OH vit D (nmol/L)
(s)
  30–110 De angitte referanseverdier gjelder summen av 25-OH-D3 og 25-OH2-D2. Indikasjon: mistanke om vit.D mangel 3
Calcitriol = 1,25 OH-vit D (pmol/L)
(s)
< 7 år
> 18 år
72–216
42–169
De angitte referanseverdier gjelder summen av 1,25-(OH)2-D3 og 1,25-(OH)2-D2. Indikasjon: utredning av forstyrrelser i kalsium- og fosfatstoffskiftet som ikke kan forklares ved måling av PTH og 25-OH vit.D. 3
Ceruloplasmin (g/L)
(s)
0–1 mnd.
1–12 mndr.
1–3 år
Voksne kvinner
Voksne menn
0,08–0,25
0,15–0,48
0,25–0,56
0,24–0,55
0,22–0,38
Barn <6 mndr har lavere verdier enn voksne. Verdiene stiger frem til 2–3 års alder og faller så langsomt til voksne verdier. Økte verdier ved graviditet og østrogenbehandling. 3, 9
CK (U/L)
(s)
0–3 mndr. Jenter
0–3 mndr. Gutter
3–12 mndr. Jenter
3–12 mndr. Gutter
1–14 år
15–18 år
42–470
28–300
26–240
24–170
24–175
24–145
  10
CK-MB (µg/L)
(s)
0–1 mnd.
1–3 mndr.
3–18 år
0–4,5
0–4,8
0–1,7
  10
CHr - Hemoglobin i retikulocytter (pg/celle)
(EDTA-blod)
1 dag – < 2 år
2 – < 6 år
6 – < 12 år
12 – < 18 år
22,5–31,8
25,1–32,1
23,6–33,9
27,0–33,9
2,5 og 97,5 percentil. Cutoff-verdi ved jernmangel hos barn varierer fra <25 til <27,5 pg i ulike studier11-13 9
CRP (mg/L)
(s)
Alle aldre < 5 Ved mikro-CRP kan verdier ned til 0,1 mg/l bestemmes. 3
Cystatin C (mg/L)
(s)
Nyfødt, prematur
Nyfødt, termin
>8 dgr. –1 år
1–3 år
> 3–16 år
1,34–2,57
1,36–2,23
0,75–1,87
0,68–1,60
0,51–1,31
2,5 og 97,5 percentil. 14
Erytrocytter
(EDTA-blod)
1–14 dager
15–60 dager
61–180 dager
0,5–12 år
12–18 år Jenter
12–18 år Gutter
3,8–5,3 x 1012/L
2,3–5,0 x 1012/L
3,5–4,8 x 1012/L
3,8–5,0 x 1012/L
3,9–4,9 x 1012/L
3,8–5,3 x 1012/L
  9
EVF = Hematokrit
(EDTA-blod)
1–14 dager
15–60 dager
61–180 dager
0,5–12 år
12–18 år Jenter
12–18 år Gutter
0,36–0,59
0,25–0,50
0,28–0,40
0,31–0,42
0,33–0,43
0,32–0,47
Bør analyseres innen 12 timer. Ved analyse dagen etter prøvetaking vil EVF være 2–8 % forhøyet. 9
Faktor II (%)
(Citrat-blod)
7–13 år
14–17 år
72–125
75–135
  6
Faktor V (%)
(Citrat-blod)
7–13 år
14–17 år
66–136
61–131
  6
Faktor VIII (%)
(Citrat-blod)
7–13 år
14–17 år
72–209
63–237
Faktor VIII når voksent nivå først ved 6 måneders alder. Lave nivå sees ved Hemofili A og ved ervervet faktor VIII mangel. 15
Faktor IX (%)
(Citrat-blod)
7–9 år
10–13 år
14–15 år
16–17 år
70–133
72–152
80–161
86–176
  15
Faktor X (%)
(Citrat-blod)
7–13 år
14–17 år
69–134
63–146
  6
Faktor XI (%)
(Citrat-blod)
7–13 år
14–17 år
66–138
57–159
  15
Ferritin (µg/L)
(s)
0–1 år
1–3 år
4–10 år
11–14 år
Jenter 15–18 år
Gutter 15–18 år
25–790
10–501
22–280
15–112
10–125
18–158
2,5 og 97,5 percentil. Med nye analyseteknikker er noen steder referanseområdet lagt høyere enn tidligere. 16
Folat (nmol/L)
(s)
0–1 år
1–15 år
15–19 år
11,1–66,4
5,7–30,3
4,2–21,7
Homocystein er en metabolsk markør på funksjonell folatstatus, som anbefales ved vurdering av folatverdier i nedre del av referanseområdet (<10,0 nmol/L). 17
Fosfat (mmol/L)
(s)
Nyfødte
0–2 år
3–8 år
8–16 år
1,40–2,90
1,20–2,20
1,00–2,00
0,80–1,90
  18
FSH (IE/L)
(s)
0-12 mnd Jenter
  Gutter
1–10 år Jenter
  Gutter
11–14 år Jenter
  Gutter
15–20 år Jenter
  Gutter

Folikkelfase
Midtsyklus
Lutealfase
1,8–20,3
0–3,5
0–6,1
0–3,0
0,2–8,0
0,4–6,3
0,6–8,8
0,5–10,0

2,8–11,3
5,8–21,0
1,2–9,0
  5
Gamma GT (U/L)
(s)
1 uke – 3 mndr.
4–6 mndr.
7–12 mndr.
1–11 år
12–16 år
16–174
5–123
8–59
2–25
6–39
Høyest verdi ved fødsel, avtar første leveår. 1
Haptoglobin (g/L)
(s)
1 mnd.*
3 mndr.*
6 mndr.*
> 6 mndr.*
0–12 mndr†
1–20 år†
0,1–1,1
0,2–1,7
0,4–3,2
0,4–2,8
0,0–2,2
0,0–2,4
Unyttig som hemolyse-parameter hos nyfødte *19
5
Hemoglobin (g/dL)
(EDTA-blod)
1–14 dager
15–60 dager
61–180 dager
0,5–12 år
12–18 år Jenter
12–18 år Gutter
12,2–19,9
8,7– 16,9
9,7–13,3
10,3–14,4
10,9–14,6
10,7–16,5
  9
Homocystein (µmol/L)
(p)
0–1 år
1–9 år
9–15 år
15–19 år
3,4–12,0
2,3–7,2
3,5–12,1
4,7–13,8
2,5 og 97,5 percentil. Homocystein er en metabolsk markør på kobalamin- og folatstatus og stiger ved mangel. Ved verdier >8 µmol/L (>6,5 hos yngre barn) anbefales kontroll av s-kobalamin og/eller s-folat for å utrede evt. mangel. 17
IgA (g/L)
(s)
0–1 mnd.
1–6 mndr.
6–12 mndr.
1–3 år
4–6 år
7–15 år
16–18 år
0–0,1
0–0,4
0–0,8
0,1–1,4
0,3–1,9
0,3–2,5
0,7–2,6
  1

 

IgE-total (kU/L)
(s)
0–12 mndr.
1–3 år
4–10 år
11–15 år
16–18 år Jenter
16–18 år Gutter
0–24
2–149
4–279
5–295
7–698
5–268
2,5 og 97,5 percentil. Det oppgis ulike referansegrenser for jenter og gutter i ulike studier. En studie viser høyere total IgE hos gutter20. 21
IgG (g/L)
(s)
0–1 mnd.
1–12 mndr.
1–3 år
4–6 år
7–9 år
10–15 år
16–18 år
1,6–8,7
1,3–6,6
4,1–12,0
4,7–13,3
4,9–14,7
5,9–16,4
5,2–18,2
2,5 og 97,5 percentil. 1
IgM (g/L)
(s)
0–1 mnd.
1–12 mndr.
1–3 år
4–9 år
10–18 år
0–0,7
0–1,3
0–1,8
0,2–1,8
0,3–2,3
2,5 og 97,5 percentil 1
IGF-1 (nmol/L)
(s)
1–8 år
9–11 år
12–18 år
6–43
8–72
19–130
Tanner Gutt Jente
1 6–44 8–36
2 15–55 10–55
3 19–99 12–99
4 32–102 25–112
5 18–112 22–106
NB. Lave verdier ved underernæring.
NB. Metodeforskjeller i analysene!
22
IGF bindeprotein 3 (nmol/L)
(s)
< 5 år
5–8 år
8–13 år
13–17 år
> 17 år
16–104
24–136
36–198
69–222
49–176
  22
Jern (µmol/L)
(s)
0–3 mndr
3–12 mnd.
1–3 år
4–18 år
13–42
4–34
5–29
5–23
Stor døgnvariasjon. Pasienten må ikke ha tatt jernpreparater siste 3 døgn eller fått parenteral jernbehandling 4–6 uker før prøvetaking. Hemolyse gir falsk forhøyet resultat.
Indikasjon: Jern-intoksikasjon.
16
Kalsium, (mmol/L)
(s)
0–6 år
7–15 år
16–18 år
2,12–2,64
2,17–2,57
2,10–2,57
  9
Kalsium, ionisert (mmol/L)
(s)
0–1 mnd.
1–6 mndr.
1–19 år
1,00–1,50
0,95–1,50
1,22–1,37
2,5 og 97,5 percentil. Større spredning i 1. leveuke 9
Karbamid (Urinstoff) (mmol/L)
(s)
0–1 år
1–3 år
4–13 år
14–19 år
0,3–4,3
1,1–4,6
1,6–4,6
1,9–5,7
  9

Klor (mmol/L)
(svette)

 

   

Se kapittel om cystisk fibrose for nærmere informasjon om

 
Kolesterol, total (mmol/L)
(s)
0–12 mnd.
1–14 år
15–20 år Jenter
15–20 år Gutter
2,20–4,81
2,57–5,57
2,69–5,88
2,81–4,89
Verdier > 5,2 mmol/L anses patologisk forhøyet23. 7
Kolesterol, HDL (mmol/L)
(s)
0–12 mnd.
1–14 år
15–20 år Jenter
15–20 år Gutter
0,61–2,18
0,65–1,92
0,74–1,78
0,60–1,43
  7
Kolesterol, LDL (mmol/L)
(s)
0–12 mnd.
1–14 år
15–20 år Jenter
15–20 år Gutter
0,64-2,87
1,03-3,39
1,18-3,62
1,24-3,02
2,5 og 97,5 percentil.
Konsensus verdier (fastende)24:
≥2,6 mmol/L = grenseverdi
≥3,4 mmol/L = patologisk forhøyet
7
Kobber (µmol/L)
(s)
0–1 år
1–10 år
10–18 år
4–24
9–30
14–29
  9
Kortisol (nmol/L)
(s)
0–2 år Morgen
0–2 år Kveld
2–10 år Morgen
2–10 år Kveld
11–18 år Morgen
11–18 år Kveld
28–938
28–828
28–911
28–662
28–773
28–607

2,5 og 97,5 percentil for henholdsvis morgen (05–11) og kveld (17–23).

Kortisol er høyere de første 2 ukene etter fødsel.

10
Kreatinin (µmol/L)
(s)
Navlestrengsblod
Premature 0–21d
Termin 0–14 d.
2 mndr.– <3 år
3–< 7 år
7–< 11 år
11–< 15 år
46–86
28–87
27–81
14–34
23–42
28–57
37–72
  25
Laktat (mmol/L)
(s)
0–2 mndr.
3 mndr. – 1 år
2–18 år
1,0–3,5
1,0–3,3
1,0–2,4
2,5 og 97,5 percentil. 1
Leukocytter
(EDTA–blod)
1–14 dager
15–180 dager
0,5–2 år
2–18 år
8,3–17,2
6,0–16,2
6,3–15,5
4,4–12,5 x 109/L
 Verdier angitt i x 10 9 /L 9
Leukocytter, differensialtelling (EDTA-blod)    
Nøytrofile granulocytter 1–14 dager 2,1–7,5 x109/L
  15–180 dager 1,1–7,9 x 109/L
  0,5–2 år 1,8–9,6 x 109/L
  2–18 år 2,1–8,9 x 109/L
     
Lymfocytter 1–14 dager 3,0–7,2 x 109/L
  15–180 dager 2,2–7,8 x 109/L
  0,5–2 år 1,7–6,7 x 109/L
  2–18 år 1,0–4,6 x 109/L
     
Monocytter 1–14 dager 0,9–1,8 x 109/L
  15–180 dager 0,5–1,5 x 109/L
  0,5–2 år 0,4–1,1 x 109/L
  2–18 år 0,3–0,7 x 109/L
     
Eosinofile granulocytter 1–14 dager 0,0–0,7 x 109/L
  15–180 dager 0,0–0,9 x 109/L
  0,5–2 år 0,0–0,4 x 109/L
  2–18 år 0,0–0,5 x 109/L
     
Basofile granulocytter > 10 år 0,0–0,3 x 109/L
  9
LD (U/L)
(s)
1–30 dgr.
1–12 mndr.
1–13 år
16–19 år
178–629
158–376
129–286
117–217
2,5 og 97,5 percentil. 1

 

LH (IE/L)
(s)
0–12 mnd
0–12 mnd
1–5 år
1–5 år
6–10 år
6–10 år
11–14 år
11–14 år
15–20 år
15–20 år 

Folikkelfase
Midtsyklus
Lutealfase
0,0-3,3
0,0-6,3
0,0-0,3
0,0-0,9
0,0-0,5
0,0-1,0
0,0-15,3
0,0–5,4
0,0-16,0
0,8–4,9

1,1-11,6
17,0- 77,0
0,1–14,7

 Verdier for jenter angitt først for hvert alderstrinn.

 

 

     2,5 og 97,5 percentil.

5
Magnesium (mmol/L)
(s)
0–3 mndr
3/12-10 år
10–18 år
0,59–0,88
0,61–1,03
0,64–0,86
2,5 og 97,5 percentil. 16
MCV (fL)
(EDTA-blod)
1–14 d
15–60 d
61 d – 6 år
6–12 år
12–18 år
96–104
80–100
70–83
75–87
77–90
Bør analyseres innen 12 timer. Ved analyse dagen etter prøvetaking vil MCV være 2–8 % forhøyet. 9
Metylmalonsyre (MMA) (µmol/L)
(s/p)
0–1 år
1–9 år
9–15 år
15–19 år
0,16– 3,89
0,07–0,24
0,09–0,46
0,09–0,35
2,5 og 97,5 percentil. MMA er en metabolsk markør på kobalaminstatus og stiger ved mangel. MMA ≥0,26 indikerer mangel hos barn over 1,5 år. Hos yngre barn anbefales homocystein ved utredning av evt. kobalaminmangel26. 17
Natrium, (mmol/L)
(svette)
< 9 år
10–14 år
15–19 år
> 19 år
< 60
< 73
< 79
< 89
2,5 og 97,5 percentil. 27
Prealbumin (g/L)
(s)
0–12 mndr.
1–14 år
15–20 år
0,00–0,25
0,08–0,33
0,00–0,35
  5
(NT) ProBNP (pmol/L)
(p)
< 1 år
16 år
35 (97.5 p)
6 (97.5 p)
Noen studier finner fallende verdier med økende alder28, andre ikke29. P-BNP er høy hos nyfødte og faller raskt ila 2 uker til lavere verdier enn hos voksne30. 28
Procalcitonin (µg/L)
(s)
> 3. levedøgn < 0,10 Ved bakterielle infeksjoner rask økning ila 6–8 timer, platå innen 12 timer og normalisering etter 2–3 dager. En fysiologisk økning opp til 48 timer etter fødsel. Forhøyet hos nyfødte ved asfyksi, ICB, pneumothorax og etter resusitering. 31
Prolactin (mIE/L)
(s)
Alle aldre 50–700 Nyfødte har ved fødselen like høyt eller høyere nivå enn moren. Etter fødselen synker konsentrasjonen i løpet av et par uker. 3
Protein C (%)
(Citrat-blod)
7–11 år
12–13 år
14–17 år
68–143
66–162
69–171
Protein C aktivitet når voksent nivå i løpet av puberteten. Nedsatt ved arvelig protein C-mangel og ved warfarinbehamdling, leversvikt, vitamin K-mangel og DIC 6
Protein S (%)
(Citrat-blod)
7–11 år
7–11 år
12–13 år
12–13 år
14–17 år
14–17 år
62–151
65–140
70–140
72–139
51–147
68–167

Verdier for jenter angitt først for hvert alderstrinn.

Protein S aktivitet når voksent nivå ved 6 måneders alder. Nedsatt ved arvelig protein S-mangel og ved warfarinbehandling, leversvikt, vitamin K-mangel, DIC, p-piller, graviditet og østrogenbehandling.

 

 

6
Protrombintid (INR)
(Citrat-blod)
7–13 år
14–17 år
13,0–15,6
12,6–15,7
Testen er følsom for mangel på faktorene II, VII og X. Indikasjon: Monitorering av behandling med vitamin K- antagonister (warfarin). Økt verdi ved leversvikt, vitamin K-mangel, arvelig Faktor VII-mangel og DIC. 15
PTT (partiell tromboplastintid) (%)
(Citrat-blod)
7–13 år
14–17 år
27–39
26–36
  15
Reninaktivitet i plasma (nmol/L/time)
(p)
0–1 år
1–3 år
3–5 år
5–10 år
10–15 år
1,5–28,5
1,3–8,6
0,8–5,0
0,4–4,5
0,4–2,5
Bør evt. vurdere svarene sammen med elektrolytter og serum aldosteron 32
Ristocetin cofaktor aktivitet (RCF) (%)
(Citrat-blod)
7–13 år
14–17 år
50–195
49–204
  15
Selen (µmol/L)
(s)
0–12 mnd.
1–18 år
0,13–1,47
0,43–1,63
  33
Sink (µmol/L)
(s)
 < 1 år
> 1 år = voksen
9–19*
10–18†
Normale verdier, på tross av mangel, kan ses ved katabole tilstander *34
8
Senkningsreaksjon-SR (mm/time) < 15 år 0–10   8
Testosteron (nmol/L)
(s)
0–12 mndr.
0–12 mndr.
1–10 år
1–10 år
11–14 år
11–14 år
15–20 år
15–20 år
0,0–2,3
0,0–17,1
0,0–1,8
0,0–2,0
0,8–4,5
0,5–22,1
1,4–4,7
3,6–67

Verdier for jenter angitt først for hvert alderstrinn.

Ved normal testikulær funksjon har gutter en testosteron peak rundt 1–3 måneders alder.

5
Total protein (serum) g/L
(s)
Fødsel
0–12 mndr.
13–24 mndr.
>2 år
47–72
50–70
56–75
62–78
  3
T3, fritt (pmol/L)
(s)
0–1 mnd.
0–1 mnd.
1/12- 10 år
11–18 år
11–18 år
5,0–7,5
4,6–10,1
4,0–8,1
3,5–7,3
4,2–7,5

Verdier for jenter angitt først for hvert alderstrinn der det er angitt to ganger.

Gutter har noe høyere FT3 enn jenter

35
T4, fritt (pmol/L)
(s)
0–1 mnd.
1–12 mndr.
1–18 år
8,5–30,5
9,2–25,3
10,4–22,6
  35
TSH (mIE/l)
(s)
0–1 mnd.
1–12 mndr.
1–10 år
11–18 år
0,7–18,1
1,1–8,2
0,8–6,3
0,5–4,6
  35
Transferrinmetning (%)
(s)
1 år
4 år
7 år
10 år
14 år
18 år
0,29; 0,32
0,36; 0,38
0,39; 0,41
0,41; 0,43
0,44; 0,50
0,45; 0,58
97,5 percentil for hhv. jenter og gutter. Indikasjon: utredning av hereditær hemokromatose, jern-overdose, tolkning av jernbelastning. Hemolyse gir falskt forhøyet analyseresultat 36
Transferrin reseptor (mg/L)
(s)
1/2 – 4 år
4–10 år
10–16 år
> 16 år
1,5–3,3
1,3–3,0
1,1–2,7
0,9–2,3
2,5 og 97,5 percentil. 37
Triglyserider, ikke fastende (mmol/l)
(s)
0–12 mnd.
1–5 år
6–10 år
11–14 år
15–20 år  
0,56–2,64
0,47–1,77
0,50–2,19
0,51–2,36
0,56–2,35
2,5 og 97,5 percentil.
Fastende verdier > 2,26 mmol/L anses som patologisk forhøyet24.
7
Troponin T (ng/L)
(s)
Nyfødte

 

 

97 99 percentil. Sammenlignet med voksne har friske nyfødte betydelig høyere troponin T verdier. Gutter noe høyere enn jenter. Etter nyfødtperioden synker verdiene med økende alder38. 99 percentil for en frisk voksen populasjon er 14 ng/L. Cutoff for myocarditt hos barn (mean alder 5 år) var 52 ng/L, gammel metode (Ref. pediatric Cardiology). High sensitivity TnT er ca. 50 % høyere enn gammel metode i dette nivået (Roche informasjon). 39
Urat = Urinsyre) (µmol/L)
(s)
0–12 mndr.
1–9 år
10–13 år
10–11 år
14–19 år
14–15 år
71–399
101–297
178–345
137–404
178–351
143–518

 

Verdier for jenter angitt først for hvert alderstrinn (fra 10 års alder) der det er angitt to ganger

1
Vitamin A = Retinol (µmol/L)
(s)
1–6 år
7–12 år
13–19 år
0,7–1,5
0,9–1,7
0,9–2,5(3,4)
  8, 40
Vitamin B12 = Kobalamin (pmol/L)
(s)
0–1 år
1–9 år
9–15 år
15–19 år
99–745
278–1115
172–880
205–752
2,5 og 97,5 percentil. Ved verdier <250 pmol/L anbefales kontroll av metabolske markører: homocystein og metylmalonsyre (hos barn >1,5 år) for å utrede mangel. 17
Vitamin E = α-Tocopherol (µmol/L)
(s)
9–23 mndr.
1–6 år
7–12 år
13–19 år
6–31*
7–21†
10–21†
13–24†
2,5 og 97,5 percentil. *34
9
Østradiol (pmol/L)
(s)
0–12 mndr.
0–12 mndr.
1–5 år
1–5 år
6–10 år
6–10 år
11–14 år
11–14 år
15–20 år
15–20 år 

Folikkelfase
Midtsyklus
Lutealfase
28–156
30–86
32-98
16-84
30-138
15-69
27-355
29-113
34-953
30-182

80 – 790
700 – 2100
80 – 850

Verdier for jenter angitt først for hvert alderstrinn der det er angitt to ganger.

2,5 og 97,5 percentil.

5
Von Willebrand faktor (%)
(citrat-blod)
7–13 år
14–17 år
60–189
50–205
  15

Referanser

 1. Ghoshal AK, Soldin SJ. Evaluation of the Dade Behring Dimension RxL: integrated chemistry system-pediatric reference ranges. Clin Chim Acta 2003;331:135-46.
 2. Muller M, Anke M, Illing-Gunther H, Thiel C. Oral cadmium exposure of adults in Germany. 2: Market basket calculations. Food Addit Contam 1998;15:135-41.
 3. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. In: Urdal P, Brun A, Åsved A, eds. www.prosedyrer.no; 2009.
 4. Behulova D, Bzduch V, Holesova D, Vasilenkova A, Ponec J. Transient hyperphosphatasemia of infancy and childhood: study of 194 cases. Clin Chem 2000;46:1868-9.
 5. Chan MK, Seiden-Long I, Aytekin M, et al. Canadian Laboratory Initiative on Pediatric Reference Interval Database (CALIPER): Pediatric Reference Intervals for an Integrated Clinical Chemistry and Immunoassay Analyzer, Abbott Architect ci8200. Clin Biochem 2009.
 6. Flanders MM, Phansalkar AR, Crist RA, Roberts WL, Rodgers GM. Pediatric reference intervals for uncommon bleeding and thrombotic disorders. J Pediatr 2006;149:275-7.
 7. Yip PM, Chan MK, Nelken J, Lepage N, Brotea G, Adeli K. Pediatric reference intervals for lipids and apolipoproteins on the VITROS 5,1 FS Chemistry System. Clin Biochem 2006;39:978-83.
 8. Nicholson JF, Pesce MA. Reference Ranges for Laboratory tests and Procedures. In: Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia: Saunders; 2000:2181-211.
 9. Pediatric Reference Intervals. Fifth ed: AACCPress; 2005.
 10. Soldin SJ, Murthy JN, Agarwalla PK, Ojeifo O, Chea J. Pediatric reference ranges for creatine kinase, CKMB, Troponin I, iron, and cortisol. Clin Biochem 1999;32:77-80.
 11. Brugnara C, Zurakowski D, DiCanzio J, Boyd T, Platt O. Reticulocyte hemoglobin content to diagnose iron deficiency in children. JAMA 1999;281:2225-30.
 12. Mateos ME, De-la-Cruz J, Lopez-Laso E, Valdes MD, Nogales A. Reticulocyte hemoglobin content for the diagnosis of iron deficiency. J Pediatr Hematol Oncol 2008;30:539-42.
 13. Ullrich C, Wu A, Armsby C, et al. Screening healthy infants for iron deficiency using reticulocyte hemoglobin content. JAMA 2005;294:924-30.
 14. Harmoinen A, Ylinen E, Ala-Houhala M, Janas M, Kaila M, Kouri T. Reference intervals for cystatin C in pre- and full-term infants and children. Pediatr Nephrol 2000;15:105-8.
 15. Flanders MM, Crist RA, Roberts WL, Rodgers GM. Pediatric reference intervals for seven common coagulation assays. Clin Chem 2005;51:1738-42.
 16. Soldin OP, Bierbower LH, Choi JJ, Thompson-Hoffman S, Soldin SJ. Serum iron, ferritin, transferrin, total iron binding capacity, hs-CRP, LDL cholesterol and magnesium in children; new reference intervals using the Dade Dimension Clinical Chemistry System. Clin Chim Acta 2004;342:211-7.
 17. Monsen AL, Refsum H, Markestad T, Ueland PM. Cobalamin status and its biochemical markers methylmalonic acid and homocysteine in different age groups from 4 days to 19 years. Clin Chem 2003;49:2067-75.
 18. Elektronisk blåbok. Laboratoriemedisinske undersøkelser ved Oslo-sykehusene.
  www.uus.no/labus/; 2009.
 19. Kanakoudi F, Drossou V, Tzimouli V, et al. Serum concentrations of 10 acute-phase proteins in healthy term and preterm infants from birth to age 6 months. Clin Chem 1995;41:605-8.
 20. Soldin OP, Dahlin JR, Gresham EG, King J, Soldin SJ. IMMULITE 2000 age and sex-specific reference intervals for alpha   fetoprotein, homocysteine, insulin, insulin-like growth factor-1, insulin-like growth factor binding protein-3, C-peptide, immunoglobulin E and intact parathyroid hormone. Clin Biochem 2008;41:937-42.
 21. Soldin SJ, Morales A, Albalos F, Lenherr S, Rifai N. Pediatric reference ranges on the Abbott IMx for FSH, LH, prolactin, TSH, T4, T3, free T4, free T3, T-uptake, IgE, and ferritin. Clin Biochem 1995;28:603-6.
 22. Aker sykehus H. Personlig meddelelse, Klingenberg C; 2003.
 23. American Academy of Pediatrics. National Cholesterol Education Program: Report of the Expert Panel on Blood Cholesterol Levels in Children and Adolescents. Pediatrics 1992;89:525-84.
 24. Gidding SS, Dennison BA, Birch LL, et al. Dietary recommendations for children and adolescents: a guide for practitioners: consensus statement from the American Heart Association. Circulation 2005;112:2061-75.
 25. Ceriotti F, Boyd JC, Klein G, et al. Reference intervals for serum creatinine concentrations: assessment of available data for global application. Clin Chem 2008;54:559-66.
 26. Bjorke-Monsen AL, Torsvik I, Saetran H, Markestad T, Ueland PM. Common metabolic profile in infants indicating impaired cobalamin status responds to cobalamin supplementation. Pediatrics 2008;122:83-91.
 27. Mishra A, Greaves R, Smith K, et al. Diagnosis of cystic fibrosis by sweat testing: age-specific reference intervals. J Pediatr 2008;153:758-63.
 28. Rauh M, Koch A. Plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide concentrations in a control population of infants and children. Clin Chem 2003;49:1563-4.
 29. Nir A, Nasser N. Clinical value of NT-ProBNP and BNP in pediatric cardiology. J Card Fail 2005;11:S76-80.
 30. Koch A, Singer H. Normal values of B type natriuretic peptide in infants, children, and adolescents. Heart 2003;89:875-8.
 31. van Rossum AM, Wulkan RW, Oudesluys-Murphy AM. Procalcitonin as an early marker of infection in neonates and children. Lancet Infect Dis 2004;4:620-30.
 32. Norbert W. Clinical guide to laboratory tests. Philadelphia: Saunders; 1995.
 33. Muntau AC, Streiter M, Kappler M, et al. Age-related reference values for serum selenium concentrations in infants and children. Clin Chem 2002;48:555-60.
 34. Karr M, Mira M, Causer J, et al. Age-specific reference intervals for plasma vitamins A, E and beta-carotene and for serum zinc, retinol-binding protein and prealbumin for Sydney children aged 9-62 months. Int J Vitam Nutr Res 1997;67:432-6.
 35. Kapelari K, Kirchlechner C, Hogler W, Schweitzer K, Virgolini I, Moncayo R. Pediatric reference intervals for thyroid hormone levels from birth to adulthood: a retrospective study. BMC Endocr Disord 2008;8:15.
 36. Ritchie RF, Palomaki GE, Neveux LM, Navolotskaia O, Ledue TB, Craig WY. Reference distributions for serum iron and transferrin saturation: a practical, simple, and clinically relevant approach in a large cohort. J Clin Lab Anal 2002;16:237-45.
 37. Suominen P, Virtanen A, Lehtonen-Veromaa M, et al. Regression-based reference limits for serum transferrin receptor in children 6 months to 16 years of age. Clin Chem 2001;47:935-7.
 38. Eisenhut M, Sidaras D, Johnson R, Newland P, Thorburn K. Cardiac Troponin T levels and myocardial involvement in children with severe respiratory syncytial virus lung disease. Acta Paediatr 2004;93:887-90.
 39. Baum H, Hinze A, Bartels P, Neumeier D. Reference values for cardiac troponins T and I in healthy neonates. Clin Biochem 2004;37:1079-82.
 40. The Harriet Lane Handbook 15th Ed. ed: Mosby; 2000.
Versjon 2006: Claus Klingenberg
Revidert versjon 2009: Anne-Lise Bjørke Monsen
Publisert 2.9. 2010

Laboratorieanalyser er viktige diagnostiske hjelpemiddel ved utredning, behandling og oppfølging av sykdomstilstander. Mange laboratorieanalyser endrer seg i forhold til alder, kjønn og barnets aktuelle utviklingsnivå. I tillegg påvirkes analysene i varierende grad av både biologisk og analytisk variasjon. For en del analyser er referanseområdet også metodeavhengig og kan derfor variere mellom ulike laboratorier.
De fleste referanseverdier for laboratorieanalyser er basert på 2,5 og 97,5 percentiler, og angir 95 % av verdiene i en presumptivt frisk befolkning. De referansegrensene som fremkommer ved en slik fremgangsmåte er veiledende. Et normalt prøvesvar utelukker ikke sykdom og et prøvesvar utenfor referansegrensene kan være normalt. Generelt vil sannsynligheten for patologi øke jo lenger fra referanseområdet et prøvesvar ligger.

De pediatriske referanseverdiene i tabellen under er hentet fra litteraturen. For noen analyser er referanseområdet basert på pasientpopulasjoner, for andre har man undersøkt antatt friske barn. Man vet imidlertid at i ulike aldersgrupper er enkelte tilstander hyppig forekommende og man kan da risikere at det i referansepopulasjonen befinner seg individer som ikke har en optimal helsetilstand. Man ser for eksempel at de foreslåtte beslutningsgrensene for diagnosen jernmangelanemi hos barn for hemoglobin i retikulocytter (CHr) ligger langt inn i de publiserte referanseområdene for analysen. Å bruke referansegrense som beslutningsgrense for å stille en diagnose blir derfor ikke korrekt.

Referansegrensene i tabellen under er i utgangspunktet basert på publiserte 2,5 og 97,5 percentiler for ulike analyser og aldersgrupper. I de tilfeller der det kun er små forskjeller mellom aldersgruppene, har man imidlertid valgt å slå sammen disse i noen tilfeller. For mer utfyllende referansegrenser henvises det derfor til publisert litteratur.

Analyser (enhet) Alder Ref. grenser Kommentar Ref.
ALAT (U/L)
(s-serum )
0-19 år <59   1
Albumin (g/L)
(s)
< 1 uke
1 uke – 3 år
4-19 år
19-40
20-47
36-56
  1
Alfa føto protein (ng/mL)
(s)
Ved fødsel
1 uke
1 mnd.
2 mnd.
3 mnd.
4 mnd
5 mnd.
6 mnd.
> 6 mnd-2 år
> 2 år*
42 000 (190 000)
16 000 (74 000)
1400 (6300)
180 (2000)
80 (1000)
40 (420)
20 (220)
13 (130)
8 (90)
< 14
Mean verdi (+ 2SD) 2.
Omkring 10 måneder etter fødselen er serumnivået hos barnet nede på voksent nivå. Voksne, ikke gravide, har kun spormengder av AFP i serum..
2
*3
Alkalisk fosfatase- ALP (U/L)
(s)
0-10 år
11-14 år Jenter
11-14 år Gutter
15-20 år Jenter
15-20 år Gutter
135-537
50-415
92-549
47-175
62-369
Ved høye ALP verdier er en diff. diagnose: Transient hyperfosfatasemi4 5
Antitrombin (AT) (%)
(citrat-blod)
7-15 år
16-17 år
90-135
87-131
Antitrombin aktivitet når voksent nivå først ved 6 måneders alder. Lave verdier ses ved arvelig AT-mangel og ved ervervet mangel som ved DIC, leversvikt, alvorlig venøs tromboembolisme og nefrotisk syndrom. 6
Apolipoprotein A-1 (g/L)
(s)
0-12 mnd.
1-14 år
15-20 år Jenter
15-20 år Gutter
0,90-1,93
0,83-1,84
0,97-1,76
0,85-1,60
Etter pubertet har gutter lavere verdier enn jenter. Lavt nivå av Apo A-1 er en risikofaktor for koronar hjertesykdom, men indikasjon er uklar. 7

Apolipoprotein B (g/L)

(s)
0-12 mnd.
1-14 år
15-20 år Jenter
15-20 år Gutter
0,35-0,90
0,42-1,04
0,45-1,17
0,47-1,02
Etter pubertet noe høyere verdier hos jenter, men dette er uavklart. Høyt nivå av Apo B er en risikofaktor for koronar hjertesykdom, men indikasjon er uklar. 7
Ammonium/ammoniakk (µmol/L)
(s/p)
Nyfødt
0-2 uker
>1 mnd.
Etter spedbarnsalder
64-107
56-92
21-50
11-32*
  8
*3
ASAT (U/L)
(s)
1-7 dgr.
8 dgr. - 12 mndr.
1-3 år
5-13 år
16-19 år
20-98
16-69
16-57
10-47
0-41
  1
Bilirubin, total (µmol/L)
(s)
Fødsel-1 døgn
1-2 døgn
3-5 døgn
1 mnd - voksen
<100
<140
<200
<17
  9
Bilirubin, konjugert (µmol/L)
(s)
Nyfødte
Etter nyfødtperioden
<10
<5
↑ ved gallestase 9
Calcidiol = 25-OH vit D (nmol/L)
(s)
  30-110 De angitte referanseverdier gjelder summen av 25-OH-D3 og 25-OH2-D2. Indikasjon: mistanke om vit.D mangel 3
Calcitriol = 1,25 OH-vit D (pmol/L)
(s)
< 7 år
> 18 år
72-216
42-169
De angitte referanseverdier gjelder summen av 1,25-(OH)2-D3 og 1,25-(OH)2-D2. Indikasjon: utredning av forstyrrelser i kalsium- og fosfatstoffskiftet som ikke kan forklares ved måling av PTH og 25-OH vit.D. 3
Ceruloplasmin (g/L)
(s)
0-1 mnd.
1-12 mndr.
1-3 år
Voksne kvinner
Voksne menn
0,08-0,25
0,15-0,48
0,25-0,56
0,24-0,55
0,22-0,38
Barn <6 mndr har lavere verdier enn voksne. Verdiene stiger frem til 2-3 års alder og faller så langsomt til voksne verdier. Økte verdier ved graviditet og østrogenbehandling. 3, 9
CK (U/L)
(s)
0-3 mndr. Jenter
0-3 mndr. Gutter
3-12 mndr. Jenter
3-12 mndr. Gutter
1-14 år
15-18 år
42-470
28-300
26-240
24-170
24-175
24-145
  10
CK-MB (µg/L)
(s)
0-1 mnd.
1-3 mndr.
3-18 år
0-4,5
0-4,8
0-1,7
  10
CHr - Hemoglobin i retikulocytter (pg/celle)
(EDTA-blod)
1 dag – < 2 år
2 – < 6 år
6 - < 12 år
12 - < 18 år
22,5-31,8
25,1-32,1
23,6-33,9
27,0-33,9
2,5 og 97,5 percentil. Cutoff-verdi ved jernmangel hos barn varierer fra <25 til <27,5 pg i ulike studier11-13 9
CRP (mg/L)
(s)
Alle aldre < 5 Ved mikro-CRP kan verdier ned til 0,1 mg/l bestemmes. 3
Cystatin C (mg/L)
(s)
Nyfødte, premature
Nyfødte, til termin
>8 dgr. -1 år
1-3 år
>3-16 år
1,34-2,57
1,36-2,23
0,75-1,87
0,68-1,60
0,51-1,31
2,5 og 97,5 percentil. 14
Erytrocytter
(EDTA-blod)
1-14 dager
15-60 dager
61-180 dager
0,5-12 år
12-18 år Jenter
12-18 år Gutter
3,8-5,3 x 1012/L
2,3-5,0 x 1012/L
3,5-4,8 x 1012/L
3,8-5,0 x 1012/L
3,9-4,9 x 1012/L
3,8-5,3 x 1012/L
  9
EVF = Hematokrit
(EDTA-blod)
1-14 dager
15-60 dager
61-180 dager
0,5-12 år
12-18 år Jenter
12-18 år Gutter
0,36-0,59
0,25-0,50
0,28-0,40
0,31-0,42
0,33-0,43
0,32-0,47
Bør analyseres innen 12 timer. Ved analyse dagen etter prøvetaking vil EVF være 2-8 % forhøyet. 9
Faktor II (%)
(Citrat-blod)
7-13 år
14-17 år
72-125
75-135
  6
Faktor V (%)
(Citrat-blod)
7-13 år
14-17 år
66-136
61-131
  6
Faktor VIII (%)
(Citrat-blod)
7-13 år
14-17 år
72-209
63-237
Faktor VIII når voksent nivå først ved 6 måneders alder. Lave nivå sees ved Hemofili A og ved ervervet faktor VIII mangel. 15
Faktor IX (%)
(Citrat-blod)
7-9 år
10-13 år
14-15 år
16-17 år
70-133
72-152
80-161
86-176
  15
Faktor X (%)
(Citrat-blod)
7-13 år
14-17 år
69-134
63-146
  6
Faktor XI (%)
(Citrat-blod)
7-13 år
14-17 år
66-138
57-159
  15
Ferritin (µg/L)
(s)
0-1 år
1-3 år
4-10 år
11-14 år
Jenter 15-18 år
Gutter 15-18 år
25-790
10-501
22-280
15-112
10-125
18-158
2,5 og 97,5 percentil. Med nye analyseteknikker er noen steder referanseområdet lagt høyere enn tidligere. 16
Folat (nmol/L)
(s)
0-1 år
1-15 år
15-19 år
11,1-66,4
5,7-30,3
4,2-21,7
Homocystein er en metabolsk markør på funksjonell folatstatus, som anbefales ved vurdering av folatverdier i nedre del av referanseområdet (<10,0 nmol/L). 17
Fosfat (mmol/L)
(s)
Nyfødte
0-2 år
3-8 år
8-16 år
1,40-2,90
1,20-2,20
1,00-2,00
0,80-1,90
  18
FSH (IE/L)
(s)
0-12 mndr. Jenter
  Gutter
1-10 år Jenter
  Gutter
11-14 år Jenter
  Gutter
15-20 år Jenter
  Gutter

Folikkelfase
Midtsyklus
Lutealfase
1,8-20,3
0-3,5
0-6,1
0-3,0
0,2-8,0
0,4-6,3
0,6-8,8
0,5-10,0

2,8-11,3
5,8-21,0
1,2-9,0
  5
Gamma GT (U/L)
(s)
1 uke – 3 mndr.
4-6 mndr.
7-12 mndr.
1-11 år
12-16 år
16-174
5-123
8-59
2-25
6-39
Høyest verdi ved fødsel, avtar første leveår. 1
Haptoglobin (g/L)
(s)
1 mnd.*
3 mndr.*
6 mndr.*
>6 mndr.*
0-12 mndr†
1-20 år†
0,1-1,1
0,2-1,7
0,4-3,2
0,4-2,8
0,0-2,2
0,0-2,4
Unyttig som hemolyse-parameter hos nyfødte *19
5
Hemoglobin (g/dL)
(EDTA-blod)
1-14 dager
15-60 dager
61-180 dager
0,5-12 år
12-18 år Jenter
12-18 år Gutter
12,2 - 19,9
8,7 - 16,9
9,7 - 13,3
10,3 – 14,4
10,9 - 14,6
10,7 - 16,5
  9
Homocystein (µmol/L)
(p)
0-1 år
1-9 år
9-15 år
15-19 år
3,4-12,0
2,3-7,2
3,5-12,1
4,7-13,8
2,5 og 97,5 percentil. Homocystein er en metabolsk markør på kobalamin- og folatstatus og stiger ved mangel. Ved verdier >8 µmol/L (>6,5 hos yngre barn) anbefales kontroll av s-kobalamin og/eller s-folat for å utrede evt. mangel. 17
IgA (g/L)
(s)
0-1 mnd.
1-6 mndr.
6-12 mndr.
1-3 år
4-6 år
7-15 år
16-18 år
0-0,1
0-0,4
0-0,8
0,1-1,4
0,3-1,9
0,3-2,5
0,7-2,6
  1

 

IgE-total (kU/L)
(s)
0-12 mndr.
1-3 år
4-10 år
11-15 år
16-18 år Jenter
16-18 år Gutter
0-24
2-149
4-279
5-295
7-698
5-268
2,5 og 97,5 percentil. Det oppgis ulike referansegrenser for jenter og gutter i ulike studier. En studie viser høyere total IgE hos gutter20. 21
IgG (g/L)
(s)
0-1 mnd.
1-12 mndr.
1-3 år
4-6 år
7-9 år
10-15 år
16-18 år
1,6-8,7
1,3-6,6
4,1-12,0
4,7-13,3
4,9-14,7
5,9-16,4
5,2-18,2
2,5 og 97,5 percentil. 1
IgM (g/L)
(s)
0-1 mnd.
1-12 mndr.
1-3 år
4-9 år
10-18 år
0-0,7
0-1,3
0-1,8
0,2-1,8
0,3-2,3
2,5 og 97,5 percentil 1
IGF-1 (nmol/L)
(s)
1-8 år
9-11 år
12-18 år
6-43
8-72
19-130
Tanner Gutt Jente
1 6-44 8-36
2 15-55 10-55
3 19-99 12-99
4 32-102 25-112
5 18-112 22-106
NB. Lave verdier ved underernæring.
NB. Metodeforskjeller i analysene!
22
IGF bindeprotein 3 (nmol/L)
(s)
< 5 år
5-8 år
8-13 år
13-17 år
> 17 år
16-104
24-136
36-198
69-222
49-176
  22
Jern (µmol/L)
(s)
0-3 mndr
3-12 mnd.
1-3 år
4-18 år
13-42
4-34
5-29
5-23
Stor døgnvariasjon. Pasienten må ikke ha tatt jernpreparater siste 3 døgn eller fått parenteral jernbehandling 4-6 uker før prøvetaking. Hemolyse gir falsk forhøyet resultat.
Indikasjon: Jern-intoksikasjon.
16
Kalsium, (mmol/L)
(s)
0-6 år
7-15 år
16-18 år
2,12-2,64
2,17-2,57
2,10-2,57
  9
Kalsium, ionisert (mmol/L)
(s)
0-1 mnd.
1-6 mndr.
1-19 år
1,00-1,50
0,95-1,50
1,22-1,37
2,5 og 97,5 percentil. Større spredning i 1. leveuke 9
Karbamid (Urinstoff) (mmol/L)
(s)
0-1 år
1-3 år
4-13 år
14-19 år
0,3-4,3
1,1-4,6
1,6-4,6
1,9-5,7
  9
Klor (mmol/L)
(svette)
Alle aldre
0-6 mnd
> 6 mnd
> 60 patologisk
30-59 intermediær
40-59 intermediær
Cut off verdier, se vedlagte paper  
Kolesterol, total (mmol/L)
(s)
0-12 mnd.
1-14 år
15-20 år Jenter
15-20 år Gutter
2,20-4,81
2,57-5,57
2,69-5,88
2,81-4,89
Verdier > 5,2 mmol/L anses patologisk forhøyet23. 7
Kolesterol, HDL (mmol/L)
(s)
0-12 mnd.
1-14 år
15-20 år Jenter
15-20 år Gutter
0,61-2,18
0,65-1,92
0,74-1,78
0,60-1,43
  7
Kolesterol, LDL (mmol/L)
(s)
0-12 mnd.
1-14 år
15-20 år Jenter
15-20 år Gutter
0,64-2,87
1,03-3,39
1,18-3,62
1,24-3,02
2,5 og 97,5 percentil.
Konsensus verdier (fastende)24:
≥2,6 mmol/L = grenseverdi
≥3,4 mmol/L = patologisk forhøyet
7
Kobber (µmol/L)
(s)
0-1 år
1-10 år
10-18 år
4-24
9-30
14-29
  9
Kortisol (nmol/L)
(s)
0-24 mndr. Morgen
0-24 mndr. Kveld
2-10 år Morgen
2-10 år Kveld
11-18 år Morgen
11-18 år Kveld
28-938
28-828
28-911
28-662
28-773
28-607
2,5 og 97,5 percentil for henholdsvis morgen (05-11) og kveld (17-23).
Kortisol er høyere de første 2 ukene etter fødsel.
10
Kreatinin (µmol/L)
(s)
Navlestrengsblod
Premature 0-21 dgr.
Termin barn 0-14 dgr.
2 mndr.- <3 år
3-<7 år
7-<11 år
11-<15 år
46-86
28-87
27-81
14-34
23-42
28-57
37-72
  25
Laktat (mmol/L)
(s)
0-2 mndr.
3 mndr. – 1 år
2-18 år
1,0-3,5
1,0-3,3
1,0-2,4
2,5 og 97,5 percentil. 1
Leukocytter
(EDTA-blod)
1-14 dager
15-180 dager
0,5-2 år
2-18 år
8,3-17,2 x 109/L
6,0-16,2 x 109/L
6,3-15,5 x 109/L
4,4-12,5 x 109/L
  9
Leukocytter, differensialtelling (EDTA-blod)    
Nøytrofile granulocytter 1-14 dager 2,1-7,5 x109/L
  15-180 dager 1,1-7,9 x 109/L
  0,5-2 år 1,8-9,6 x 109/L
  2-18 år 2,1-8,9 x 109/L
     
Lymfocytter 1-14 dager 3,0-7,2 x 109/L
  15-180 dager 2,2-7,8 x 109/L
  0,5-2 år 1,7-6,7 x 109/L
  2-18 år 1,0-4,6 x 109/L
     
Monocytter 1-14 dager 0,9-1,8 x 109/L
  15-180 dager 0,5-1,5 x 109/L
  0,5-2 år 0,4-1,1 x 109/L
  2-18 år 0,3-0,7 x 109/L
     
Eosinofile granulocytter 1-14 dager 0,0-0,7 x 109/L
  15-180 dager 0,0-0,9 x 109/L
  0,5-2 år 0,0-0,4 x 109/L
  2-18 år 0,0-0,5 x 109/L
     
Basofile granulocytter > 10 år 0,0-0,3 x 109/L
  9
LD (U/L)
(s)
1-30 dgr.
1-12 mndr.
1-13 år
16-19 år
178-629
158-376
129-286
117-217
2,5 og 97,5 percentil. 1

 

LH (IE/L)
(s)
0-12 mndr. Jenter
0-12 mndr. Gutter
1-5 år Jenter
1-5 år Gutter
6-10 år Jenter
6-10 år Gutter
11-14 år Jenter
11-14 år Gutter
15-20 år Jenter
15-20 år Gutter

Folikkelfase
Midtsyklus
Lutealfase
0,0-3,3
0,0-6,3
0,0-0,3
0,0-0,9
0,0-0,5
0,0-1,0
0,0-15,3
0,0-5,4
0,0-16,0
0,8-4,9

1,1 - 11,6
17,0 - 77,0
0,1 - 14,7
2,5 og 97,5 percentil. 5
Magnesium (mmol/L)
(s)
0-3 mndr
3-mndr -10 år
10-18 år
0,59-0,88
0,61-1,03
0,64-0,86
2,5 og 97,5 percentil. 16
MCV (fL)
(EDTA-blod)
1-14 dager
15-60 dager
61 dager - 6 år
6-12 år
12-18 år
96-104
80-100
70-83
75-87
77-90
Bør analyseres innen 12 timer. Ved analyse dagen etter prøvetaking vil MCV være 2-8 % forhøyet. 9
Metylmalonsyre (MMA) (µmol/L)
(s/p)
0-1 år
1-9 år
9-15 år
15-19 år
0,16 - 3,89
0,07-0,24
0,09-0,46
0,09-0,35
2,5 og 97,5 percentil. MMA er en metabolsk markør på kobalaminstatus og stiger ved mangel. MMA ≥0,26 indikerer mangel hos barn over 1,5 år. Hos yngre barn anbefales homocystein ved utredning av evt. kobalaminmangel26. 17
Natrium, (mmol/L)
(svette)
< 9 år
10-14 år
15-19 år
> 19 år
< 60
< 73
< 79
< 89
2,5 og 97,5 percentil. 27
Prealbumin (g/L)
(s)
0-12 mndr.
1-14 år
15-20 år
0,00-0,25
0,08-0,33
0,00-0,35
  5
(NT) ProBNP (pmol/L)
(p)
<1 år
16 år
35 (97.5 p)
6 (97.5 p)
Noen studier finner fallende verdier med økende alder28, andre ikke29. P-BNP er høy hos nyfødte og faller raskt ila 2 uker til lavere verdier enn hos voksne30. 28
Procalcitonin (µg/L)
(s)
>3. levedøgn < 0,10 Ved bakterielle infeksjoner rask økning ila 6-8 timer, platå innen 12 timer og normalisering etter 2-3 dager. En fysiologisk økning opp til 48 timer etter fødsel. Forhøyet hos nyfødte ved asfyksi, ICB, pneumothorax og etter resusitering. 31
Prolactin (mIE/L)
(s)
Alle aldre 50-700 Nyfødte har ved fødselen like høyt eller høyere nivå enn moren. Etter fødselen synker konsentrasjonen i løpet av et par uker. 3
Protein C (%)
(Citrat-blod)
7-11 år
12-13 år
14-17 år
68-143
66-162
69-171
Protein C aktivitet når voksent nivå i løpet av puberteten. Nedsatt ved arvelig protein C-mangel og ved warfarinbehamdling, leversvikt, vitamin K-mangel og DIC 6
Protein S (%)
(Citrat-blod)
7-11 år Jenter
7-11 år Gutter
12-13 år Jenter
12-13 år Gutter
14-17 år Jenter
14-17 år Gutter
62-151
65-140
70-140
72-139
51-147
68-167
Protein S aktivitet når voksent nivå ved 6 måneders alder. Nedsatt ved arvelig protein S-mangel og ved warfarinbehandling, leversvikt, vitamin K-mangel, DIC, p-piller, graviditet og østrogenbehandling. 6
Protrombintid (INR)
(Citrat-blod)
7-13 år
14-17 år
13,0-15,6
12,6-15,7
Testen er følsom for mangel på faktorene II, VII og X. Indikasjon: Monitorering av behandling med vitamin K- antagonister (warfarin). Økt verdi ved leversvikt, vitamin K-mangel, arvelig Faktor VII-mangel og DIC. 15
PTT (partiell tromboplastintid) (%)
(Citrat-blod)
7-13 år
14-17 år
27-39
26-36
  15
Reninaktivitet i plasma (nmol/L/time)
(p)
0-1 år
1-3 år
3-5 år
5-10 år
10-15 år
1,5-28,5
1,3-8,6
0,8-5,0
0,4-4,5
0,4-2,5
Bør evt. vurdere svarene sammen med elektrolytter og serum aldosteron 32
Ristocetin cofaktor aktivitet (RCF) (%)
(Citrat-blod)
7-13 år
14-17 år
50-195
49-204
  15
Selen (µmol/L)
(s)
0-12 mnd.
1-18 år
0,13-1,47
0,43-1,63
  33
Sink (µmol/L)
(s)
9 – 62 mndr.
> 1 år = voksen
9-19*
10-18†
Normale verdier, på tross av mangel, kan ses ved katabole tilstander *34
8
Senkningsreaksjon-SR (mm/time) < 15 år 0-10   8
Testosteron (nmol/L)
(s)
0-12 mndr. Jenter
0-12 mndr. Gutter
1-10 år Jenter
1-10 år Gutter
11-14 år Jenter
11-14 år Gutter
15-20 år Jenter
15-20 år Gutter
0,0-2,3
0,0-17,1
0,0-1,8
0,0-2,0
0,8-4,5
0,5-22,1
1,4-4,7
3,6-67
Ved normal testikulær funksjon har gutter en testosteron peak rundt 1-3 måneders alder. 5
Total protein (serum) g/L
(s)
Fødsel
0-12 mndr.
13-24 mndr.
>2 år
47-72
50-70
56-75
62-78
  3
T3, fritt (pmol/L)
(s)
0-1 mnd. Jenter
0-1 mnd. Gutter
1 mnd. – 10 år
11-18 år Jenter
11-18 år Gutter
5,0-7,5
4,6-10,1
4,0-8,1
3,5-7,3
4,2-7,5
Gutter har noe høyere FT3 enn jenter 35
T4, fritt (pmol/L)
(s)
0-1 mnd.
1-12 mndr.
1-18 år
8,5-30,5
9,2-25,3
10,4-22,6
  35
TSH (mIE/l)
(s)
0-1 mnd.
1-12 mndr.
1-10 år
11-18 år
0,7-18,1
1,1-8,2
0,8-6,3
0,5-4,6
  35
Transferrinmetning (%)
(s)
1 år
4 år
7 år
10 år
14 år
18 år
0,29; 0,32
0,36; 0,38
0,39; 0,41
0,41; 0,43
0,44; 0,50
0,45; 0,58
97,5 percentil for hhv. jenter og gutter. Indikasjon: utredning av hereditær hemokromatose, jern-overdose, tolkning av jernbelastning. Hemolyse gir falskt forhøyet analyseresultat 36
Transferrin reseptor (mg/L)
(s)
6 mndr. - 4 år
4-10 år
10-16 år
>16 år
1,5-3,3
1,3-3,0
1,1-2,7
0,9-2,3
2,5 og 97,5 percentil. 37
Triglyserider, ikke fastende (mmol/l)
(s)
0-12 mnd.
1-5 år
6-10 år
11-14 år
15-20 år  
0,56-2,64
0,47-1,77
0,50-2,19
0,51-2,36
0,56-2,35
2,5 og 97,5 percentil.
Fastende verdier > 2,26 mmol/L anses som patologisk forhøyet24.
7
Troponin T (ng/L)
(s)
Nyfødte

 

 

97 99 percentil. Sammenlignet med voksne har friske nyfødte betydelig høyere troponin T verdier. Gutter noe høyere enn jenter. Etter nyfødtperioden synker verdiene med økende alder38. 99 percentil for en frisk voksen populasjon er 14 ng/L. Cutoff for myocarditt hos barn (mean alder 5 år) var 52 ng/L, gammel metode (Ref. pediatric Cardiology). High sensitivity TnT er ca. 50 % høyere enn gammel metode i dette nivået (Roche informasjon). 39
Urat = Urinsyre) (µmol/L)
(s)
0-12 mndr.
1-9 år
10-13 år Jenter
10-11 år Gutter
14-19 år Jenter
14-15 år Gutter
71-399
101-297
178-345
137-404
178-351
143-518
  1
Vitamin A = Retinol (µmol/L)
(s)
1-6 år
7-12 år
13-19 år
0,7-1,5
0,9-1,7
0,9-2,5(3,4)
  8, 40
Vitamin B12 = Kobalamin (pmol/L)
(s)
0-1 år
1-9 år
9-15 år
15-19 år
99-745
278-1115
172-880
205-752
2,5 og 97,5 percentil. Ved verdier <250 pmol/L anbefales kontroll av metabolske markører: homocystein og metylmalonsyre (hos barn >1,5 år) for å utrede mangel. 17
Vitamin E = α-Tocopherol (µmol/L)
(s)
9-23 mndr.
1-6 år
7-12 år
13-19 år
6-31*
7-21†
10-21†
13-24†
2,5 og 97,5 percentil. *34
9
Østradiol (nmol/L)
(s)
0-12 mndr. Jenter
0-12 mndr. Gutter
1-5 år Jenter
1-5 år Gutter
6-10 år Jenter
6-10 år Gutter
11-14 år Jenter
11-14 år Gutter
15-20 år Jenter
15-20 år Gutter

Folikkelfase
Midtsyklus
Lutealfase
28,2-155,9
30,3-85,6
31,7-97,8
15,5-84,1
30,3-137,8
14,8-69,2
26,9-354,6
28,8-113,4
34,0-953,4
29,6-181,9

80 - 790
700 - 2100
80 - 850
2,5 og 97,5 percentil. 5
Von Willebrand faktor (%)
(citrat-blod)
7-13 år
14-17 år
60-189
50-205
  15
 1. Ghoshal AK, Soldin SJ. Evaluation of the Dade Behring Dimension RxL: integrated chemistry system-pediatric reference ranges. Clin Chim Acta 2003;331:135-46.
 2. Muller M, Anke M, Illing-Gunther H, Thiel C. Oral cadmium exposure of adults in Germany. 2: Market basket calculations. Food Addit Contam 1998;15:135-41.
 3. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. In: Urdal P, Brun A, Åsved A, eds. www.prosedyrer.no; 2009.
 4. Behulova D, Bzduch V, Holesova D, Vasilenkova A, Ponec J. Transient hyperphosphatasemia of infancy and childhood: study of 194 cases. Clin Chem 2000;46:1868-9.
 5. Chan MK, Seiden-Long I, Aytekin M, et al. Canadian Laboratory Initiative on Pediatric Reference Interval Database (CALIPER): Pediatric Reference Intervals for an Integrated Clinical Chemistry and Immunoassay Analyzer, Abbott Architect ci8200. Clin Biochem 2009.
 6. Flanders MM, Phansalkar AR, Crist RA, Roberts WL, Rodgers GM. Pediatric reference intervals for uncommon bleeding and thrombotic disorders. J Pediatr 2006;149:275-7.
 7. Yip PM, Chan MK, Nelken J, Lepage N, Brotea G, Adeli K. Pediatric reference intervals for lipids and apolipoproteins on the VITROS 5,1 FS Chemistry System. Clin Biochem 2006;39:978-83.
 8. Nicholson JF, Pesce MA. Reference Ranges for Laboratory tests and Procedures. In: Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia: Saunders; 2000:2181-211.
 9. Pediatric Reference Intervals. Fifth ed: AACCPress; 2005.
 10. Soldin SJ, Murthy JN, Agarwalla PK, Ojeifo O, Chea J. Pediatric reference ranges for creatine kinase, CKMB, Troponin I, iron, and cortisol. Clin Biochem 1999;32:77-80.
 11. Brugnara C, Zurakowski D, DiCanzio J, Boyd T, Platt O. Reticulocyte hemoglobin content to diagnose iron deficiency in children. JAMA 1999;281:2225-30.
 12. Mateos ME, De-la-Cruz J, Lopez-Laso E, Valdes MD, Nogales A. Reticulocyte hemoglobin content for the diagnosis of iron deficiency. J Pediatr Hematol Oncol 2008;30:539-42.
 13. Ullrich C, Wu A, Armsby C, et al. Screening healthy infants for iron deficiency using reticulocyte hemoglobin content. JAMA 2005;294:924-30.
 14. Harmoinen A, Ylinen E, Ala-Houhala M, Janas M, Kaila M, Kouri T. Reference intervals for cystatin C in pre- and full-term infants and children. Pediatr Nephrol 2000;15:105-8.
 15. Flanders MM, Crist RA, Roberts WL, Rodgers GM. Pediatric reference intervals for seven common coagulation assays. Clin Chem 2005;51:1738-42.
 16. Soldin OP, Bierbower LH, Choi JJ, Thompson-Hoffman S, Soldin SJ. Serum iron, ferritin, transferrin, total iron binding capacity, hs-CRP, LDL cholesterol and magnesium in children; new reference intervals using the Dade Dimension Clinical Chemistry System. Clin Chim Acta 2004;342:211-7.
 17. Monsen AL, Refsum H, Markestad T, Ueland PM. Cobalamin status and its biochemical markers methylmalonic acid and homocysteine in different age groups from 4 days to 19 years. Clin Chem 2003;49:2067-75.
 18. Elektronisk blåbok. Laboratoriemedisinske undersøkelser ved Oslo-sykehusene
  In: www.uus.no/labus/; 2009.
 19. Kanakoudi F, Drossou V, Tzimouli V, et al. Serum concentrations of 10 acute-phase proteins in healthy term and preterm infants from birth to age 6 months. Clin Chem 1995;41:605-8.
 20. Soldin OP, Dahlin JR, Gresham EG, King J, Soldin SJ. IMMULITE 2000 age and sex-specific reference intervals for alpha   fetoprotein, homocysteine, insulin, insulin-like growth factor-1, insulin-like growth factor binding protein-3, C-peptide, immunoglobulin E and intact parathyroid hormone. Clin Biochem 2008;41:937-42.
 21. Soldin SJ, Morales A, Albalos F, Lenherr S, Rifai N. Pediatric reference ranges on the Abbott IMx for FSH, LH, prolactin, TSH, T4, T3, free T4, free T3, T-uptake, IgE, and ferritin. Clin Biochem 1995;28:603-6.
 22. Aker sykehus H. Personlig meddelelse, Klingenberg C; 2003.
 23. American Academy of Pediatrics. National Cholesterol Education Program: Report of the Expert Panel on Blood Cholesterol Levels in Children and Adolescents. Pediatrics 1992;89:525-84.
 24. Gidding SS, Dennison BA, Birch LL, et al. Dietary recommendations for children and adolescents: a guide for practitioners: consensus statement from the American Heart Association. Circulation 2005;112:2061-75.
 25. Ceriotti F, Boyd JC, Klein G, et al. Reference intervals for serum creatinine concentrations: assessment of available data for global application. Clin Chem 2008;54:559-66.
 26. Bjorke-Monsen AL, Torsvik I, Saetran H, Markestad T, Ueland PM. Common metabolic profile in infants indicating impaired cobalamin status responds to cobalamin supplementation. Pediatrics 2008;122:83-91.
 27. Mishra A, Greaves R, Smith K, et al. Diagnosis of cystic fibrosis by sweat testing: age-specific reference intervals. J Pediatr 2008;153:758-63.
 28. Rauh M, Koch A. Plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide concentrations in a control population of infants and children. Clin Chem 2003;49:1563-4.
 29. Nir A, Nasser N. Clinical value of NT-ProBNP and BNP in pediatric cardiology. J Card Fail 2005;11:S76-80.
 30. Koch A, Singer H. Normal values of B type natriuretic peptide in infants, children, and adolescents. Heart 2003;89:875-8.
 31. van Rossum AM, Wulkan RW, Oudesluys-Murphy AM. Procalcitonin as an early marker of infection in neonates and children. Lancet Infect Dis 2004;4:620-30.
 32. Norbert W. Clinical guide to laboratory tests. Philadelphia: Saunders; 1995.
 33. Muntau AC, Streiter M, Kappler M, et al. Age-related reference values for serum selenium concentrations in infants and children. Clin Chem 2002;48:555-60.
 34. Karr M, Mira M, Causer J, et al. Age-specific reference intervals for plasma vitamins A, E and beta-carotene and for serum zinc, retinol-binding protein and prealbumin for Sydney children aged 9-62 months. Int J Vitam Nutr Res 1997;67:432-6.
 35. Kapelari K, Kirchlechner C, Hogler W, Schweitzer K, Virgolini I, Moncayo R. Pediatric reference intervals for thyroid hormone levels from birth to adulthood: a retrospective study. BMC Endocr Disord 2008;8:15.
 36. Ritchie RF, Palomaki GE, Neveux LM, Navolotskaia O, Ledue TB, Craig WY. Reference distributions for serum iron and transferrin saturation: a practical, simple, and clinically relevant approach in a large cohort. J Clin Lab Anal 2002;16:237-45.
 37. Suominen P, Virtanen A, Lehtonen-Veromaa M, et al. Regression-based reference limits for serum transferrin receptor in children 6 months to 16 years of age. Clin Chem 2001;47:935-7.
 38. Eisenhut M, Sidaras D, Johnson R, Newland P, Thorburn K. Cardiac Troponin T levels and myocardial involvement in children with severe respiratory syncytial virus lung disease. Acta Paediatr 2004;93:887-90.
 39. Baum H, Hinze A, Bartels P, Neumeier D. Reference values for cardiac troponins T and I in healthy neonates. Clin Biochem 2004;37:1079-82.
 40. The Harriet Lane Handbook 15th Ed. ed: Mosby; 2000.