Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 01.11.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 3019
 • ISBN - 978-82-8081-648-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.11.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.12.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft ble første gang publisert som nasjonal faglig retningslinje av Helsedirektoratet i 2009.

Oppdateringsgruppen har vært bredt sammensatt med alle spesialiteter som til daglig jobber med utredning, behandling og oppfølging av prostatakreft.

Representantene i oppdateringsgruppen er utnevnt av de regionale helseforetakene etter anbefaling fra Norsk Urologisk Cancer Gruppe. Leder og representanter for fastlegene er oppnevnt av Helsedirektoratet. I tillegg har gruppen innhentet ekspertise på genetikk og nukleærmedisin.

I tråd med Kreftstrategien fra 2013 og 2018, samt internasjonale trender, har oppdateringsgruppen lagt vekt på multidisiplinær tilnærming i utarbeidelsen av handlingsprogrammet. 

Fra og med 8.utgave av handlingsprogrammet (nov. 2020) er oppdateringen av nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft lagt seg tett opp til de europeiske retningslinjene (1). Handlingsprogrammet er direkte koblet til de relevante kapitlene i den europeiske retningslinjen hvor dette er hensiktsmessig. (Dette er også i tråd med de danske retningslinjene). Ved kunnskapsgraderingen er det valgt å bruke EAUs gradering, og det er linket direkte til disse retningslinjene. (EAU har også laget en Pocket Guideline som kan være nyttig). Siste oppdatering fra EAU ble publisert i starten av april 2021.  I denne 9. utgaven av handlingsprogrammet er det kun gjort små justeringer. Endringene er kort omtalt under kapittel "Oppsumering av endringer fra 2020-utgaven"

De siste årene har vi sett en rivende utvikling innen persontilpasset medisin. Vi er helt i starten av denne utviklingen som på sikt gir oss store muligheter, men også en del utfordringer. Persontilpasset medisin blir berørt i kapittel "Systembehandling ved metastatisk prostatakreft". 

I den kliniske hverdagen vil det være situasjoner hvor man avviker fra handlingsprogrammet, og det anbefales å dokumentere grunnen for avviket. Handlingsprogrammet er normerende, men er ikke et juridisk bindende dokument.

Forholdet mellom volum og kvalitet

Forholdet mellom volum og kvalitet i behandling av kreft har vært fokus for en rekke publikasjoner og offentlige utredninger. For visse diagnoser eller prosedyrer har enkelte publikasjoner vist at høyt volum fører til bedre behandlingsresultat, mens det for andre diagnoser eller prosedyrer ikke er påvist en slik sammenheng. En nasjonal rapport om kreftkirurgi gir anbefalinger om minimumstall per år for operasjoner (2), men det er store forskjeller i anbefalingene mellom tumorgrupper og evidensen for disse kontrastene er svak. I Norge har man valgt å sette et minimumskrav til 50 operasjoner per år for prostatakreft.

Tverrfaglig team (Multidisiplinært team)

Nytten av tverrfaglige møter/team er dokumentert i litteraturen (3). Det skal være formelle tverrfaglige møter på alle sykehus som utreder og behandler prostatakreft, der utredning og behandling av pasienter med prostatakreft diskuteres. Tverrfaglige møter må ha deltakelse av urolog, radiolog, onkolog og patolog. Der nødvendig kompetanse ikke er fysisk tilgjengelig på institusjonen, må det etableres kvalitativt tilfredsstillende videokonferanseordninger med et annet kompetent fagmiljø, alternativt kan pasienten henvises til annet sykehus for tverrfaglig vurdering. Tverrfaglige møter bør ha mulighet for tilknytning av nucleærmedisiner.

Kvalitetsindikatorer

Kreftregisteret har utarbeidet eget nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft som inkluderer kvalitetsindikatorer. Dette kan blant annet brukes som grunnlag for å vurdere om anbefalingene i handlingsprogrammet blir fulgt. Arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer er en kontinuerlig prosess. Følgende kvalitetsindikatorer er utviklet per november 2018:

Kvalitetsindikatorer

Mål

Rapporteringsgrad utredning- og kirurgimelding

>80 %

Dekningsgrad

≥98 %

Andel lavrisikopasienter som er radikalt behandlet

<20 %

Andel høyrisikopasienter som er radikalt behandlet

>70 %

Andel høyrisikopasienter som har fått lymfeknutedisseksjoner under prostatektomi

>80 %

Andel fri rand – pT2

>80 %

Andel kurativt strålebehandlede pasienter som har fått en dose tilsvarende minst 74 Gy

≥95 %