Forside  10 Metode  

10 Metode

10.4 Bakgrunn og arbeidsprosess

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft er en del av et nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft Handlingsprogrammet vil etter hvert suppleres med veiledere for allmennpraktikere, sykepleiere og andre faggruppers arbeid med kreftpasienter. Målet er å dekke hele pasientforløpet for kreftpasienter.

Utvikling av nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling er et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009). Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum har i en årrekke arbeidet med og utviklet behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet ønsket i arbeidet med nasjonale handlingsprogrammer som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet å ta utgangspunkt i og bygge på dette arbeidet. Helsedirektoratet rettet derfor i november 2005 en henvendelse til Norsk Urologisk cancergruppe (NUCG) og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe som skulle settes sammen av fagekspertise, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet Det ble bedt om at alle nødvendige faggrupper skulle være representert og at gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner.

RHFene har medvirket i arbeidet gjennom representasjon i prosjektets styrings- og referansegruppe, samt ved mulighet til å gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning.  RHFene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, jf. Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet har hatt prosjektledelse og sekretariatsfunksjon.

For å effektivisere arbeidet og forankre arbeidet enda tydeligere i fagmiljøet ble det høsten 2006 nedsatt en arbeidsgruppe med følgende sammensetning for å fullføre arbeidet:

En arbeidsgruppe (se under) ble etablert desember 2005, og mange av disse har levert betydelige bidrag til retningslinjene. Retningslinjene er ferdigstilt av en redaksjonsgruppe bestående av følgende personer:

Redaksjonsgruppen:

 • Overlege Dag Clement Johannessen, Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Oslo Universitetsykehus
 • Overlege/Prof dr. med. Olbjørn Klepp, Kreftavdelingen Helse Sunnmøre HF
 • Overlege/ dr. med. Victor Berge, Oslo urologiske universitetsklinikk Oslo Universitetsykehus HF
 • Overlege, dr. med. Wolfgang Lilleby, Kreftklinikkern, Radiumhospitalet, Oslo Universitetsykehus HF
 • Overlege Bjørn Brenhovd, Kirurgisk avdeling, Radiumhospitalet, Oslo Universitetsykehus HF
 • Anders Angelsen, prof. dr. med. NTNU/Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital

Arbeidsgruppen:

 • Jon Reidar Iversen, Ullevål universitetssykehus
 • Reino Heikkilä, St. Olavs Hospital
 • Kari Margarethe Larsen, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Jens Høstmark, Helse Bergen - Haukeland univ.sykehus
 • Anders Angelsen, NTNU/St. Olavs Hospital
 • Einar Hem, Akershus universitetssykehus
 • Ole Johan Halvorsen, Gades inst., Haukeland univ.sykehus
 • Åsmund Berner, Rikshospitalet-Radiumhospitalet
 • Agnes Kathrine Lie, Kreftregisteret
 • John Terje Geitung, Haraldsplass Diakonale sykehus
 • Lovise Mæhle, Universitetet i Oslo
 • Marte Wolden, St. Olavs hospital
 • Tor Frithjof Wigers Larsen, Haraldsplass Diakonale sykehus
 • Rune Kvåle, Prostataregisteret
 • Taran Paulsen Hellebust, Statens strålevern
 • Sverre Levernes, Statens strålevern
 • Unni Ringberg, Allmennpraktiker, Helse Nord

Inger Natvig Norderhaug, forskningsleder, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bisto arbeidsutvalget med gradering av kunnskapsgrunnlaget samt redigering og ferdigstillelse av retningslinjene.

Arbeidsgruppen leverte høsten 2009 forslag til retningslinjer for diagnostikk, behandling av prostatakreft. Utkastet til retningslinjer ble sendt på høring til, NUCG, RHFene, Legeforeningen, samt Kreftforeningen og dens pasientorganisasjoner.

Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft ble vår/sommer 2012 oppdatert av en redaksjonsgruppe bestående av følgende fagpersoner:

 • Arne Solberg, overlege PhD, kreftklinikken St. Olavs Hospital (leder)
 • Anders Angelsen, prof. dr. med. NTNU/Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital
 • Viktor Berge, overlege dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk. OUS
 • Wolfgang Lilleby, overlege dr. med., kreftklinikken, Radiumhospitalet, OUS
 • Jon Reidar Iversen, overlege, Kreftsenteret, Ullevål sykehus, OUS
 • Olbjørn Klepp, overlege, Prof. dr. med., Kreftavdelinga, Ålesund Sykehus/ NTNU
 • Bjørn Brennhovd, overlege, Kirurgisk avdeling, Radiumhospitalet, OUS
 • Dag Clement Johannessen, overlege, Kreftsenteret, Ullevål sykehus OUS/onkologisk avdeling HUS
 • Yngve Nygård, overlege, kirurgisk avdeling, HUS
 • Kari Margrethe Larsen, overlege, kreftavdelingen, UNN

Patologigruppen NUCG med følgende fagpersoner har bidratt med kapittelet om patologisk-anatomisk diagnostikk:

 • Kathrine Lie, overlege dr. med, OUS (leder)
 • Aud Svindland, overlege, Prof. dr. med., OUS
 • Ole Johan Halvorsen, overlege dr. med., HUS
 • Karsten Gravdal, overlege dr. med., HUS
 • Trond Viset, overlege, St. Olavs Hospital
 • Tor-Arne Hansen, overlege, UNN

Kapittel 1 (epidemiologi) er skrevet av:

 • Rune Kvåle, LIS PhD, onkologisk avdeling HUS/Kreftregisteret