Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 01.11.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 3019
 • ISBN - 978-82-8081-648-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.11.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.12.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Hva er nasjonale retningslinjer?

Nasjonal helse- og sykehusplan (2015-2019) (45) klargjør at Helsedirektoratet innenfor rettslige rammer, har en normerende rolle for helsetjenesten på tvers av helseregioner og tjenestenivå. Helsedirektoratet er derved eneste aktør som har mandat til å lage nasjonale retningslinjer for helsetjenesten. Helsedirektoratet har en koordinerende rolle for å utvikle overordnede referanserammer for kreftomsorgen, sammen med de regionale helseforetakene, kommunene og andre relevante myndighetsorganer og tjenester.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet, og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten. 

Nasjonale retningslinjer er ikke rettslig bindende for mottakerne, men skal som faglig normerende langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet i lovverket. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra nasjonale faglige retningslinjer, bør en dokumentere dette og være forberedt til å begrunne sitt valg.

Kunnskapsbasert prosess

Helsedirektoratet legger til grunn at alle nasjonale retningslinjer skal være utarbeidet etter en metode med vekt på forskningsbasert kunnskap, tydelig og tilgjengelig dokumentasjon, brukermedvirkning, tverrfaglighet, fokus på praksis, implementering og oppdatering. 

Det er en omfattende prosess å lage gode retningslinjer som tilfredsstiller krav til prosess, metode og transparens som er det nivå Helsedirektoratet og andre liknende organisasjoner har lagt til grunn for utforming av anbefalinger. 

Oppdatering av retningslinjene

Utviklingen på kreftområdet går raskt. Innholdet i Nasjonale faglige retningslinjer vurderes derfor årlig, og oppdateres om nødvendig. Revisjonen gjøres av en oppdateringsgruppe. 

Helsedirektoratet mottar forslag til representanter i oppdateringsgruppen fra Norsk Urologisk Cancer Gruppe, og sender en forespørsel til alle RHFene om utnevnelse. Gruppen oppnevnes deretter av Helsedirektoratet. Etter behov foretas det utskiftninger av representanter, eller det oppnevnes en ny oppdateringsgruppe.

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten (Nye metoder)

Det er de siste årene tatt flere beslutninger i Beslutningsforum i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Disse gjengis her: 

19.05.2014: Kabazitaxel (Jevtana®) innføres ikke. 

17.11.2014: Enzalutamid (Xtandi®) og abiraterone acetat (Zytiga®) vurderes som medisinsk likeverdige medikamenter ved 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft. Xtandi skal med dagens prisforhold være førstevalg framfor Zytiga ved 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft. 

17.11.2014: Denosumab (Xgeva®) skal ikke brukes til forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved benmetastaser fra solide tumorer med mindre zoledronsyre ikke kan brukes av medisinske årsaker. 

23.02.2015: Radium 223 (Xofigo®) kan innføres til behandling ved kastrasjonsresistent prostatakreft med symptomgivende benmetastaser.

15.06.2015: Abirateron (Zytiga®) kan innføres til førstelinje behandling av metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne menn med ingen eller lette symptomer og hvor kjemoterapi ennå ikke er klinisk indisert. 

2. Beslutningen gjelder kun dersom kostnadene holdes på samme nivået eller lavere enn det som er gitt i LIS-anbudet gjeldende fra 1. november 2015. 

3. Tidligere rangering mellom Zytiga og Xtandi for 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft i sak 28-2014 og 29-2014 oppheves med denne beslutningen (jf. møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. november 2014).  

15.06.2015: Enzalutamid (Xtandi®) kan innføres til førstelinje behandling av metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne menn med ingen eller lette symptomer og hvor kjemoterapi ennå ikke er klinisk indisert. 

2. Beslutningen gjelder kun dersom kostnadene holdes på samme nivået eller lavere enn det som er gitt i LIS-anbudet gjeldende fra 1. november 2015. 

3. Tidligere rangering mellom Zytiga og Xtandi for 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft i sak 28-2014 og 29-2014 oppheves med denne beslutningen (jf. møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. november 2014).

21.08.2017 Kabazitaksel (Jevtana ® ) kan innføres til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft etter førstelinjebehandling. Kabazitaksel (Jevtana) kan inngå i LIS-anbud for onkologi. Framtidig bruk må da styres av rangering i LIS-anbud.

28.01.2019: Abirateron (Zytiga ® ) innføres ikke til behandling av nylig diagnostisert høyrisiko metastatisk hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi.

21.10.2019: Enzalutamid (Xtandi ® ) innføres ikke til behandling av høyrisiko ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (CRPC). Det er ikke vist overlevelsesgevinst ved bruk av Enzalutamid (Xtandi) i ikke-metastatisk stadium.

31.08.2020: Apalutamid (Erleada ® ) kan innføres til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft (nmCRPC). Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. oktober 2020.

26.04.2021: Darolutamid (Nubeqa ® )​ innføres til behandling av voksne menn med ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC), som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Legemiddelet skal inngå i anbud og kan tas i bruk fra avtalestart som er 01.07.2021.

30.08.2021: Apalutamid (Erleada®) i kombinasjon med androgensuppressiv terapi innføres til behandling av metastatisk hormonfølsom prostatakreft som ikke er aktuell for kjemoterapi. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

25.10.2021: Enzalutamid (Xtandi®) Enzalutamid (Xtandi) innføres til behandling av høyrisiko kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Nasjonalt handlingsprogram - 8. utgave (11/2020 – IS-2861)

Den 8. oppdateringen av nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft ble helt endret jf. tidligere utgaver. Innholdet og anbefalingene ble lagt tett opp til de europeiske retningslinjene (1), og handlingsprogrammet ble fra 8. utgave direkte koblet til de relevante kapitlene i den europeiske retningslinjen hvor dette er hensiktsmessig. Kunnskapsgraderingen følger derfor EAU-retningslinjen (jf. EAU20, 2 Methods). Neste oppdatering (9. utg.) ble gjort kort tid etter at EAU gjorde sin oppdatering i april 2021.

Nasjonalt handlingsprogram - 9. utgave (6/2021 - IS-3004,)

Det ble gjort noen små endringer fra 8. utgave, samt oppdateringer i overenstemmelse med oppdateringene som ble gjort i EAU guidelines april 2021.

Nasjonalt handlingsprogram - 10. utgave (9/2021 - IS-3007)

Den 10. utgaven av nasjonalt handlingsprogram ble publisert ifm. beslutninger gjort i Beslutningsforum 30.08.21 tilknyttet Apalutamid (Erleada) – jf. kap. "Nye metoder".

13.8 Nasjonalt handlingsprogram - 11. utgave (11/2021 - IS-3019)

Denne 11. utgaven av nasjonalt handlingsprogram er publisert ifm. beslutninger gjort i Beslutningsforum 25.10.21 tilknyttet Enzalutamid (Xtandi) – jf. kap. "Nye metoder".

Oppdateringsgruppe for Nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft

Leder

 

 

 

Andreas Stensvold PhD

onkolog, avd.sjef SØ

andreas.stensvold@so-hf.no

 

Urolog

 

 

 

Tore Knutsen

urolog, UNN

Tore.Knutsen@unn.no

 

Bjørn Brennhovd

urolog, OUS

BJORB@ous-hf.no

 

Alfred Honorè 

urolog, Haukeland

alfred.honore@helse-bergen.no

 

Karol Axcrona, PhD

urolog, Ahus

Karol.Axcrona@Ahus.no

 

Epidemiolog

 

 

 

Rune Kvåle, PhD

onkolog, epidemiolog, 

Rune.kvale@kreftregisteret.no

 

Onkolog

 

 

Arne Berg, PhD

onkolog, Vestre Viken, Drammen

arne.stenrud.berg@gmail.com

Jan Oldenburg, PhD

onkolog, Ahus

oldenburg.jan@gmail.com

Torgrim Tandstad, PhD

onkolog, St. Olav

torgrimtandstad@gmail.com

Christoph Muller, PhD

onkolog, Sørlandet Sykehus

Christoph.Muller@sshf.no

Wolfgang Lilleby PhD

onkolog, OUS (DNR)

wll@ous-hf.no

Patolog

 

 

Ulrica Axcrona, PhD

patolog, OUS (DNR)

UAXCRONA@ous-hf.no

Vebjørn Kvikstad, PhD

patolog, SUS

vebjorn.kvikstad@sus.no

MR/rtg.lege nukleærmedisin

 

 

Lars A R Reisæter, PhD

rtg.lege

lars.anders.rokne.reiseter@helse-bergen.no

Andreas Tulipan, PhD

nukleærmedisin, OUS/Haukeland

andreas@tulipan.org

Allmennmedisin

 

 

Eirik Viste

allmennpraktiker, Stavanger

eirik@byhaugen.com

Genetiker

 

 

Eli Marie Grindedal, PhD

genetiker, OUS

ELIGR@ous-hf.no

Konsultativ bistand

 

 

Lovise O Mæhle, PhD

genetiker, OUS

LOM@ous-hf.no