Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 01.11.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 3019
 • ISBN - 978-82-8081-648-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.11.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.12.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Fra 1. januar 2015 ble Pakkeforløp for prostataskreft innført i helsetjenesten. Pakkeforløpet ble oppdatert i 2019.

Om Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende, og er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Pakkeforløpet starter når et helseforetak eller privat ideelt sykehus mottar en henvisning med begrunnet mistanke om kreft, eller når helseforetaket selv starter utredning med begrunnet mistanke om kreft.

Formålet med Pakkeforløp for kreft er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Forløpstidene i pakkeforløpet beskriver den maksimale tiden de ulike fasene i forløpet bør ta. Forløpstidene angis i kalenderdager. De enkelte fasenes forløpstid legges til slutt sammen til en samlet forløpstid, som angir tiden fra henvisning er mottatt til behandling er startet. Med utgangspunkt i pakkeforløpet, skal et individuelt forløp tilrettelegges for hver enkelt pasient.

De regionale helseforetakene har det overordnede ansvaret for å sikre at pakkeforløpene med forløpstidene blir implementert og fulgt opp. Forløpstidene er normerende, og er ikke en pasientrettighet.

Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 (11) og forskrift om prioritering av helsetjenester (12). Av og til vil det av faglige grunner være noen pasienter som ikke kan utredes ferdig innen normert forløpstid for oppstart av første behandling. Årsaker til avvik fra de normerte forløpstidene bør dokumenters i pasientjournalen.

Forløpstider for prostatakreft

I Pakkeforløp for prostatakreft er det utarbeidet følgende forløpstider:

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

10 kalenderdager

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

24 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

32 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

3 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Strålebehandling

32 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Overvåking uten behandling (aktiv overvåking)

3 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

66 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

37 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Strålebehandling

66 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Overvåking uten behandling (aktiv overvåking)

37 kalenderdager

 

Pakkeforløp for prostatakreft finnes på Helsedirektoratets nettsider, og skal etter hvert også publiseres som webversjon. Se Helsedirektoratet.no

Det er utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastleger for inngang til pakkeforløp. Diagnoseveileder finnes på Helsedirektoratet.no