Forside  5 Diagnose og utredning   5.4 Billeddiagnostikk  

5 Diagnose og utredning

5.4.3 MR

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Den mest vanlige måten å diagnostisere prostata cancer på i dag er forhøyet PSA verdi som initierer en transurethral ultralyd (TRUS) guidet prostata biopsi der man stikker ”blindt” inn i prostata kjertelen. Dagens metoder er ikke tilfredsstillende mhp sensitivitet og spesifisitet. Et lovende og mer nøyaktig utredningsverktøy er multiparametrisk (mp) MR av prostata som kan bedre både diagnostikk og stadiebestemmelse av tumor (122;186).

Flere grupper har utarbeidet guidelines for bruk av mpMR prostata, men evidensgrunnlaget er foreløpig noe mangelfullt dokumentert i studier (154;186). Et europeisk konsensusmøte anbefalte i 2010 at (minimum) følgende sekvenser burde inkluderes: T2w (T2 vektet), DWI (diffusjonsvektet) og DCE (kontrast) uten bruk av endorektalspole  (186). Anbefalinger fra European Society of Urogenital Radiology (ESUR) går også i samme retning (154).

MR undersøkelser bør bare initieres fra spesialisthelsetjenesten og inngå i multidisiplinært team med dedikerte MR radiologer da tolkningen av funnene er vanskelig og avhengig av erfaring.

MR ved aktiv overvåkning av prostata kreft

MR kan være en nyttig metode i kontroll av pasienter med lavrisiko cancer som er satt på aktiv overvåkning. van As et al (187) fant at DW-MR var en significant predictor for biopsifunn hos pasienter som ble rebiopsert som ledd i aktiv oppfølging. mpMR er vist å ha en negativ prediktiv verdi (NPV) på 95 % (188), dvs at hvis MR er negativ, så er det 95% sannsynlighet for at pasienten ikke har klinisk signifikant cancer.

MR i diagnostikk av cancer prostata

MR er i dag aktuelt hvis biopsi av prostata er negativ hos pasient med forhøyet PSA. Prospektive randomiserte studier har vist at MR kan finne pasienter som er aktuelle for rebiopsi (122;189).

Sannsynligvis vil det bli mer aktuelt med MR prostata som første undersøkelse hos pasienter med forhøyet PSA (186). Studier har vist nær sammenheng mellom signal ved DW MR og Gleason grad. Hvis biopsien siktes inn mot den mest aggressive MR lesjonen, kan pasienten klare seg med færre, men mer nøyaktige biopsier (154;186). Det kan også gi bedre samsvar mellom Gleason score i biopsi og Gleason score i preparat etter radikal prostatektomi (186). Siden mpMR har NPV på 95% (188) kan man også tenke seg at hvis MR er negativ så kan man avstå fra biopsier. Studier er i gang for å se næremere på dette (186).

Prostatabiopsi basert på MR bilde krever bedre guiding av biopsi nål ved for eksempel at MR bildet fusjoneres på TRUS bildet slik at målrettet biopsi mot suspekt lesjon kan utføres. Slik biopsiteknikk er under utprøving flere steder i Europa, inkludert i Norge

MR ved stadie bestemmelse av cancer prostata

T-staging

Evidensnivået som støtter mpMR som preoperativ staging før RP blir stadig bedre (122). Det synes som om nytten av preoperativ mpMR ved påvisning av kapselgjennomvekst  (ECE) er størst ved høyrisiko cancer: I en studie av Kim et al (190) steg sensitivitet, spesifisitet, PPV og NPV fra hhv 82.4%, 87.2%, 70.5% og 93.2% til 92.3%, 93.1%, 85.7% og 96.7% ved analyse av pasienter med preoperativ høyrisiko cancer.

N-staging

MR er sensitiv til å påvise metastaser i forstørrede lymfeknuter (>10mm). Fordelen sammenliknet med kirurgisk lymfeknutesampling er at MR avbilder alle lymfogene spredningsveier fra prostata. Begrensningen er manglende sensitivitet for å påvise metastaser i lymfeknuter av normal størrelse (191).

M-staging

MR har høy sensitivitet og spesifisitet for påvisning av skjelettmetastaser fra prostatakreft, og er aktuell metode for videre utredning der skjelettscintigrafi gir tvetydige funn.

MR ved residiv etter behandlet prostatakreft

MR er indisert ved mistanke om lokalt recidiv etter tentativ radikal behandling der salvage behandling vurderes for å avsløre makroskopiske metastaser. Begrensningen er at residivtumor/metastase må oppnå en viss størrelse før den kan detekteres.