Forside  6 Behandling med kurativ intensjon  6.4 Brachyterapi  

6 Behandling med kurativ intensjon

6.4 Brachyterapi

6.4.2 Høydoserate

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Høydoserate boostbehandling foregår ved temporær implantasjon av en radioaktiv Iridiumkilde (192-Ir) med kort rekkevidde direkte i prostata. Behandlingen tillater doseeskalering med høyere dose til mindre volum og med svært god presisjon. Det gis en kombinasjon med ekstern behandling til totaldose 50 Gy og to høy-dose-rate (HDR) behandlinger a 10 Gy med 14 dagers mellomrom. Dette gir en reell doseskalering, da totaldose med 2 Gy`s doseekvivalent er mellom 90 og 100 Gy til HDR området. Bivirkningsprofilen blir annerledes enn ved ekstern strålebehandling alene, på grunn av at dosen til riskoorgan blir lavere, man sparer normalvevsstrukturer (blære, rectum), men dosen til sentrale deler av prostata imidlertid blir høyere. Kilden beveger seg med prostata og problemet med organmobilitet og posisjonering av pasient er eliminert. Behandlingstiden reduseres med 1-2 uker, men metoden er krevende teknisk og medisinsk, pasienten må i narkose.

Pasientutvelgelsen er en annen enn ved ekstern strålebehandling, anatomiske forhold, pasientens almenntilstand, tumorvekst utenfor prostata etc er av betydning. I spesielle kliniske situasjoner der det ikke kan oppnås tilstrekkelig radikal dose ved EBRT vil pasienten kunne behandles med HDRBT kombinert med ERBT. Imidlertid vil lokale forhold i prostata, store svulster tidligere kirurgi være momenter som vanskeliggjør HDRBT.

Høydoserate brachyterapi evidensgrunnlag

Høydoserate brachyterapi er undersøkt i flere studier i en prospektiv observasjonsstudie publisert i 2008 hvor 100 pasienter i intermediær og høyrisikogruppen ble undersøkt var det 5% bivirkninger knyttet til prosedyren men ingen alvorlige (331). En randomisert studie har sammenlignet 218 pasienter. Kontrollarmen fikk ekstern strålebehandling alene 2,75Gy x 20 til total dose 55 Gy mens den andre fikk kombinasjonen ekstern strålebehandling 2,75Gy x 13 til dose 35,75 Gy og HDB 8,5 Gy x 2 med en ukes mellomrom (332). Ved median oppfølging etter 85 måneder for begge gruppene var det signifikant bedring av tid til biokjemisk residiv (31% reduksjon i risiko for residiv) og en lavere andel rektale bivirkninger, men ingen forskjell i andre akutte eller senbivirkninger (333). 

Radiumhospitalets erfaring med HDR-BT i 275 pasienter har blitt nylig publisert (334). Denne studien presenterer våre første langtidsresultater av et trimodalt behandlingsopplegg med ADT, HDR-BT og EBRT for pasienter med PCa uten lymfeknutemetastaser og gjør rede for de mest relevante kliniske studier på dette feltet. Pasientpopulasjon består vesentlig av pasienter med høyrisko profil. Disse løper størst risiko for residiv, har ugunstig total-overlevelse sammenlignet med normalpopulasjonen (335) og kan profitere på dose-eskalering med HDR-BT (300). Det viser seg at HDR-BT viser en gunstig totaloverlevelse med et 5-års sykdomsfri overlevelse på 95.6%.

Metoden krever en nøyaktig kartlegging av sykdomsutbredelen med MR av bekkenet, alternativt et pelvint lymfeknutetoilette før behandling med ADT og dose-eskalerende strålebehandling.