Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 01.11.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 3019
 • ISBN - 978-82-8081-648-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.11.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.12.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Informasjon og brukermedvirkning, med vekt på informasjon og dialog med pasient og pårørende gjennom hele behandlingsforløpet, er en rettighet hjemlet i pasientrettighetsloven (11), og er en erklært helsepolitisk målsetting i Nasjonal helse- og sykehusplan (45). Dette er videre nedfelt i Helsedirektoratets beskrivelse av pakkeforløp for prostatakreft (46).

Samvalg, engelsk «shared decisionmaking», betegner prosessen hvor pasienten inviteres til å ta et valg basert på informasjon om de forskjellige behandlingsalternativene. Der hvor flere alternativer kan velges, og den individuelle pasientens personlige livsbetingelser kan påvirkes forskjellig av de aktuelle alternativene, vil samvalgsprosessen gi bedre informert pasient og pårørende, og større grad av tilfredshet med behandlingsvalg, og konsekvensen av dette.

Samvalg anbefales brukt som beslutningsprosess for alle tilfeller av prostatakreft hvor flere alternative tiltak er aktuelle. Som støtte i samvalgprosessen, er det utarbeidet samvalgverktøy for prostatakreft som er tilgjengelig på Helsenorge.no.