Forside   8 Behandling av residiv etter kurativ behandling  8.1 Behandlingsmuligheter ved residiv  

8.1 Behandlingsmuligheter ved residiv

8.1.2 Salvage strålebehandling etter radikal prostatektomi

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Konklusjon:

Ved antatt lokalt residiv etter radikal prostatectomi gir salvage stråleterapi med totaldose 64-66Gy mot prostatalosjen varig sydomskontroll hos knapt 50 % hvis behandlingen startes før PSA overstiger 0,5 – 1 ng/ml.

Det synes å være et dose-respons forhold ved salvage RT, og retrospektive studier indikerer at totaldose 70Gy har bedre effekt enn lavere stråledoser. Det er ikke holdepunkt for at doseøkning ut over 70Gy gir ytterligere gevinst.

Nytten av endokrin tilleggsbehandling er uavklart.

Anbefalinger Grad
Pasienter med antatt eller påvist lokalt recidiv av prostatacancer etter radikal prostatectomi og minst 10 år forventet levetid bør tilbys salvage stråleterapi mot prostatalosjen med total dose 64-66 Gy. Behandlingen bør startes før PSA overstiger 0,5-1 ng/ml. B
Total stråledose 70 Gy kan vurderes hos egnede pasienter. C
Det er foreløpig ikke grunnlag for å anbefale endokrin tilleggsbehandling.

Det foreligger ikke randomiserte studier som viser effekt på overlevelse ved stråleterapi for lokalt residiv (salvage RT) etter radikal prostatectomi (RP). Imidlertid viser data fra observasjonelle studier at det er mulig å oppnå varig sykdomskontroll ved slik behandling (364;403;404). Lav gleasonscore, positiv kirurgisk margin og lang (>10 mnd) PSA doblingstid (PSADT) er positive prediktorer for behandlingseffekt (364;403). Nytten av å anvende operasjonspreparatets histologi og/eller PSA-kinetikk ved recidiv som beslutningsgrunnlag er likevel begrenset. Salvage RT er rapportert å bedre kreft-spesifikk overlevelse også hos pasienter med kort PSADT (< 6 mnd) (404), og det er fortsatt mulig å oppnå varig sykdomskontroll hos pasienter med agressiv histologi (405;406). Det viktigste er at effekten synes å være størst dersom behandlingen gis ved lav PSA-verdi. I en retrospektiv kohort studie som inkluderte mer enn 1500 pasienter behandlet med salvage RT mot prostatalosjen etter RP fant man at s-PSA ved start strålebehandling var en signifikant prediktor for residivfri overlevelse. Hos pasienter som startet behandling med PSA < 0.5ng/ml var 6-års RFS knapt 50% mot 40%, 28% og 18% ved PSA verdier på henholdsvis 0,51 - 1, 1,1 - 1,5 og >1,5 ng/ml (364). Tilsvarende fant man best effekt når behandling ble startet ved minimale PSA verdier i en subgruppe analyse av den randomiserte SWOG 8974 studien (403). I disse studiene ble stråledoser på 64-66 Gy benyttet. Retrospektive studier antyder at det foreligger et dose-respons forhold ved salvage RT med signifikant redusert insidens av biokjemiske recidiv ved totaldose 66-72 Gy sammenlignet med lavere doser (407). Imidlertid er det foreløpig ikke holdepunkter for at totaldose over 70 Gy gir ytterligere gevinst (408).

Selv om endokrin tilleggsbehandling til salvage RT er funnet å redusere insidens av biokjemisk residiv i retrospektive studier (364;408), er det mulig at det kun dreier seg en utsettende effekt. Bedret overlevelse ved endokrin tilleggsbehandling er ikke vist i prospektive studier.