Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 01.11.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 3019
 • ISBN - 978-82-8081-648-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.11.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.12.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

«Hormonsensitiv prostatakreft» betegner ubehandlet sykdom og sykdom som holdes under kontroll med effektiv kastrasjonsbehandling (serumtestosteron < 1.7 ng/L).

Livslang kastrasjon med medikamenter eller orchiektomi danner grunnlaget for å oppnå sykdomskontroll. Annen behandling kommer i tillegg.

Alle pasienter som starter kastrasjonsbehandling mot metastatisk prostatakreft bør innen 3 mnd. vurderes for induksjonskjemoterapi med 6 kurer docetaksel 75 mg/kvm hver 3. uke (119). Nytteeffekt på gruppenivå i form av 9% bedring av 4-års totaloverlevelse, forlenget progresjonsfrihet og tid til symptomutvikling, sammenlignet med kastrasjonsbehandling alene, må vurderes opp mot ulempen ved å eksponeres for kjemoterapi tidlig i sykdomsforløpet, spesielt hos eldre og/eller komorbide. Overlevelsesgevinst er best dokumentert ved utbredte metastaser på diagnosetidspunktet og mer usikker ved langsomt progredierende metastaser flere år etter påvist lokalisert sykdom.

De nye antihormonelle medikamentene abirateron (120), apalutamid (121) og enzalutamid (122) har vist sammenlignbar overlevelsesgevinst som docetaksel når de kombineres med kastrasjonsbehandling ved hormonsensitiv metastatisk prostatakreft. Beslutningsforum besluttet 28.01.19 at Abirateron (Zytiga) «ikke innføres til behandling av nylig diagnostisert høyrisikometastatisk hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen
deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi».

30.08.21 besluttet Beslutningsforum at Apalutamid (Erleada) i kombinasjon med androgensuppressiv terapi innføres til behandling av metastatisk hormonfølsom prostatakreft som ikke er aktuell for kjemoterapi.

Pasienter med primærmetastatisk prostatakreft og lav metastasebyrde (<5 skjelettmetastaser på skjelettscintigrafi og fravær av viscerale metastaser) bør vurderes for høydosert strålebehandling mot prostata etter oppstart kastrasjonsbehandling og eventuell gjennomført induksjonskjemoterapi. Behandlingen er assosiert med 7 % bedring av 3-års-overlevelse i denne pasientgruppen (123).