9.2 Pasienter med fjernmetastaser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Påviste fjernmetastaser behandles primært med kirurgisk eller kjemisk kastrasjon. B
Ved truende eller manifest medullakompresjon skal kirurgisk kastrasjon utføres hos hormonterapi-naive pasienter. Hvis pasienten har sterke motforestillinger til orchiectomi, kan LHRH antagonist (degeralix) injeksjon, evt. kombinert med corticosteroider overveies. D
Behandling med parenteral østrogener kan vurderes hos pasienter med plagsomme hetetokter og/eller osteoporose. B
Intermitterende hormonbehandling kan overveies ved god respons, spesielt hos pasienter med plagsomme bivirkninger. A
Peroral antiandrogen monoterapi kan overveies i enkelte tilfeller der bivirkninger av kastrasjonsbehandling er uakseptable for pasienten. D
Andrelinje hormonbehandling med tillegg av lavdose dexamethason eller prednisolon, eventuelt antiandrogen bør vurderes og evt. forsøkes før pasientens tilbys cytostatika behandling. B
Kastrasjonsbehandling anbefales kontinuert ved kastrasjonsresistent sykdom. B

Andelen pasienter med fjernmetastaser ved diagnosetidspunkt har sunket betydelig de senere år. I Norge har andelen med M+ eller PSA > 100 ved diagnosetidspunktet sunket til ca 10-15 % på grunn av PSA analyse hos aymptomatiske pasienter. Tilsvarende vil andelen pasienter som utvikler metastaser etter tidligere lokalbehandling med kurativ intensjon øke. For slike pasienter oppdages ofte metastasene i tidlig og asymptomatisk fase under etterkontroller med PSA.

Pasienter med påvist fjernspredning har en median overlevelse på 2-3 år, mens 5 og 10 års overlevelse er på henholdsvis 20% og 10% (438). Det er sannsynlig at leveutsiktene vil øke, ettersom nye behandlingstilbud taes i rutinemessig bruk. Målet med behandling til pasienter med M+ sykdom er både livsforlengelse og symptomlindring.