Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Unge som rammes av psykoselidelser, kan risikere å komme på etterskudd med ­utdanning. Det kan være utfordrende å komme tilbake på skolen og få en tilpasset skole­situasjon. Rådgiver eller sosiallærer på skolen, i samarbeid med kontaktlærer og ­Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), har en viktig rolle her. Planleggingen bør skje i nært samarbeid med den unge selv og den nærmeste familien. Lærere kan også spille en viktig rolle når det gjelder å oppdage tidlige tegn på psykoseutvikling.

Det er nødvendig at skolen er innforstått med at tilpasset skolegang er vesentlig for å lykkes. Dette innebærer å ha en forståelse av hvordan skolekrav bør ta hensyn til ­kognitive vansker, svingninger i funksjonsnivå og belastningen en psykose medfører. Disse pasientene/brukerne er sårbare for kritikk, fiendtlighet og følelsesmessig over­involvering, noe som kan ha implikasjoner for holdninger i møtet med den enkelte eleven.

Oversikt over tiltak og tilrettelegging i skolen

 • Rutiner for samarbeid og informasjon
 • Rutiner for samarbeid med Pedagogisk­psykologisk tjeneste (PPT) og -skolehelsetjeneste, og for henvisning til og samarbeid med eksterne instanser.
 • Rutiner for informasjon til lærere og forsterket oppfølging av kontaktlærer, rådgiver eller andre ved behov.
 • Rutiner for skolestart og iverksetting av tiltak.
 • Rutiner for samarbeid med foresatte og for elevsamtaler og oppfølgingssamtaler.
 • Rutiner som raskt fanger opp kjennetegn på psykiske vansker.
 • Rutiner for rask reaksjon ved fravær, for eksempel kommunikasjon via nett og mobiltelefon


Tilrettelegging som kan være aktuelt

Tilbud om tilpasset opplæring og eventuelt vurdering av behov for spesial­ undervisning.

 • Hjelp til å få oversikt over og struktur på læringsarbeidet.
 • Mulighet til å jobbe med fag hjemme i perioder.
 • Tilrettelegging på prøver og eksamen, ved framføringer, muntlige aktiviteter og evalueringer.
 • redusert studiebelastning.
 • Fritak for særlig krevende oppgaver som hjemmearbeid og gruppearbeid.
 • Fleksible ordninger for tilstedeværelse avhengig av dagsform.
 • Tilpassede pauser.
 • Kortere studieuke.

 
Sosial inkludering

 • Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosialt tilhørighet, jf. opplærings­ loven (386) § 9a­–3.
 • Klassemiljøkartlegging og plan for oppfølging.
 • Vurdere informasjon til medelever.
 • Trivselsfremmende aktiviteter for klasser/grupper.


Skolens og læreres holdning til eleven

 • Møte eleven med en nøytral holdning, rolig stil, sensitivitet for dagsform, fleksibilitet.
 • Fokus på mestring.
 • Tydelige forventninger, faste rutiner, få valg og klar rollefordeling.
 • Unngå konfrontasjoner.


Individuell opplæringsplan (IOP)

Opplæringsloven (386) § 5–5 pålegger skolen å utarbeide en individuell opplæringsplan for elever som får spesialundervisning. Planen skal utarbeides i et samarbeid mellom skolen, foresatte og eleven selv. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, sosiallærer, rådgiver, helsesøster og andre som følger eleven tett, kan også bidra i å utvikle planen.

Oppfølgingstjenesten

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års ­videregående opplæring (i lærefag som regel to år i skole og to år i bedrift). Fristen for å benytte seg av retten er fem år etter fullført grunnskole (seks år når deler av opplæringen skjer i lærebedrift). Det er altså mulig å ta opptil to venteår, enten umiddelbart etter grunnskolen eller underveis i den videregående opplæringen, uten at en mister noe av ungdomsretten (387).

Ved alle videregående skoler finnes det en oppfølgingstjeneste (OT) som har ansvar for ungdommer som har avbrutt opplæringen før den er ferdig, som ikke er i arbeid eller ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass. OT skal sikre tverretatlig samarbeid med andre fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser.