Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Helsedirektoratet sendte ut konkurransegrunnlag til fem tilbydere for å delta i en ­anbudskonkurranse om å gjennomføre en analyse av økonomiske konsekvenser ved å implementere foreslåtte anbefalinger i utkastet til retningslinje. Det ble gjort en avtale med BDO AS om gjennomføring av oppdraget.

Rapporten fra BDO AS (558) konkluderer med følgende:
«Det er forventet at anbefalingene vil gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster. Det er antatt at en endret behandlingsprosess vil gi raskere rekonvalesens og at pasienter med psykoselidelser dermed vil ha kortere fravær fra arbeidslivet, og ha redusert behov for støtte fra samfunnet. Det er en forutsetning i beregningene at denne pasientgruppen ikke stigmatiseres på grunn av sin diagnose og at ved et kortere sykefravær vil de fortsatt kunne delta aktivt i arbeidslivet.»

Rapporten konkluderer med at «Nettoeffekten av retningslinjen, basert på analysens antagelser, er en positiv effekt i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner.» forutsatt at 70 % av personene med psykoselidelser blir arbeidstakere. Den vesentligste kostnaden knyttes til tilrettelagte boliger for de personene i målgruppen som har behov for det.

Begrensninger i beregningsgrunnlaget, informasjon om anbefalingenes innhold og ulike kostnadsestimater tydeliggjøres også. De fleste av anbefalingene spesifiserer ikke hvem som skal gjennomføre dem eller hvordan de er tenkt gjennomført, noe som vil være av betydning for kostnadsberegninger. Likeledes praktiseres mange av anbefalingene allerede i dag. Kostnader knyttet til disse er ikke tatt med.

Kostnadsestimatet i rapporten er ikke nødvendigvis et uttrykk for totalkostnadene ved retningslinjen, men mer et uttrykk for den økte kostnaden, eller differansekostnaden, mellom det eksisterende tilbudet til pasienter/brukere med psykoselidelser og det totaltilbudet den nye retningslinjen innebærer.

En rekke anbefalinger er ikke kostnadsberegnet, dette er blant annet begrunnet i at anbefalingen:

 • ikke anses kostnadsdrivende fordi den er en ren faglig anbefaling
 • anses å omfatte andre pasientgrupper og ikke er spesifikk for pasienter med alvorlige psykoselidelser
 • er av en karakter som ikke gir mulighet for å frembringe et grundig kostnadsestimat
 • er under utprøving i Norge, for eksempel Individuell jobbstøtte (Individual Placement and Support, IPS)

Basert på norske og utenlandske studier er det antatt at endringene i retningslinjen vil bidra til en positiv samfunnseffekt ved at færre personer med psykoselidelser vil være utenfor arbeidslivet over lengre tid.

Rapporten beskriver hvilke vurderinger som er gjort for hver anbefaling, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for å velge ut de anbefalingene som er kostnadsberegnet.

Følgende anbefalinger er kostnadsberegnet:

 • Den somatiske helsetilstanden må vurderes jevnlig og følges opp med minst én årlig kontroll.
 • I en tidlig fase av en psykoseutvikling bør nære familiemedlemmer kontaktes snarest mulig, og innen tre dager, med tanke på et samarbeid med behandlingspersonalet. Familiemedlemmer kan bare kontaktes når pasienten samtykker til det eller det foreligger hjemmel i lov.
 • Pasienter som på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad har behov for hjelp over lengre tid, bør få tilbud om å delta sammen med nære familiemedlemmer i en psykoedukativ (kunnskapsformidlende) flerfamiliegruppe.
 • Kognitiv atferdsterapi ved psykoser bør tilbys alle pasienter som plages med psykosesymptomer, i individuelle forløp med en varighet på minst 15–20 samtaler. Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i alle behandlingsfaser.
 • Miljøet i døgnenheter bør undersøkes ved hjelp av jevnlige målinger med Ward ­Atmosphere Scale (WAS) for å se om miljøet er preget av de elementene pasienter med psykoselidelser har best effekt av.
 • Musikkterapi fremmer tilfriskning, og behandlingen bør starte i en så tidlig fase som mulig med henblikk på å redusere negative symptomer. Behandlingen må utføres av terapeuter med godkjent utdanning innen musikkterapi.
 • Kommunen bør tilby tilrettelagte boliger til pasienter/brukere som trenger særskilt oppfølging og støtte for å mestre et liv i egen bolig. Det bør tilbys boliger med felles­areal og bemanning på heldøgnsbasis dersom behovene tilsier det.