Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Det er godt dokumentert at kunnskap ofte ikke når ut i praksis, og at utarbeidelse av ­retningslinjer alene ikke er tilstrekkelig. En planlagt prosess for implementering av ­kunnskapsbasert praksis er nødvendig i arbeidet med å kvalitetsforbedre tjenestene, og det er naturlig å planlegge tiltak både på individ- og systemnivå.

På systemnivå er det viktig å vurdere de potensielle barrierene for implementering (556), og hvilke tiltak det er nødvendig å tilrettelegge for. På individnivå bør det tilrettelegges for at fagpersoner gjøres kjent med anbefalingene, og at en plan for behandling og oppfølging utarbeides i samarbeid med den enkelte pasienten/brukeren og eventuelt pårørende. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten / Helsebiblioteket og Sykehuset Innlandet HF har sammen utarbeidet og gjort tilgjengelig Håndbok i implementering (559). Den gir oversikt over tiltak som har dokumentert effekt innen implementering. Håndboken gir praktisk rettet veiledning i implementeringsarbeid generelt, men anses også som nyttig ved tiltak for å implementere anbefalingene i denne retningslinjen.

Målgruppene for retningslinjen har ulik kompetanse og kunnskap om feltet, noe som medfører at implementeringen bør differensieres og foregå på flere nivåer.

Plan for implementeringstiltak

 1. Lansering av retningslinjen
  1. Medietiltak.
  2. Nyhetsartikkel på Helsedirektoratets nettsider, inkludert en kortversjon med ­anbefalingene som publiseres samme dag.
  3. Bred distribusjon av papirutgaven.
   Papirutgaven er omfattende i antall sider, men vil i praksis kunne brukes som et oppslagsverk. Del 2 om faglig bakgrunn er en kortfattet «lærebok» som kan gi et raskt innblikk i hva psykoselidelser er.
 2. Elektronisk versjon av retningslinjen
  1. Utgave som tilrettelegges slik at den blir et praktisk verktøy for ulike målgrupper.
  2. Anbefalingene synliggjøres med mulighet for å gå videre til bakenforliggende ­informasjon.
 3. Tiltak for og med pasienter/brukere og pårørende
  Blant en rekke forskjellige implementeringstiltak er det mye som tyder på at tiltak via pasienter/brukere/pårørende (pasientmedierte tiltak) er de tiltakene som er mest effektive for å endre helsearbeideres atferd. Dette betyr at når pasienter og ­pårørende er kjent med hvilke tilbud hjelpeapparatet bør ha, øker det sannsynligheten for at tjenestene lettere endres i tråd med føringer i en retningslinje. Internasjonalt blir Public and Patient Involvement Programs (PPIP) viet stadig mer oppmerksomhet. Å synliggjøre og involvere den spesialistkompetansen pasienter, brukere og pårørende har gjennom egne erfaringer, anses som svært viktig i prosessen med å utarbeide og implementere retningslinjer.
  Pasientmedierte tiltak som planlegges:
  1. Utarbeide en versjon for www.helsenorge.no i samarbeid med pasienter/brukere og pårørende.
  2. Utarbeide papirbaserte kortversjon(er) i samarbeid med pasienter/brukere og ­pårørende.
 4. Informasjon
  Det tilrettelegges for at retningslinjen blir gjort kjent gjennom ulike tiltak.
  1. Utkast til retningslinje har blitt presentert en rekke ganger i løpet av arbeids­prosessen, og arbeidsgruppemedlemmer vil fortsatt være viktige formidlere av ­retningslinjen.
  2. Utarbeiding av forslag til nettartikler som kan publiseres på ulike lokale nettsteder med lenker til elektroniske versjoner utarbeidet av Helsedirektoratet.
  3. Presentasjoner på større relevante konferanser og seminarer.
 5. Kompetanseheving
  Flere av anbefalingene i retningslinjen kan medføre behov for kompetanseheving innenfor ulike faggrupper både i kommuner, NAV og spesialisthelsetjenesten.