Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Behandlingsbegrepet har tradisjonelt vært brukt på ulike måter av spesialist­helsetjenesten og det kommunale tjenesteapparatet. Mens spesialisthelsetjenesten har brukt behandling som felles benevnelse på ulike former for metoder og intervensjoner, har kommunen ofte brukt helt andre benevnelser for tjenestene og hjelpetiltakene de tilbyr. Denne ulike bruken av behandlingsbegrepet henger nært sammen med den ­historiske utviklingen på det psykiske helsefeltet, som i mange år var en spesialist­helsetjeneste.

Føringene i dagens lovverk trekker ikke opp noe kvalitativt eller metodisk skille mellom den behandlingen som skjer i spesialisthelsetjenesten og den som skjer i kommunen. Behandling i spesialisthelsetjenesten er normalt en kortere del av et lengre behandlings­forløp, og det er vesentlig med et godt samarbeid mellom nivåene for å oppnå best mulig effekt av behandlingen. Målet er at behandling skal foregå på lavest mulig effektive omsorgsnivå (LEON) (206).

Det er ikke diagnosen som avgjør hvor pasienten skal behandles, men pasientens kliniske tilstand, behandlingsbehovet på det aktuelle tidspunktet og tilgjengelig kompetanse hos behandler (207). Noe av det samme er også påpekt i Samhandlingsreformen (208), men her brukes begrepet beste effektive omsorgsnivå (BEON).