Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Forsvarlig økonomi er en forutsetning for et selvstendig og verdig liv og den viktigste inntektskilden for de fleste bør være lønnsarbeid. Den enkeltes muligheter for arbeid bør derfor kartlegges og vurderes ut fra de individuelle forutsetningene. Utdanning kan være aktuelt før søknad om arbeid.

Flere studier viser at lav sosioøkonomisk status, dvs. lav utdanning, lav inntekt og lav yrkesstatus, har sammenheng med dårlig psykisk helse (363;364). Å tilhøre en utsatt gruppe eller ha lav sosioøkonomisk status kan enten virke som en risikofaktor for psykiske lidelser eller være en konsekvens av psykiske plager og lidelser (365;366).

Det er sentralt å utrede mulighetene for bedret økonomi og rettigheter til bostøtte, trygdeytelser, sosialtjenester og andre kommunale ytelser. Problemer med å disponere egne penger er ikke uvanlig for personer med lav inntekt og langvarige lidelser, og ­kommunen har plikt til å gi råd og veiledning om økonomi, jf. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (367) § 17.

For noen er dette ikke tilstrekkelig, og da bør kommunen tilby forvaltning av inntekt. Det innebærer at pasienten/brukeren overlater deler av den økonomiske disposisjonsretten sin til kommunen, som sørger for at utgiftene blir betalt. Bruk av hjelpeverge til forvaltning av inntekt og arv kan også være et alternativ. I særskilte tilfeller kan det være ­aktuelt med tvungen forvaltning av enkeltpersoners økonomi. Tvungen forvaltning er hjemlet i folketrygdloven (368) § 22–6.