Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Sykehusbehandlingen av pasienter med psykiske lidelser har gjennomgått store forandringer de siste 30–40 årene. Den største forandringen har vært reduksjonen av sengeplasser ved de psykiatriske sykehusene og at en i stor grad har valgt å bygge opp tjenester rundt de psykiatriske poliklinikkene (255;256). Likevel er det fortsatt slik at majoriteten av pasienter med psykoselidelse vil ha behov for innleggelse i sykdoms­forløpet.

Det er en del overordnede aspekter ved sykehusmiljøet som har vist seg å være viktige både for pasienttilfredsheten og utbyttet av behandlingen. Både kvalitative og kvanti­tative undersøkelser har vist at pasientene opplever relasjonen mellom pasient og ­personell som det viktigste aspektet ved sykehusinnleggelsen, noe som er sammen­fallende med annen psykoterapiforskning.

De relasjonelle aspektene pasientene legger mest vekt på, er at personalet skal være empatiske, interesserte og forståelsesfulle overfor den situasjonen pasienten befinner seg i. Videre legges det vekt på at personalet respekterer pasientene, bruker tid ­sammen med dem og skaper et trygt terapeutisk miljø som kan virke positivt inn på ­pasientens tilfriskningsprosess (257–260).

Noen studier har siden 1990 undersøkt i hvilken grad miljøet i de psykiatriske ­behandlingsenhetene påvirker pasientenes bedring mens de er innlagt. I studiene er det gjort undersøkelser blant annet ved bruk av Ward Atmosphere Scale (WAS) (261). Studier tyder på at pasienter med en psykoselidelse var mest fornøyde hvis de opplevde at behandlingsmiljøet var støttende og strukturert og kjennetegnet av lite sinne og ­a­ggresjon.

I de senere år har også andre studier vist at pasienttilfredsheten også er sterkt knyttet til i hvilken grad pasientene blir involvert i behandlingen og de ulike aktivitetene på posten (engasjement), og i hvilken grad pasientene opplever kontrolltiltak fra personalet (personalkontroll) (250;251). Behandlingsmiljøet i døgnenhetene innen psykisk helsevern er viktig både for utbyttet av og kvaliteten på behandlingen. Miljøet bør undersøkes jevnlig, det anbefales hvert annet år.