Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Begrepet «psykodynamisk» understreker det aktive samspillet mellom individet og det fysiske og psykologiske miljøet. Psykodynamisk psykoterapi gjør forholdet mellom ­individet og miljøet til hovedsak i behandlingsprosessen. Den psykodynamiske ­forståelsen omfatter derfor både kunnskap om personlig sårbarhet og beskyttende faktorer. Psykodynamisk psykoterapi fokuserer på evnen til å regulere følelser, forstå sårbare relasjonelle erfaringer og å gi innsikt i utfordrende relasjonelle mønstre.

Psykoselidelser ble i utgangspunktet betraktet som uegnet for psykoanalytisk orientert behandling (242;243). På 40-, 50- og 60-tallet ble psykodynamiske behandlings­tilnærminger prøvd ut, særlig i USA (244;245), og de brukes også i modifisert form i stor grad i vår tid (246). I takt med at en har fått økt forståelse av hvor sammensatt psykoser er, har perspektivet flyttet seg fra en behandling rettet mot omfattende personlighets­endring til en behandling rettet mot bedre mestring av stressfaktorer.

Pasienter med psykoselidelser har vansker med å håndtere omgivelser preget av ­manglende struktur og med høyt følelsestrykk. Dette har betydning for organiseringen av og rammen for psykoterapeutisk behandling. Moderne psykodynamisk psykoterapi for psykoser innebærer en klar modellforankring, der terapeuten framstår som en tydelig, aktivt deltagende person som er støttende og åpen. Den opprinnelige ideen om at det er tolkningene av et ubevisst fantasiliv som fører til endringer, har blitt forlatt til fordel for arbeidet med den enkeltes sårbare områder.

Ordinær psykoanalytisk behandling vil vanligvis ikke anbefales til personer med psykoselidelser, fordi den ustrukturerte formen og mobiliseringen av sterke følelser kan være belastende. Psykodynamisk psykoterapi ved psykose vil være psykodynamisk baserte terapeutiske samtaler. Terapeuten må ta hensyn til hvilken fase av psykoselidelsen pasienten befinner seg i, og vite om pasienten er psykotisk eller ikke.

En psykodynamisk forståelse er viktig for å etablere et godt fungerende samarbeids­forhold både med pasient og pårørende. Terapeuten må, basert på psykodynamisk teori, kunne håndtere negative reaksjoner, overføringsreaksjoner og sine egne følelser.

Psykodynamisk baserte terapeutiske samtaler kan være viktig når en skal følge en ­pasient med psykose i det totale behandlingsopplegget (247). Samtalene vektlegger relasjonsbygging og prøver å hjelpe pasienten til å mestre stress bedre og forholde seg til vrangforestillinger på en bedre måte. Terapeuten og pasienten bør være enige om hva som er målet med samtalene, og hva som forventes av begge parter.

Når fasen med aktive psykosesymptomer er over, er målsetningen med terapien å hindre sekundære komplikasjoner i for eksempel forholdet til familie, venner, skole og/eller arbeid, samt å redusere sårbarheten for stress og bearbeide det traumet det er å ha vært psykotisk. Hvis pasienten fortsatt er psykotisk, er målsetningen å bygge opp og opprettholde en samarbeidsrelasjon og hjelpe pasienten til å skille bedre mellom fantasi og virkelighet (247).
I motsetning til kognitive modeller har psykodynamisk terapi tradisjonelt ikke hatt noe avgrenset tidsperspektiv i behandlingsforløpet, men vært tilpasset pasientens selvstendig­gjøring, symptom- og funksjonsnivå. Psykodynamisk psykoterapi er en ­behandlingsform som er egnet i arbeidet med følelsesregulering og ved fokus på sårbare områder hos pasienten, områder som kan utfordres i relasjonen til andre mennesker. Hos pasienter i stabil bedring kan psykodynamisk psykoterapi være nyttig for å integrere opplevelser og bidra til en bedret selvforståelse som en del av tilfriskningsprosessen.

Det er få kontrollerte randomiserte studier om psykoanalytisk eller psykodynamisk psykoterapi ved psykoser, mest fordi disse terapiformene i sin karakter framstår lite egnet for denne undersøkelsesformen (248).