Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Barn av foreldre med psykoselidelse er utsatte og sårbare, og foreldre som er i en vanskelig situasjon kan trenge hjelp til å ta vare på barna. Helsepersonell er derfor pålagt en særlig plikt til å bidra til å dekke barnas behov for informasjon og nødvendig oppfølging som et resultat av forelderens tilstand. Dette er lovfestet i helsepersonel­ loven (16) § 10a. Videre gir helsepersonelloven hjemmel for at informasjon om pasienten kan gis videre til samarbeidende personell når det vurderes som nødvendig for å ivareta pasientens barn, med mindre pasienten motsetter seg det, jf. helsepersonelloven § 25 tredje ledd.

I tillegg fastsetter spesialisthelsetjenesteloven (9) § 3–­7a en plikt til å ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindre­ årige barn av psykisk syke. Dette er nærmere omtalt i Helsedirektoratets rundskriv Barn som pårørende (19).

Barn av foreldre med alvorlige psykiske lidelser er mer utsatt for å utvikle psykiske problemer selv. Helsepersonell bør derfor snakke med pasienter med psykoselidelser om hvordan barna deres har det. Det bør snakkes om hvordan en kan legge til rette for at barna skal trives, og om hvilken informasjon barna bør få om mor eller fars problemer. Mange vil være bekymret for at de ikke strekker til overfor barna. Det er da viktig å støtte foreldrene i det de mestrer i foreldrerollen, og ikke utelukkende fokusere på det som er problematisk. De fleste pasienter ønsker at helsepersonell snakker med dem om barna deres, selv om det kan være et ømtålig tema.

Dersom det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, vil helsepersonell ha opplysningsplikt til barne­ verntjenesten, jf. helsepersonelloven (16) § 33 om unntak fra taushetsplikten. Dette er nærmere omtalt i Rundskriv om helsepersonells opplysningsplikt og opplysningsrett overfor sosialtjenesten og barneverntjenesten (20).