Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Unge pasienter er i større grad enn voksne pasienter en del av et daglig familiesystem. Balansegangen mellom tilhørighet og avhengighet til familien og ungdommens løsrivelsesprosess må derfor vurderes kontinuerlig. Ungdom er også i stor grad avhengig av familien sin. For en ungdom vil det derfor ha stor betydning å trekke familien inn i behandlingen, slik at en kan bidra til at begge parter får hjelp.

Ungdom med psykose bor som regel hjemme hos foreldrene. I noen tilfeller er de under omsorg av barnevernet og bor i fosterhjem eller i en barneverninstitusjon. I begge tilfeller er det viktig å tilrettelegge for et sammenhengende tjenestenettverk. Hjelpe­ apparatet må da forholde seg både til barnevernet og de biologiske foreldrene som pårørende. Hvis det er konflikt mellom disse partene, er det viktig at de får hjelp til å samarbeide om å hjelpe ungdommen.

Juridisk er det et viktig skille ved 16 år. Ungdom over 16 år kan selv samtykke til helse­ hjelp og dermed selv oppsøke helsehjelp, jf. pasient-­ og brukerrettighetsloven (7) § 4–­3. Foreldrene skal da som utgangspunkt ikke informeres om hjelpen som gis, jf. reglene om taushetsplikt, helsepersonelloven (16) § 21.

Det er imidlertid gjort unntak for tilfeller der informasjon til foreldrene er nødvendig for at disse skal kunne oppfylle foreldreansvaret, jf. pasient-­ og brukerrettighetsloven (7) § 3–­4 tredje ledd. Opplysninger om selvmordsfare, innleggelse på institusjon på grunn av alvorlig psykisk sykdom eller rus vil falle inn under dette unntaket. Se også kommentarer
til § 2­–1 i Helsedirektoratets rundskriv til psykisk helsevernloven og psykisk helsevern­ forskriften (18).