Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 2.1 Overordnet mål for brukermedvirkning
Anbefaling nummer: 2
Anbefalingen:

Intervensjonsprogrammer, for eksempel «Brukermedvirkning i praksis», bør tas i bruk for å bedre helsepersonellets og pasienters/brukeres kompetanse om brukermedvirkning.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 3
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): moderat
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): B
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Referanser:

  5. Larsen E, Aasheim F, Nordal A. Brukermedvirkning - psykisk helsefeltet: mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006. IS-1315. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/plan-for-brukermedvirkning-mal-anbefalinger-og-tiltak-i-opptrappingsplanen-for-psykisk-helse/Publikasjoner/plan-for-brukermedvirkning-mal-anbefalinger-og-tiltak-i-opptrappingsplanen-for-psykisk-helse.pdf

  6. Storm M. Service user involvement in in-patient mental health services [doktoravhandling]. Stavanger: University of Stavanger; 2010. Tilgjengelig fra: http://brage.bibsys.no/uis/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_19495/3/Storm%2c%20Marianne.pdf

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Referansene gir støtte for at kompetanse om brukermedvirkning er nyttig og viktig for både helsepersonell og brukere.

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ikke identifisert.

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

Moderat


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 3
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Ikke identifisert

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Nei

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  Intervensjonsprogram av denne typen som beskrevet i anbefalingen kan ha betydning for selvrespekt, delaktighet i utforming av helsehjelp, hjelp til bevisstgjøring og ansvarliggjøring i behandlingen for både brukere og helsepersonell.

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):
Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): B
Referanser til dette skjema: