Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 4 Forebygging og tidlig ­oppdagelse
Anbefaling nummer: 8
Anbefalingen:

Varigheten av ubehandlet psykose bør være så kort som mulig, og helst ikke over 4 uker, slik at behandling kan settes inn tidlig og øke mulighetene for tilfriskning.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 1
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): god
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): A
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Forskning viser at omfattende opplysningskampanjer kan en redusere varigheten på ubehandlet psykose i et samfunn fra opptil flere år til bare noen uker eller få måneder.

  Flere prospektive studier gjort på gruppenivå har vist at det er en økende grad av et uheldig sykdomsforløp etter fire ukers varighet av en ubehandlet psykose. En større studie har også vist til en gradvis negativ utvikling allerede fra 7 dagers varighet av ubehandlet psykose, og forløpet blir signifikant dårligere når VUP er over 3 måneder.

  Behandlingen bør derfor settes inn så tidlig som mulig i sykdomsforløpet, slik at varigheten av ubehandlet psykose (VUP) blir kortest mulig for å forbedre prognosen av sykdomsforløpet.

  Referanser:

  47. Johannessen JO. An early detection and intervention system for untreated first episode psychosis: Reduction of duration of untreated psychosis (DUP), recruitment trough early detection teams (DTs), and two-year course and outcome in first-episode psychosis patients (FEP) [doktoravhandling]. Oslo: Faculty of medicine, University of Oslo; 2007. Tilgjengelig fra: http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=62654

  421. Frahm Jensen MJ, Dybvig S, Johannessen J, red. Stigma - antistigma: stigmatisering av personer med psykiske lidelser, hvordan kan det bekjempes? Stavanger: Stiftelsen psykiatrisk opplysning; 2009.

  422. Joa I. The importance of information campaigns in the early detection of psychosis [doktoravhandling]. Bergen: University of Bergen; 2010.

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Ja

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Forskningen viser en konsistens for at tidlig intervensjon bedrer prognosen for et bedre forløp.

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

God


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 1
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Gevinsten og den kliniske betydningen av anbefalingen er meget stor og en slik type av intervensjoner er kostnadseffektivt.

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Nei

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  Nei

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Nei

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): A
Referanser til dette skjema: