Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 7 Utredning
Anbefaling nummer: 12
Anbefalingen:

Utredningen bør skje i henhold til en utrednings- og behandlingslinje som inneholder en anbefalt tidsakse for de ulike utredningsinstrumentene.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 2
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): god
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): A
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Den anbefalte utrednings- og behandlingslinjen beskrevet i veilederen inneholder en sammenstilling av de anbefalinger som er gitt enkeltvis i ulike kapitler. En særskilt begrunnelse og anbefalingenes vitenskaplige styrkenivå er redegjort for i den enkelet anbefaling. Ikke alle anbefalte utredningsforslag,  behandlings- og oppfølgingstiltak er gradert til 1-nivå relatert til forskningsgrunnlaget, derfor er den samlete gradering justert noe ned i forhold til dette. Det er sterke helsepolitiske føringer på at det skal finnes slike utrednings- behandlings- og oppfølgingslinjer for de viktigste diagnosegruppene, derfor gis anbefalingen samlet grad A.

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Ja

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ja

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

God


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 2
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Det er av stor klinisk viktighet for en bred utredning av psykoselidelsen så tidlig som mulig, både av hensyn til den enkelte pasient, dennes familie og de samfunnsmessige aspekter.

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Nei.Det er viktig med god kompetanse hos fagpersonen som utreder, inkludert opplæring i utredningsverktøy.

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  Nei, brukere verdsetter grundig utredning.

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Utfordringer i om det er tilstrekkelig kompetanse til gjennomføring av hele utrednings- og behandlingslinjen

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): A
Referanser til dette skjema: