Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 7.1.7 Kognitiv funksjon
Anbefaling nummer: 15
Anbefalingen:

Pasienter med førstegangspsykose bør kartlegges med hensyn til kognitive vansker ved hjelp av et testbatteri som fanger opp mest mulig relevante kognitive funksjoner.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 2
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): god
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): B
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Det finnes omfattende forskning som viser kognitive vansker ved ikke-affektive psykoser og schizofreni, og at nevropsykologisk testing av disse kognitive vanskene er av klinisk betydning.

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Ja.

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ja.

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

God


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 2
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Forskning viser at kognitive vansker ved ikke-affektive psykoser og schizofreni er av klinisk betydning. Utredning av kognitive vansker kan kreve noen ressurser, men sett i forhold til den kliniske betydningen er likevel gevinsten for en utredning av dette stor

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert. Det er i dag organisatoriske utfordringer med å gjennomføre denne anbefalingen, grunnet manglende ressurser og kompetanse på feltet i psykisk helsevern.

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  I tråd med brukernes ønsker å fokusere på dette.

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Det er viktig at den som tolker resultatene har en omfattende kompetanse i forhold til klinisk nevropsykologi og en bred kunnskap om kognitive funksjoner ved psykose.

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): B
Referanser til dette skjema: