Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 8.1 Behandlingsformer som har dokumentert effekt
Anbefaling nummer: 27
Anbefalingen:

Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): svak
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): D
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Det er begrenset med forskningsbasert kunnskap på behandling av unge med psykose. Det finnes noe forskning og erfaringsbasert kunnskap som viser betydningen av tilpasning av ulike behandlingsmetoder relatert til unges utviklingsnivå og kontekst anbefalingene er derfor basert på klinisk erfaring.

  Referanser:

  54.   Psychosis and schizophrenia in children and young people. London: National Institute for Health and Clinical Excellence; 2013. NICE clinical guideline 155. Tilgjengelig fra: http://guidance.nice.org.uk/CG155/Guidance/pdf/English

  112. Reimherr JP, McClellan JM. Diagnostic challenges in children and adolescents with psychotic disorders. J Clin Psychiatry 2004;65(Suppl 6):5-11.

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Ikke relevant.

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ikke relevant.

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

Svak


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 4
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Viktigheten av å tilby psykososial behandling også til unge med psykose rettferdiggjør kostnader og ressursbruk

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Ingen spesielle kontraindikasjoner er rapportert.

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  Nei

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Kunnskap om normalutvikling og hvordan tilpasse oppfølgingen til utviklingsnivå er viktig. Likeledes kunnskap om effekten av familie, skole og andre kontekstuelle faktorer.

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): D
Referanser til dette skjema: