Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 8.4.3 Enkeltfamiliegruppe og flerfamiliegruppe
Anbefaling nummer: 30
Anbefalingen:

Pasienter som på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad har behov for hjelp over lengre tid, bør få tilbud om å delta sammen med nære familiemedlemmer i en psykoedukativ (kunnskapsformidlende) flerfamiliegruppe.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 1
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): god
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): A
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Det finnes en rekke metananalyser og randomiserte studier knyttet til personer med en schizofrenilidelse.  Forskningsresultater på familietilbud i tidlig fase varierer mht effekt og design. Internasjonale forsknings- og behandlingsmiljøer anbefaler behov- og fasetilpasset psykoedukative familietilbud.

  Referanser:

  13. Pitschel-Walz G, Leucht S, Baumnl J, Kissling W, Engel RR. The effect of family interventions on relapse and rehospitalization in schizophrenia - A meta-analysis. Schizophr Bull 2001;27(1):73-92.

  213. Dixon L, McFarlane WR, Lefley H, Lucksted A, Cohen M, Falloon I, et al. Evidence-based practices for services to families of people with psychiatric disabilities. Psychiatr Serv 2001;52(7):903-10.

  214. Lam DH. Psychosocial family intervention in schizophrenia: a review of empirical studies. Psychol Med 1991;21(2):423-41.

  215. Vaughn C, Leff J. The measurement of expressed emotion in the families of psychiatric patients. Br J Soc Clin Psychol 1976;15(2):157-65.

  216. Brown GW, Rutter M. The measurement of family activities and relationships: A methodological study. Hum Relat 1966;19(3):241-63.

  217. Barrowclough C, Parle M. Appraisal, psychological adjustment and expressed emotion in relatives of patients suffering from schizophrenia. Br J Psychiatry 1997;171:26-30.

  218. Addington J, Collins A, McCleery A, Addington D. The role of family work in early psychosis. Schizophr Res 2005;79(1):77-83.

  219. Addington J, Burnett P. Working with families in the early stages of psychosis. I: Gleeson JFM, McGorry PD, red. Psychological interventions in early psychosis: a treatment handbook. Chichester, West Sussex, England Hoboken, N.J.: J. Wiley; 2004. s. 99-116.

  220. Mottaghipour Y, Bickerton A. The Pyramid of Family Care: A framework for family involvement with adult mental health services. AeJAMH 2005;4(3):210-7.

  221. Fjell A, Bloch Thorsen GR, Friis S, Johannessen JO, Larsen TK, Lie K, et al. Multifamily group treatment in a program for patients with first-episode psychosis: experiences from the TIPS project. Psychiatr Serv 2007;58(2):171-3.

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Ja.

  Studier gjort ved langvarige psykoselidelser/schizofreni har vist en overbevisende effekt ift å forebygge tilbakefall ved bruk av familieintervensjoner. Studier på atskilte pårørendetilbud, dokumenterer klar reduksjon i opplevde belastninger hos familiemedlemmer. Studier på familietilbud til førsteepisode pasienter har varierende resultater, men er vanskelig å generalisere pga svært ulike forskningsdesign.  Klinisk erfaring viser imidlertid at metoden er anvendbar med en fase- og behovstilpasning i tidlig fase.

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ja.

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

God


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 1
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Inklusjon av familiemedlemmer i et behandlingsforløp kan vise til høy grad av tilfredshet med tilbudet. I tillegg til å redusere tilbakefall, har pasientene utviklet en bedret funksjon, utvidet nettverk og en bedret relasjon til egen familie. Familiemedlemmer melder tilbake om stor tilfredshet med bedret kontakt med eget familiemedlem, bedret familieatmosfære og utvidet nettverk.

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Et systematisk, evidensbasert familietilbud krever tilpasset kvalifisering og veiledning. Behandlere bør ha erfaring med psykosebehandling.

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):
 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Det er et sterkt ønske fra pasient- og brukerorganisasjoner om at familiemedlemmer inkluderes i et behandlingstilbud ved psykoser. Familiemedlemmer har lovpålagt rett til informasjon.

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): A
Referanser til dette skjema: