Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 8.11 Kognitiv trening
Anbefaling nummer: 41
Anbefalingen:

Kognitiv trening anbefales som en del av en helhetlig tilnærming for å trene opp ferdigheter knyttet til daglige aktiviteter og yrkesdeltakelse.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 1
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): moderat
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): B
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Kognitiv trening har i noen studier vist en effekt på spesifikke kognitive funksjoner, men disse effekter er vanskelig å generalisere til bedring knyttet til  symptomnivå og generell fungering. Det er noen få randomiserte kontrollerte studier som viser en effekt av kognitiv trening i kombinasjon med yrkestrening, som kan ha en positiv og additiv effekt relatert til yrkesdeltakelse i tillegg til spesifikke kognitive funksjoner.

  Referanser:

  286. Ueland T. Kognitiv funksjon og rehabilitering ved schizofreni. Tidsskr Nor Psykol Foren 2008;45(9):1164-8.

  287. Wykes T, Huddy V. Cognitive remediation for schizophrenia: it is even more complicated. Curr Opin Psychiatry 2009;22(2):161-7.

  288. McGurk SR, Twamley EW, Sitzer DI, McHugo GJ, Mueser KT. A meta-analysis of cognitive remediation in schizophrenia. Am J Psychiatry 2007;164(12):1791-802.

  289. Bell MD, Zito W, Greig T, Wexler BE. Neurocognitive enhancement therapy with vocational services: work outcomes at two-year follow-up. Schizophr Res 2008;105(1-3):18-29.

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Ja

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ikke alle studier finner en positiv effekt av kognitiv trening, foreløpig  er også få studier blitt gjennomført.

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

Moderat


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 1
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Fordi det er vanskelig å finne effekt av en kognitiv trening relatert til symptomnivå og generell fungering, blir den kliniske betydningen uavklart. Kognitiv trening i kombinasjon med yrkestrening viser til en positiv effekt relatert til yrkesdeltakelse, og gir dermed en klinisk nytteverdi, også sett i forhold til ressursbruk.

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Ingen spesielle kontraindikasjoner.

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  Er i tråd med brukers ønsker.

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):
Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): B
Referanser til dette skjema: