Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 8.14 Behandling av psykose og samtidig rusmiddelbruk
Anbefaling nummer: 61
Anbefalingen:

Ved psykose og samtidig rusmiddelbruk anbefales, i tillegg til behandling for rusmiddelproblemer, den samme bredden av kunnskapsbasert psykososial behandling og legemiddelbehandling som ved psykose alene.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): svak
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): D
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Der ikke er forskningsresultater av tilstrekkelig kvalitet og kvantitet til å komme med sikre konklusjoner, men heller ikke forskingsresultater som viser til en negativ effekt av samtidig psykose og rusbruk når det gjelder effekten av de ulike behandlingsformene

   Referanser:

  135. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1948. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser/Publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser.pdf

  137. Psychosis with coexisting substance misuse: assessment and management in adults and young people. London: National Institute for Health and Clinical Excellence; 2011. NICE clinical guideline 120. Tilgjengelig fra: http://guidance.nice.org.uk/CG120

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Ikke relevant

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ikke relevant

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

Svak


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 4
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Ikke økte kostnader eller risikoer

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Ingen spesielle kontraindikasjoner

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  I tråd med brukerønsker

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Viktig med kompetanse både i forhold til rusproblemer og psykose

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): D
Referanser til dette skjema: