Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 8.15.4.2 Sosial støtte og følgetjenester
Anbefaling nummer: 65
Anbefalingen:

Pasienter/brukere bør få hjelp til å kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 4
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): svak
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): B
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Det er ikke identifisert forskning direkte knyttet til anbefalingen. Anbefalingen er  basert på litteraturstudier.

  Referanser:

  376. Andrew GJ, Gavin N, Begley S, Brodie D. Assisting friendships, combating loneliness: users’ views on a ‘befriending’ scheme. Ageing Soc 2003;23(3):349-62.

  377. Skatvedt A. Alminnelighetens potensial: en sosiologisk studie av følelser, identitet og terapeutisk endring. Oslo: Universitetet i Oslo; 2008. Tilgjengelig fra: http://www.duo.uio.no/publ/iss/2009/88651/avhandling_skatvedt.pdf

  380. Knudtsen MS, Holmen J, Håpnes O. Kulturelle virkemidler i behandling og folkehelsearbeid. Tidssk Nor Lægeforen 2005;125(24):3434-6.

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Ja

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):

  Ja

Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

Svak


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 4
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Intervensjonen erstatter ikke andre typer intervensjoner.

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Nei

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  Nei

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Nei

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): B
Referanser til dette skjema: