Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 9.3 Omgivelser, nærmiljø og sammensetting av beboere
Anbefaling nummer: 70
Anbefalingen:

Pasienter/brukere med psykoselidelser bør ikke tilbys boliger i bomiljøer preget av sosial uro. Sammensetningen av beboere bør tillegges stor vekt.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 2
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): moderat
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): A
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Det er ikke identifisert direkte forskning knyttet til anbefalingen. Det finnes imidlertid forskning indirekte relatert til anbefalingen, herunder forskning knyttet til WAS (Ward Atmosphere Scale) og EE (Expressed Emotions).

  Referanser:

  249. Friis S. Characteristics of a good ward atmosphere. Acta Psychiatr Scand 1986;74(5):469-73

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Det er ikke identifisert direkte forskning knyttet til anbefalingen. Det finnes imidlertid forskning indirekte relatert til anbefalingen, herunder forskning knyttet til WAS (Ward Atmosphere Scale) og EE (Expressed Emotions).

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):
Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

Moderat


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 2
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Et godt bomiljø kan understøtte andre intervensjoner og virke forebyggende i forhold til den psykiske helse. Kliniske erfaringer tilsier at enkelte brukergrupper ikke bør bo tett innpå hverandre.

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Nei

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  Nei

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Nei

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): A
Referanser til dette skjema: