Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for kliniske anbefalinger i retningslinjer

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag og gradering av anbefalinger i nasjonal retningslinje for psykoselidelser
Kapittel: 10.2.1 Yrkesdeltagelse
Anbefaling nummer: 71
Anbefalingen:

Tiltak knyttet til arbeid bør være en sentral del av behandlings- og oppfølgingstilbudet til pasienter/brukere med psykoselidelser.

Gradering av forskningsgrunnlag (1-4): 2
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god): svak
Gradering av anbefaling i henhold til SIGN og European Health Committee (A, B, C, D): B
Forskningsbasert kunnskap
 1. 1. Omfang av forskningsbasert kunnskap (Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning):

  Det er ikke identifisert forskning som direkte understøtter anbefalingen. Det å ha arbeid antas imidlertid å ha viktige psykologiske, sosiale og økonomiske funksjoner for den enkelte. En rekke offentlige utredninger understøtter arbeidets verdi og funksjon og legger føringer i retning av at arbeid prinsipielt skal være et sentralt tiltak i forhold til mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet, inkl. personer med alvorlige psykiske lidelser.

  Referanser: 

  1. Sosial- og helsedepartementet. Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. Endringer i statsbudsjettet for 1998. St.prp.nr.63 (1997-98). Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/19971998/stprp-nr-63-1997-98-.html?id=201915

  388. Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Attføring og arbeid for yrkeshemmede : sykepenger og uførepensjon. St.meld. nr 39 (1991-1992).

  390. Scheid TL, Anderson C. Living with chronic mental illness: understanding the role of work. Community Ment Health J 1995;31(2):163-76.

  391. Stuart H. Mental illness and employment discrimination. Curr Opin Psychiatry 2006;19(5):522-6.

  392. Nordt C, Muller B, Rossler W, Lauber C. Predictors and course of vocational status, income, and quality of life in people with severe mental illness: a naturalistic study. Soc Sci Med 2007;65(7):1420-9.

  401. Mueser KT, Salyers MP, Mueser PR. A prospective analysis of work in schizophrenia. Schizophr Bull 2001;27(2):281-96.

  403. Marwaha S, Johnson S. Schizophrenia and employment - a review. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2004;39(5):337-49.

  407. Helle A. Erfaringer med å utvikle nye arbeidsrettede tiltak : arbeidsrettede tiltak for personer med psykiske problemer. Tidsskr Psyk Helsearb 2007;4(3):244-53.

  431. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 – 2012. Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet; Helse- og omsorgsdepartementet; 2007. Tilgjengelig fra: http://www.nav.no/Forsiden/_attachment/805359794?_ts=11521889078&download=true

 2. 2. Overførbarhet og generaliserbarhet (Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?):

  Ja

 3. 3. Konsistens (Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?):
Arbeidsgruppens samlede vurdering av relevant forskningsbasert kunnskap

Svak


Gradering av forskningsbasert kunnskap (Nivå i evidenshierarkiet, 1-4): 2
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
 1. 4. Klinisk betydning (Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre intervensjoner, og i lys av kostnader og eventuelle risikoer):

  Arbeid erstatter ikke andre typer av kliniske intervensjoner, men har en sentral funksjon og betydning i seg selv. Arbeidet kan dessuten bidra til mestring på andre livsområder, og er en viktig fordelingsnøkkel med hensyn til tilgang på goder. Anskaffelse av arbeid er et kostnadseffektivt tiltak sett i forhold til avhengighet av offentlige ytelser.

 2. 5. Kliniske erfaringer (Er det kliniske erfaringer, for eksempel bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra forskningen bør modifiseres?):

  Nei

 3. 6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap (Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra forskning bør modifiseres?):

  Nei

 4. 7. Andre faktorer (Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen?):

  Nei

Arbeidsgruppens vurdering av det totale kunnskapsgrunnlaget

Gradering av anbefaling (A, B, C, D): B
Referanser til dette skjema: