Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 
 1. Sosial- og helsedepartementet. Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. Endringer i statsbudsjettet for 1998. St.prp.nr.63 (1997-98). Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/19971998/stprp-nr-63-1997-98-.html?id=201915
 2. Brukermedvirkning innen psykisk helse: en veileder. Skien: Mental helse; 2004.
 3. Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet. Oslo: Landsforeningen for pårørende innen psykiatri; 2007. Tilgjengelig fra: http://www.lpp.no/bilder/170223LPP0021_veiledningshefte_lav.pdf
 4. Deegan PE, Drake RE. Shared decision making and medication management in the recovery process. Psychiatr Serv 2006;57(11):1636-9.
 5. Larsen E, Aasheim F, Nordal A. Brukermedvirkning - psykisk helsefeltet: mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006. IS-1315. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/brukermedvirkning-psykisk-helsefeltet-mal-anbefalinger-og-tiltak-i-opptrappingsplan-for-psykisk-helse
 6. Storm M. Service user involvement in in-patient mental health services [doktoravhandling]. Stavanger: University of Stavanger; 2010. Tilgjengelig fra: http://brage.bibsys.no/uis/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_19495/3/Storm%2c%20Marianne.pdf.
 7. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63.
 8. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). LOV-1999-07-02-62.
 9. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). LOV-1999-07-02-61.
 10. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV 2011-06-24 nr 30.
 11. Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven). LOV 2001-06-15 nr 93.
 12. Baucom DH, Mueser KT, Shoham V, Daiuto AD, Stickle TR. Empirically supported couple and family interventions for marital distress and adult mental health problems. J Consult Clin Psychol 1998;66(1):53-88.
 13. Pitschel-Walz G, Leucht S, Baumnl J, Kissling W, Engel RR. The effect of family interventions on relapse and rehospitalization in schizophrenia - A meta-analysis. Schizophr Bull 2001;27(1):73-92.
 14. Dixon LB, Lehman AF, Levine J. Conventional antipsychotic medications for schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21(4):567-77.
 15. Lehman AF, Kreyenbuhl J, Buchanan RW, Dickerson FB, Dixon LB, Goldberg R, et al. The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT): Updated treatment recommendations 2003. Schizophr Bull 2004;30(2):193-217.
 16. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). LOV-1999-07-02-64.
 17. Pårørende - en ressurs: veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester. Oslo: Helsedirektoratet; 2008. IS-1512. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/parorende-en-ressurs/Publikasjoner/parorende-en-ressurs-konvertert.pdf
 18. Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. Rundskriv IS-9/2012. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften-med-kommentarer
 19. Barn som pårørende. Oslo: Helsedirektoratet; 2010. Rundskriv IS-5/2010. Tilgjengelig fra:  https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende
 20. Helsepersonells plikt og rett til å gi barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten opplysninger ved mistanke om: -mishandling av barn i hjemmet -andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn -misbruk av rusmidler under graviditet. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006. Rundskriv IS 17/2006. Tilgjengelig fra: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsepersonells-plikt-og-rett-til-a-gi-opplysninger-til-barneverntjenesten-politiet-og-sosialtjenesten-i-saker-som-dreier-seg-om/Publikasjoner/helsepersonells-plikt-og-rett-til-a-gi-opplysninger.pdf
 21. Nasjonal plan for selvhjelp. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Norsk selvhjelpsforum; 2004. IS-1212. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-plan-for-selvhjelp-20142018
 22. Selvhjelp Norge: nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp [nettdokument]. Oslo: Selvhjelp Norge [oppdatert 2011; lest 12. Jul 2011]. Tilgjengelig fra: http://selvhjelp.no/
 23. LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring [nettdokument]. Oslo: LINK Oslo [oppdatert 2011; lest 17. Okt 2011]. Tilgjengelig fra: http://www.linkoslo.no/
 24. Norsk selvhjelpsforum [nettdokument]. Oslo: NSF [oppdatert 2011; lest 17. Okt 2011]. Tilgjengelig fra: www.norskselvhjelpsforum.no
 25. erfaringskompetanse.no [nettdokument]. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse [oppdatert 2011; lest 12. Jul 2011]. Tilgjengelig fra: http://www.erfaringskompetanse.no/
 26. Pårørendekompetanse [nettdokument]. Oslo: Voksne for Barn og Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP) [oppdatert 2011; lest 12. Jul 2011]. Tilgjengelig fra: http://www.pkompetanse.no/
 27. KBT Midt-Norge: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling [nettdokument]. Trondheim: KBT Midt-Norge [oppdatert 2011; lest 12. Jul 2011]. Tilgjengelig fra: http://www.kbtmidt.no/
 28. Hummelvoll JK, Granerud A. Ideologiske og teoretiske inspirasjoner i psykiatrisk sykepleie. I: Bruland Våle G, Karlsson B, Hummelvoll JK, red. Psykiatrisk sykepleie i tverrfaglighetens tid. Selvforståelse, praksis og forskning. Elverum: Høgskolen i Hedmark; 2009. s. 43-76. Rapport nr. 14.
 29. Horvath AO. The alliance in context: Accomplishments, challenges, and future directions. Psychotherapy 2006;43(3):258-63.
 30. Haram A. Dialogens kraft: når tanker blir stemmer. Oslo: Universitetsforlaget; 2004.
 31. Kogstad RE, Ekeland TJ, Hummelvoll JK. In defence of a humanistic approach to mental health care: Recovery processes investigated with the help of clients’ narratives on turning points and processes of gradual change. J Psychiatr Ment Health Nurs 2011;18(6):479-86.
 32. Adair CE, McDougall GM, Mitton CR, Joyce AS, Wild TC, Gordon A, et al. Continuity of care and health outcomes among persons with severe mental illness. Psychiatr Serv 2005;56(9):1061-9.
 33. Mitton CR, Adair CE, McDougall GM, Marcoux G. Continuity of care and health care costs among persons with severe mental illness. Psychiatr Serv 2005;56(9): 1070-6.
 34. Borg M. Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet: Brukererfaringer ved alvorlige psykiske lidelser. Tidsskr Nor Psykol Foren 2009;46(5):452-9.
 35. Burns T, Catty J, White S, Becker T, Koletsi M, Fioritti A, et al. The impact of supported employment and working on clinical and social functioning: results of an international study of individual placement and support. Schizophr Bull 2009;35(5):949-58.
 36. Wilken JP. Understanding Recovery from Psychosis: A Growing Body of Knowledge. Tidsskr Nor Psykol Foren 2007;44(5):658-66.
 37. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS [nettdokument]. Oslo: NKVTS [oppdatert 21. Feb 2013; lest 26. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.nkvts.no/
 38. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse [nettdokument]. Oslo: Nakmi [oppdatert 2013; lest 28. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.nakmi.no/
 39. Harris MG, Henry LP, Harrigan SM, Purcell R, Schwartz OS, Farrelly SE, et al. The relationship between duration of untreated psychosis and outcome: An eight-year prospective study. Schizophr Res 2005;79(1):85-93.
 40. Melle I, Larsen TK, Haahr U, Friis S, Johannessen JO, Opjordsmoen S, et al. Reducing the duration of untreated first-episode psychosis: effects on clinical presentation. Arch Gen Psychiatry 2004;61(2):143-50.
 41. Häfner H, Maurer K, Löffler W, an der Heiden W, Hambrecht M, Schultze-Lutter F. Modeling the early course of schizophrenia. Schizophr Bull 2003;29(2):325-40.
 42. Larsen TK, Melle I, Auestad B, Friis S, Haahr U, Johannessen JO, et al. Early detection of first-episode psychosis: the effect on 1-year outcome. Schizophr Bull 2006;32(4):758-64.
 43. Perkins DO, Gu H, Boteva K, Lieberman JA. Relationship between duration of untreated psychosis and outcome in first-episode schizophrenia: a critical review and meta-analysis. Am J Psychiatry 2005;162(10):1785-804.
 44. Melle I, Johannesen JO, Friis S, Haahr U, Joa I, Larsen TK, et al. Early detection of the first episode of schizophrenia and suicidal behavior. Am J Psychiatry 2006;163(5):800-4.
 45. Melle I, Johannessen JO, Friis S, Haahr U, Joa I, Larsen TK, et al. Course and predictors of suicidality over the first two years of treatment in first-episode schizophrenia spectrum psychosis. Arch Suicide Res 2010;14(2):158-70.
 46. Yung AR, Phillips LJ, Nelson B, Francey SM, PanYuen H, Simmons MB, et al. Randomized controlled trial of interventions for young people at ultra high risk for psychosis: 6-month analysis. J Clin Psychiatry 2011;72(4):430-40.
 47. Johannessen JO. An early detection and intervention system for untreated first episode psychosis: Reduction of duration of untreated psychosis (DUP), recruitment trough early detection teams (DTs), and two-year course and outcome in first-episode psychosis patients (FEP) [doktoravhandling]. Oslo: Faculty of medicine, University of Oslo; 2007. Tilgjengelig fra: http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=62654.
 48. Hegelstad WT, Larsen TK, Auestad B, Evensen J, Haahr U, Joa I, et al. Long-term follow-up of the TIPS early detection in psychosis study: effects on 10-year outcome. Am J Psychiatry 2012;169(4):374-80.
 49. Crumlish N, Whitty P, Clarke M, Browne S, Kamali M, Gervin M, et al. Beyond the critical period: longitudinal study of 8-year outcome in first-episode non-affective psychosis. Br J Psychiatry 2009;194(1):18-24.
 50. Harrigan SM, McGorry PD, Krstev H. Does treatment delay in first-episode psychosis really matter? Psychol Med 2003;33(1):97-110.
 51. Johannessen JO, McGlashan TH, Larsen TK, Horneland M, Joa I, Mardal S, et al. Early detection strategies for untreated first-episode psychosis. Schizophr Res 2001;51(1):39-46.
 52. Hagen R, Kråkvik B, Gråwe RW. Kognitiv terapi ved psykoser. I: Stiles TC, red. Lidelsesspesifikk kognitiv terapi. Trondheim: Tapir; 2007. s. 15-34.
 53. Fenton WS. Comorbid conditions in schizophrenia. Curr Opin Psychiatry 2001;14(1):17-23.
 54. Psychosis and schizophrenia in children and young people. London: National Institute for Health and Clinical Excellence; 2013. NICE clinical guideline 155. Tilgjengelig fra: http://guidance.nice.org.uk/CG155/Guidance/pdf/English
 55. Welham J, Isohanni M, Jones P, McGrath J. The antecedents of schizophrenia: a review of birth cohort studies. Schizophr Bull 2009;35(3):603-23.
 56. Gyllenberg D, Sourander A, Niemela S, Helenius H, Sillanmaki L, Piha J, et al. Childhood predictors of later psychiatric hospital treatment: Findings from the Finnish 1981 birth cohort study. Eur Child Adolesc Psychiatry 2010;19(11):823-33.
 57. Ross RG, Heinlein S, Tregellas H. High rates of comorbidity are found in childhood-onset schizophrenia. Schizophr Res 2006;88(1-3):90-5.
 58. Rodowski MF, Cagande CC, Riddle MA. Childhood obsessive-compulsive disorder presenting as schizophrenia spectrum disorders. J Child Adolesc Psychopharmacol 2008;18(4):395-401.
 59. McClellan J, Breiger D, McCurry C, Hlastala SA. Premorbid functioning in early-onset psychotic disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003;42(6):666-72.
 60. Mazza M, Di M, V, Pollice R, Casacchia M, Roncone R. Pragmatic language and theory of mind deficits in people with schizophrenia and their relatives. Psychopathology 2008;41(4):254-63.
 61. Schmael C, Georgi A, Krumm B, Buerger C, Deschner M, Nothen MM, et al. Premorbid adjustment in schizophrenia - An important aspect of phenotype definition. Schizophr Res 2007;92(1-3):50-62.
 62. Monte RC, Goulding SM, Compton MT. Premorbid functioning of patients with first-episode nonaffective psychosis: a comparison of deterioration in academic and social performance, and clinical correlates of Premorbid Adjustment Scale scores. Schizophr Res 2008;104(1-3):206-13.
 63. Tarbox SI, Pogue-Geile MF. Development of social functioning in preschizophrenia children and adolescents: a systematic review. Psychol Bull 2008;134(4):561-83.
 64. Welham J, Scott J, Williams G, Najman J, Bor W, O’Callaghan M, et al. Emotional and behavioural antecedents of young adults who screen positive for non-affective psychosis: A 21-year birth cohort study. Psychol Med 2009;39(4):625-34.
 65. Kim-Cohen J, Caspi A, Moffitt TE, Harrington H, Milne BJ, Poulton R. Prior juvenile diagnoses in adults with mental disorder: Developmental follow-back of a prospective-longitudinal cohort. Arch Gen Psychiatry 2003;60(7):709-17.
 66. Niemi LT, Suvisaari JM, Tuulio-Henriksson A, Lönnqvist JK. Childhood developmental abnormalities in schizophrenia: evidence from high-risk studies. Schizophr Res 2003;60(2-3):239-58.
 67. Sorter MT. Psychotic Disorders. I: Klykylo WM, Kay JL, red. Clinical child psychiatry. 2 utg. Chichester og Hoboken: Wiley; 2005. s. 433-46.
 68. Schaeffer JL, Ross RG. Childhood-onset schizophrenia: premorbid and prodromal diagnostic and treatment histories. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002;41(5):538-45.
 69. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with schizophrenia. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40(7 Suppl):4S-23S.
 70. Masi G, Mucci M, Pari C. Children with schizophrenia: clinical picture and pharmacological treatment. CNS Drugs 2006;20(10):841-66.
 71. Cutajar MC, Mullen PE, Ogloff JR, Thomas SD, Wells DL, Spataro J. Schizophrenia and other psychotic disorders in a cohort of sexually abused children. Arch Gen Psychiatry 2010;67(11):1114-9.
 72. Klæth JR, Hagen R. Sammenhengen mellom barndomstraumer og senere utvikling av psykotiske lidelser. Tidsskr Nor Psykol Foren 2009;46(11):1049-55.
 73. Braga RJ, Petrides G, Figueira I. Anxiety disorders in schizophrenia. Compr Psychiatry 2004;45(6):460-8.
 74. Mueser KT, Rosenberg SD, Goodman LA, Trumbetta SL. Trauma, PTSD, and the course of severe mental illness: an interactive model. Schizophr Res 2002;53(1-2):123-43.
 75. Freeman D, Garety PA. Connecting neurosis and psychosis: the direct influence of emotion on delusions and hallucinations. Behav Res Ther 2003;41(8):923-47.
 76. Goodwin RD, Stayner DA, Chinman MJ, Wu P, Tebes JK, Davidson L. The relationship between anxiety and substance use disorders among individuals with severe affective disorders. Compr Psychiatry 2002;43(4):245-52.
 77. Huppert JD, Smith TE. Anxiety and schizophrenia: the interaction of subtypes of anxiety and psychotic symptoms. CNS Spectr 2005;10(9):721-31.
 78. Michail M, Birchwood M. Social phobia and depression in psychosis. Tidsskr Nor Psykol Foren 2007;44(5):537-47.
 79. Patterson P, Skeate A, Birchwood M. Treatment targets in the prepsychotic phase. I: Addington J, Francey SM, Morrison AP, red. Working with people at high risk of developing psychosis: a treatment handbook. Chichester: Wiley; 2006. s. 75-91.
 80. Turnbull G, Bebbington P. Anxiety and the schizophrenic process: clinical and epidemiological evidence. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2001;36(5):235-43.
 81. Hagen R, Gråwe RW, Grotmol KS, Holen HS. Depresjon ved psykose: forståelse og kliniske implikasjoner. Tidsskr Nor Psykol Foren 2006;43(2):99-104.
 82. Green AI, Canuso CM, Brenner MJ, Wojcik JD. Detection and management of comorbidity in patients with schizophrenia. Psychiatr Clin North Am 2003;26(1):115-39.
 83. ICD-10: psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer. Oslo: Universitetsforlaget; 1999.
 84. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
 85. McMillan KA, Enns MW, Cox BJ, Sareen J. Comorbidity of Axis I and II mental disorders with schizophrenia and psychotic disorders: findings from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Can J Psychiatry 2009;54(7):477-86.
 86. Newton-Howes G, Tyrer P, North B, Yang M. The prevalence of personality disorder in schizophrenia and psychotic disorders: systematic review of rates and explanatory modelling. Psychol Med 2008;38(8):1075-82.
 87. Mueser KT, Crocker AG, Frisman LB, Drake RE, Covell NH, Essock SM. Conduct disorder and antisocial personality disorder in persons with severe psychiatric and substance use disorders. Schizophr Bull 2006;32(4):626-36.
 88. Paris J. Treatment of borderline personality disorder: a guide to evidedence-based practice. New York: Guilford; 2008.
 89. Newton-Howes G, Tyrer P, Anagnostakis K, Cooper S, Bowden-Jones O, Weaver T. The prevalence of personality disorder, its comorbidity with mental state disorders, and its clinical significance in community mental health teams. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2010;45(4):453-60.
 90. Ghaziuddin M. Mental health aspects of autism and Asperger syndrome. London: Jessica Kingsley; 2005.
 91. Dossetor DR. ‘All that glitters is not gold’: misdiagnosis of psychosis in pervasive developmental disorders--a case series. Clin Child Psychol Psychiatry 2007;12(4):537-48.
 92. Ghaziuddin M, Zafar S. Psychiatric comorbidity of adults with autism spectrum disorders. Clin Neuropsychiatry 2008;5(1):9-12.
 93. Hofvander B, Delorme R, Chaste P, Nyden A, Wentz E, Stahlberg O, et al. Psychiatric and psychosocial problems in adults with normal-intelligence autism spectrum disorders. BMC Psychiatry 2009;9:35.
 94. Nylander L, Lugnegård T, Hallerbäck MU. Autism spectrum disorders and schizophrenia spectrum disorders in adults – Is there a connection? A literature review and some suggestions for future clinical research. Clin Neuropsychiatry 2008;5(1):43-54.
 95. Starling J, Dossetor D. Pervasive developmental disorders and psychosis. Curr Psychiatry Rep 2009;11(3):190-6.
 96. Eknes J, Løkke JA, Bakken TL, Mæhle I, red. Utredning og diagnostisering: utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget; 2008.
 97. Sprong M, Becker HE, Schothorst PF, Swaab H, Ziermans TB, Dingemans PM, et al. Pathways to psychosis: a comparison of the pervasive developmental disorder subtype Multiple Complex Developmental Disorder and the «At Risk Mental State». Schizophr Res 2008;99(1-3):38-47.
 98. Hollis C. Diagnosis and differential diagnosis. I: Remschmidt H, red. Schizophrenia in children and adolescents. Cambridge: Cambridge University Press; 2001. s. 82-118.
 99. King BH, Lord C. Is schizophrenia on the autism spectrum? Brain Res 2011;1380:34-41.
 100. Regier DA, Farmer ME, Rae DS, Locke BZ, Keith SJ, Judd LL, et al. Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Results from the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study. JAMA 1990;264(19):2511-8.
 101. Kavanagh DJ, McGrath J, Saunders JB, Dore G, Clark D. Substance misuse in patients with schizophrenia: epidemiology and management. Drugs 2002;62(5):743-55.
 102. Arseneault L, Cannon M, Witton J, Murray RM. Causal association between cannabis and psychosis: examination of the evidence. Br J Psychiatry 2004;184:110-7.
 103. Green B, Young R, Kavanagh D. Cannabis use and misuse prevalence among people with psychosis. Br J Psychiatry 2005;187:306-13.
 104. Barnes TR, Mutsatsa SH, Hutton SB, Watt HC, Joyce EM. Comorbid substance use and age at onset of schizophrenia. Br J Psychiatry 2006;188:237-42.
 105. Negrete JC. Clinical aspects of substance abuse in persons with schizophrenia. Can J Psychiatry 2003;48(1):14-21.
 106. Margolese HC, Malchy L, Negrete JC, Tempier R, Gill K. Drug and alcohol use among patients with schizophrenia and related psychoses: levels and consequences. Schizophr Res 2004;67(2-3):157-66.
 107. Gregg L, Barrowclough C, Haddock G. Reasons for increased substance use in psychosis. Clin Psychol Rev 2007;27(4):494-510.
 108. Løberg EM, Hugdahl K. Cannabis use and cognition in schizophrenia. Front Hum Neurosci 2009;3:53.
 109. Helseth V, Lykke-Enger T, Johnsen J, Waal H. Substance use disorders among psychotic patients admitted to inpatient psychiatric care. Nord J Psychiatry 2009;63(1):72-7.
 110. Ringen PA, Melle I, Birkenaes AB, Engh JA, Faerden A, Jonsdottir H, et al. Illicit drug use in patients with psychotic disorders compared with that in the general population: a cross-sectional study. Acta Psychiatr Scand 2008;117(2):133-8.
 111. Vaaler AE, Morken G, Flovig JC, Iversen VC, Linaker OM. Substance abuse and recovery in a Psychiatric Intensive Care Unit. Gen Hosp Psychiatry 2006;28(1):65-70.
 112. Reimherr JP, McClellan JM. Diagnostic challenges in children and adolescents with psychotic disorders. J Clin Psychiatry 2004;65(Suppl 6):5-11.
 113. Linszen DH, Dingemans PM, Lenior ME. Cannabis abuse and the course of recent-onset schizophrenic disorders. Arch Gen Psychiatry 1994;51(4):273-9.
 114. Caspari D. Cannabis and schizophrenia: results of a follow-up study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1999;249(1):45-9.
 115. Grech A, van Os J, Jones PB, Lewis SW, Murray RM. Cannabis use and outcome of recent onset psychosis. Eur Psychiatry 2005;20(4):349-53.
 116. Elbogen EB, Johnson SC. The intricate link between violence and mental disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Arch Gen Psychiatry 2009;66(2):152-61.
 117. Wallace C, Mullen PE, Burgess P. Criminal offending in schizophrenia over a 25-year period marked by deinstitutionalization and increasing prevalence of comorbid substance use disorders. Am J Psychiatry 2004;161(4):716-27.
 118. Rathbone J, Variend H, Mehta H. Cannabis and schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2008;(3):CD004837.
 119. Andreasson S, Allebeck P, Engström A, Rydberg U. Cannabis and schizophrenia. A longitudinal study of Swedish conscripts. Lancet 1987;2(8574):1483-6.
 120. Tien AY, Anthony JC. Epidemiological analysis of alcohol and drug use as risk factors for psychotic experiences. J Nerv Ment Dis 1990;178(8):473-80.
 121. Arseneault L, Cannon M, Poulton R, Murray R, Caspi A, Moffitt TE. Cannabis use in adolescence and risk for adult psychosis: longitudinal prospective study. BMJ 2002;325(7374):1212-3.
 122. van Os J, Bak M, Hanssen M, Bijl RV, de GR, Verdoux H. Cannabis use and psychosis: a longitudinal population-based study. Am J Epidemiol 2002;156(4):319-27.
 123. Fergusson DM, Horwood LJ, Swain-Campbell NR. Cannabis dependence and psychotic symptoms in young people. Psychol Med 2003;33(1):15-21.
 124. Stefanis NC, Delespaul P, Henquet C, Bakoula C, Stefanis CN, van Os J. Early adolescent cannabis exposure and positive and negative dimensions of psychosis. Addiction 2004;99(10):1333-41.
 125. Ferdinand RF, Sondeijker F, van der Ende J, Selten JP, Huizink A, Verhulst FC. Cannabis use predicts future psychotic symptoms, and vice versa. Addiction 2005;100(5):612-8.
 126. Henquet C, Krabbendam L, Spauwen J, Kaplan C, Lieb R, Wittchen HU, et al. Prospective cohort study of cannabis use, predisposition for psychosis, and psychotic symptoms in young people. BMJ 2005;330(7481):11.
 127. Chambers RA, Krystal JH, Self DW. A neurobiological basis for substance abuse comorbidity in schizophrenia. Biol Psychiatry 2001;50(2):71-83.
 128. Moore TH, Zammit S, Lingford-Hughes A, Barnes TR, Jones PB, Burke M, et al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet 2007;370(9584):319-28.
 129. Verdoux H. Cannabis and psychosis proneness. I: Castle D, Murray R, red. Marijuana and madness: psychiatry and neurobiology. Cambridge: Cambridge University Press; 2004. s. 75-88.
 130. Kristensen K, Cadenhead KS. Cannabis abuse and risk for psychosis in a prodromal sample. Psychiatry Res 2007;151(1-2):151-4.
 131. Caspi A, Moffitt TE, Cannon M, McClay J, Murray R, Harrington H, et al. Moderation of the effect of adolescent-onset cannabis use on adult psychosis by a functional polymorphism in the catechol-O-methyltransferase gene: longitudinal evidence of a gene X environment interaction. Biol Psychiatry 2005;57(10):1117-27.
 132. Henquet C, Rosa A, Krabbendam L, Papiol S, Fananas L, Drukker M, et al. An experimental study of catechol-o-methyltransferase Val158Met moderation of delta-9-tetrahydrocannabinol-induced effects on psychosis and cognition. Neuropsychopharmacology 2006;31(12):2748-57.
 133. Henquet C, Rosa A, Delespaul P, Papiol S, Fananas L, van Os J, et al. COMT ValMet moderation of cannabis-induced psychosis: a momentary assessment study of ‘switching on’ hallucinations in the flow of daily life. Acta Psychiatr Scand 2009;119(2):156-60.
 134. D’Souza DC, Abi-Saab WM, Madonick S, Forselius-Bielen K, Doersch A, Braley G, et al. Delta-9-tetrahydrocannabinol effects in schizophrenia: implications for cognition, psychosis, and addiction. Biol Psychiatry 2005;57(6):594-608.
 135. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1948. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser/Publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser.pdf
 136. Kirkehei I, Leiknes KA, Hammerstrøm K, Larun L, Bramness JG, Gråwe R, et al. Dobbeldiagnose - alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial behandling. Oslo: Kunnskapssenteret; 2008. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 25 - 2008. Tilgjengelig fra: http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/4201.cms
 137. Psychosis with coexisting substance misuse: assessment and management in adults and young people. London: National Institute for Health and Clinical Excellence; 2011. NICE clinical guideline 120. Tilgjengelig fra: http://guidance.nice.org.uk/CG120
 138. Laursen TM, Nordentoft M, Gissler M, Westman J, Wahlbeck K. Psykiatrisk registerforskning i Norden. En beskrivelse af forskningsmuligheder i psykiatri-relevante registre i Danmark, Sverige og Finland. Göteborg: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap; 2010.
 139. Tiihonen J, Lönnqvist J, Wahlbeck K, Klaukka T, Niskanen L, Tanskanen A, et al. 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study). Lancet 2009;374(9690):620-7.
 140. Foa EB, Rothbaum BO. Treating the trauma of rape: cognitive-behavioral theraphy for PTSD. New York: Guilford Press; 1998.
 141. Larkin W, Read J. Childhood trauma and psychosis: evidence, pathways, and implications. J Postgrad Med 2008;54(4):287-93.
 142. Read J, Fink PJ, Rudegeair T, Felitti V, Withfield CL. Child maltreatment and psychosis: a return to a genuinely integrated bio-psycho-social model. Clinical Schizophrenia & Related Psychoses 2008;2(3):235-54.
 143. Shevlin M, Houston JE, Dorahy MJ, Adamson G. Cumulative traumas and psychosis: an analysis of the national comorbidity survey and the British Psychiatric Morbidity Survey. Schizophr Bull 2008;34(1):193-9.
 144. Bechdolf A, Thompson A, Nelson B, Cotton S, Simmons MB, Amminger GP, et al. Experience of trauma and conversion to psychosis in an ultra-high-risk (prodromal) group. Acta Psychiatr Scand 2010;121(5):377-84.
 145. Bae H, Kim D, Kim JH, Jeong SA, Hoon DO. Childhood abuse and verbal intelligence among adults diagnosed with first-episode schizophrenia. Psychosis 2010;2(2):154-62.
 146. Lecomte T, Spidel A, Leclerc C, MacEwan GW, Greaves C, Bentall RP. Predictors and profiles of treatment non-adherence and engagement in services problems in early psychosis. Schizophr Res 2008;102(1-3):295-302.
 147. Schenkel LS, Spaulding WD, DiLillo D, Silverstein SM. Histories of childhood maltreatment in schizophrenia: relationships with premorbid functioning, symptomatology, and cognitive deficits. Schizophr Res 2005;76(2-3):273-86.
 148. Spence W, Mulholland C, Lynch G, McHugh S, Dempster M, Shannon C. Rates of childhood trauma in a sample of patients with schizophrenia as compared with a sample of patients with non-psychotic psychiatric diagnoses. J Trauma Dissociation 2006;7(3):7-22.
 149. Larkin W, Morrison AP, red. Trauma and psychosis: new directions for theory and therapy. London: Routledge; 2006.
 150. Bentsen H. Selvmord ved schizofreni. Suicidologi 1999;4(1):6-9.
 151. Sortland W, Egeland J. Selvmord ved schizofreni: risikofaktorer og tiltak. Tidsskr Nor Psykol Foren 2008;45(1):4-13.
 152. Nordentoft M, Jeppesen P, Abel M, Kassow P, Petersen L, Thorup A, et al. OPUS study: suicidal behaviour, suicidal ideation and hopelessness among patients with first-episode psychosis. One-year follow-up of a randomised controlled trial. Br J Psychiatry Suppl 2002;43:s98-106.
 153. Evensen J, Røssberg JI, Haahr U, ten Velden Hegelstad W, Joa I, Johannessen JO, et al. Contrasting monosymptomatic patients with hallucinations and delusions in first-episode psychosis patients: a five-year longitudinal follow-up study. Psychopathology 2011;44(2):90-7.
 154. Bjørkly S. Psychotic symptoms and violence toward others - A literature review of some preliminary findings: Part 1. Delusions. Aggress Violent Behav 2002;7(6):617-31.
 155. Bjørkly S. Psychotic symptoms and violence toward others - A literature review of some preliminary findings: Part 2. Hallucinations. Aggress Violent Behav 2002;7(6):605-15.
 156. Fazel S, Gulati G, Linsell L, Geddes JR, Grann M. Schizophrenia and violence: systematic review and meta-analysis. PLoS Med 2009;6(8):e1000120.
 157. Drap i Norge i perioden 2004-2009. Oslo: Statens forvaltningstjeneste; 2010. NOU 2010:3. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/pages/3534350/PDFS/NOU201020100003000DDDPDFS.pdf
 158. Large MM, Nielssen O. Violence in first-episode psychosis: A systematic review and meta-analysis. Schizophr Res 2011;125(2-3):209-20.
 159. helsebiblioteket.no [nettdokument]. Oslo: Helsebiblioteket [oppdatert 2013; lest 26. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/
 160. Cepeda C. Psychotic symptoms in children and adolescents: assessment, differential diagnosis, and treatment. New York: Routledge; 2007.
 161. Sheehan DV, Lecruibier Y. Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.). Tampa; Paris: 2002.
 162. First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JB. Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I disorders - Patient edition (SCID I/P, version 2.0). Biometrics Research Department; 1995.
 163. First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JB, Benjamin L. Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II-personality. Biometrics Research Department; 1995.
 164. Kaufman J, Birmaher B, Brent D, Rao U, Flynn C, Moreci P, et al. Schedule for affective disorders and schizophrenia for school-age children-present and lifetime version (K-SADS-PL): Initial reliability and validity data. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997;36(7):980-8.
 165. Miller TJ, McGlashan TH, Woods SW, Stein K, Driesen N, Corcoran CM, et al. Symptom assessment in schizophrenic prodromal states. Psychiatr Q 1999;70(4):273-87.
 166. Miller TJ, McGlashan TH, Rosen JL, Somjee L, Markovich PJ, Stein K, et al. Prospective diagnosis of the initial prodrome for schizophrenia based on the structured interview for prodromal syndromes: Preliminary evidence of interrater reliability and predictive validity. Am J Psychiatry 2002;159(5):863-5.
 167. Miller TJ, McGlashan TH, Rosen JL, Cadenhead K, Ventura J, McFarlane W, et al. Prodromal Assessment with the Structured Interview for Prodromal Syndromes and the Scale of Prodromal Symptoms: Predictive Validity, Interrater Reliability, and Training to Reliability. Schizophr Bull 2003;29(4):703-15.
 168. Kay SR, Opler LA, Fiszbein A. Positive and Negative Syndrome Scale manual. Toronto: Multi-Health Systems; 1992.
 169. Ventura J, Lukoff D, Nuechterlein KH, Liberman RP, Green MF, Shaner A. Manual for the Expanded Brief Psychiatric Rating Scale. Int J Methods Psychiatr Res 1993;3:227-43.
 170. Addington D, Addington J, Maticka-Tyndale E. Assessing depression in schizophrenia: The Calgary depression scale. Br J Psychiatry 1993;163(Suppl. 22):39-44.
 171. Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Oslo: Helsedirektoratet; 2008. IS-1511. Tilgjengelig fra: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-av-selvmord-i-psykisk-helsevern/Publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-av-selvmord-i-psykisk-helsevern.pdf
 172. Karterud S, Pederen G, Løvdal H, Friis S. S-GAF: global funksjonsskåring - splittet versjon (global assessment of functioning - split version): bakgrunn og skåringsveiledning. Oslo: Klinikk for Psykiatri, Ullevål sykehus; 1998.
 173. Wiedemann G, Rayki O, Feinstein E, Hahlweg K. The Family Questionnaire: development and validation of a new self-report scale for assessing expressed emotion. Psychiatry Res 2002;109(3):265-79.
 174. McCleery A, Addington J, Addington D. Family assessment in early psychosis. Psychiatry Res 2007;152(2-3):95-102.
 175. TIPS Sør-Øst - Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose [nettdokument]. Oslo: Oslo universitetssykehus [oppdatert 2013; lest 26. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/tips-sor-ost/Sider/enhet.aspx
 176. Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB, Monteiro MG. AUDIT: the alcohol use disorders indentification test: guideline for use in primary vare. 2 utg. Geneva: World Health Organization; 2001. Tilgjengelig fra: http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/who_msd_msb_01.6a.pdf.
 177. Berman AH, Bergman H, Palmstierna T, Schlyter F. Evaluation of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in criminal justice and detoxification settings and in a Swedish population sample. Eur Addict Res 2005;11(1):22-31.
 178. McLellan AT, Kushner H, Metzger D, Peters R, Smith I, Grissom G, et al. The Fifth Edition of the Addiction Severity Index. J Subst Abuse Treat 1992;9(3):199-213.
 179. Youngstrom EA, Gracious BL, Danielson CK, Findling RL, Calabrese J. Toward an integration of parent and clinician report on the Young Mania Rating Scale. J Affect Disord 2003;77(2):179-90.
 180. Brown TA, DiNardo P, Barlow DH. Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV (ADIS-IV). San Antonio, TX: Psychological Corporation; 1994.
 181. Fresco DM, Coles ME, Heimberg RG, Liebowitz MR, Hami S, Stein MB, et al. The Liebowitz Social Anxiety Scale: a comparison of the psychometric properties of self-report and clinician-administered formats. Psychol Med 2001;31(6):1025-35.
 182. SCID-II protokoll - Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV [nettdokument]. Oslo: Helsebiblioteket [oppdatert 2013; lest 26. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/felles/sk%C3%A5ringsverkt%C3%B8y/scid-ii-protokoll-strukturert-klinisk-intervju-for-personlighetsforstyrrelser-dsm-iv
 183. Abderhalden C, Needham I, Dassen T, Halfens R, Haug HJ, Fischer JE. Structured risk assessment and violence in acute psychiatric wards: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2008;193(1):44-50.
 184. Almvik R, Woods P, Rasmussen K. Assessing risk for imminent violence in the elderly: The Brøset violence checklist. Int J Geriatr Psychiatry 2007;22(9):862-7.
 185. Almvik R, Woods P, Rasmussen K. The Brøset Violence Checklist: Sensitivity, specificity, and interrater reliability. J Interpers Violence 2000;15(12):1284-96.
 186. Bjørkdahl A, Olsson D, Palmstierna T. Nurses’ short-term prediction of violence in acute psychiatric intensive care. Acta Psychiatr Scand 2006;113(3):224-9.
 187. Clarke DE, Brown A-M, Griffith P. The Brøset Violence Checklist: Clinical utility in a secure psychiatric intensive care setting. J Psychiatr Ment Health Nurs 2010;17(7):614-20.
 188. Vaaler AE, Iversen VC, Morken G, Flovig JC, Palmstierna T, Linaker OM. Short-term prediction of threatening and violent behaviour in an Acute Psychiatric Intensive Care Unit based on patient and environment characteristics. BMC Psychiatry 2011;11:44.
 189. Hartvig P, Østberg B, Alfarnes S, Moger TA, Skjønberg M, Bjørkly S. Voldsrisiko sjekkliste - 10 (V-RISK-10). Oslo: Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsles- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst; 2007. Tilgjengelig fra: http://www.kompetanse-senteret.no/voldsrisikovurdering/redskaper/v_risk_10.pdf.
 190. Rasmussen K, Jakobsen D, Urheim R. HCR-20 Vurdering av voldsrisiko. Trondheim: Psykologisk Institutt, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet; 2002.
 191. Webster CD, Douglas KS, Eaves D, Hart SD. Assessing risk of violence to others. I: Webster CD, Jackson MA, red. Impulsivity: theory, assessment and treatment. New York: Guilford press; 1997. s. 251-77.
 192. Read J, Hammersley P, Rudegeair T. Why, when and how to ask about childhood abuse. Adv Psychiatr Treat 2007;13(2):101-10.
 193. Bernstein DP, Ahluvalia T, Pogge D, Handelsman L. Validity of the childhood trauma questionnaire in an adolescent psychiatric population. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997;36(3):340-8.
 194. Sundin EC, Horowitz MJ. Impact of Event Scale: psychometric properties. Br J Psychiatry 2002;180:205-9.
 195. Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) [nettdokument]. s.l.: RVTS [oppdatert 2013; lest 26. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.rvts.no/
 196. Helsepersonelloven med kommentarer. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. Rundskriv IS-8/2012.
 197. Brown S, Inskip H, Barraclough B. Causes of the excess mortality of schizophrenia. Br J Psychiatry 2000;177:212-7.
 198. Taylor D, Paton C, Kerwin R. Maudsley Prescribing Guidelines. 9 utg. London: Informa Healthcare; 2007.
 199. Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-1972. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten
 200. Persson K, Axtelius B, Soderfeldt B, Ostman M. Monitoring oral health and dental attendance in an outpatient psychiatric population. J Psychiatr Ment Health Nurs 2009;16(3):263-71.
 201. Nielsen J, Munk-Jorgensen P, Skadhede S, Correll CU. Determinants of poor dental care in patients with schizophrenia: a historical, prospective database study. J Clin Psychiatry 2011;72(2):140-3.
 202. McCreadie RG, Stevens H, Henderson J, Hall D, McCaul R, Filik R, et al. The dental health of people with schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2004;110(4):306-10.
 203. Forskrift om førerkort m.m. FOR 2004-01-19 nr 298.
 204. Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker. 2. utg. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1348. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer-for-fylkesmennene-ved-behandling-av-forerkortsaker/Publikasjoner/veileder-forerkort.pdf
 205. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 2 utg. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1437. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/forerkort-regler-og-veiledning-for-utfylling-av-helseattest-for-forerkort/Publikasjoner/forerkort-regler-og-veiledning-for-utfylling-av-helseattest-for-forerkort.pdf
 206. Helse- og omsorgsdepartementet. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Prop. 91 L (2010-2011). Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-91-l-20102011.html?id=638731
 207. Distriktspsykiatriske sentre - med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006. IS-1388. Over tittelen: Psykisk helsevern for voksne. Tilgjengelig fra: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/distriktspsykiatriske-sentre/Publikasjoner/distriktspsykiatriske-sentre.pdf
 208. Helse- og omsorgsdepartementet. Samhandlingsreformen: rett behandling - på rett sted - til rett tid. St.meld. nr. 47 (2008-2009). Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/pages/2206374/PDFS/STM200820090047000DDDPDFS.pdf
 209. Xia J, Merinder LB, Belgamwar MR. Psychoeducation for schizophrenia. Schizophr Bull 2011;37(1):21-2.
 210. Dominguez MD, Wichers M, Lieb R, Wittchen HU, van Os J. Evidence that onset of clinical psychosis is an outcome of progressively more persistent subclinical psychotic experiences: an 8-year cohort study. Schizophr Bull 2011;37(1):84-93.
 211. Häfner H, Löffler W, Maurer K, Hambrecht M, an der Heiden W. Depression, negative symptoms, social stagnation and social decline in the early course of schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 1999;100(2):105-18.
 212. Bedre kvalitet - økt frivillighet: nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2012. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Bedrekvalitet-okt_frivillighet.pdf.
 213. Dixon L, McFarlane WR, Lefley H, Lucksted A, Cohen M, Falloon I, et al. Evidence-based practices for services to families of people with psychiatric disabilities. Psychiatr Serv 2001;52(7):903-10.
 214. Lam DH. Psychosocial family intervention in schizophrenia: a review of empirical studies. Psychol Med 1991;21(2):423-41.
 215. Vaughn C, Leff J. The measurement of expressed emotion in the families of psychiatric patients. Br J Soc Clin Psychol 1976;15(2):157-65.
 216. Brown GW, Rutter M. The measurement of family activities and relationships: A methodological study. Hum Relat 1966;19(3):241-63.
 217. Barrowclough C, Parle M. Appraisal, psychological adjustment and expressed emotion in relatives of patients suffering from schizophrenia. Br J Psychiatry 1997;171:26-30.
 218. Addington J, Collins A, McCleery A, Addington D. The role of family work in early psychosis. Schizophr Res 2005;79(1):77-83.
 219. Addington J, Burnett P. Working with families in the early stages of psychosis. I: Gleeson JFM, McGorry PD, red. Psychological interventions in early psychosis: a treatment handbook. Chichester, West Sussex, England Hoboken, N.J.: J. Wiley; 2004. s. 99-116.
 220. Mottaghipour Y, Bickerton A. The Pyramid of Family Care: A framework for family involvement with adult mental health services. AeJAMH 2005;4(3):210-7.
 221. Fjell A, Bloch Thorsen GR, Friis S, Johannessen JO, Larsen TK, Lie K, et al. Multifamily group treatment in a program for patients with first-episode psychosis: experiences from the TIPS project. Psychiatr Serv 2007;58(2):171-3.
 222. Gottesman IL, Wolgram DL. Schizophrenia genesis: the origins of madness. New York: Freeman; 1991.
 223. Tienari P, Wynne LC, Laksy K, Moring J, Nieminen P, Sorri A, et al. Genetic boundaries of the schizophrenia spectrum: Evidence from the Finnish adoptive family study of schizophrenia. Am J Psychiatry 2003;160(9):1587-94.
 224. Rubowits PC. Project CHILD: an intervention programme for psychotic mothers and their children. I: Göpfert M, Webster J, Seeman MV, red. Parental psychiatric disorder: distressed parents and their families. Cambridge: Cambridge University Press; 1996. s. 161-8.
 225. Goldstein JM, Buka SL, Seidman LJ, Tsuang MT. Specificity of familial transmission of schizophrenia psychosis spectrum and affective psychoses in the New England family study’s high-risk design. Arch Gen Psychiatry 2010;67(5):458-67.
 226. Donatelli JA, Seidman LJ, Goldstein JM, Tsuang MT, Buka SL. Children of parents with affective and nonaffective psychoses: a longitudinal study of behavior problems. Am J Psychiatry 2010;167(11):1331-8.
 227. Mowbray CT, Oyserman D, Bybee D, MacFarlane P, Rueda-Riedle A. Life circumstances of mothers with serious mental illnesses. Psychiatr Rehabil J 2001;25(2):114-23.
 228. Melle I, Johansen R. De usynlige barna - når mor eller far har schizofreni. Tidssk Nor Lægeforen 2002;122(23):2299-302.
 229. Aabø B. Barn av psykisk syke foreldre: problemstillinger og retningslinjer for behandlere i psykiatrien: undervisningssett. Stavanger: Stiftelsen psykiatrisk opplysning (Psykopp); 1998.
 230. Når mor eller far er psykisk syk. Opplæringsprogram 1998-2001. Oslo: Organisasjonen Voksne for barn; 2011. Tilgjengelig fra: www.vfb.no
 231. Myrvoll LR, Kufås E, Lund K. Den håpefulle samtalen. I: Nilsen L, Bjøro KLK, Wego E, Bredal IS, red. Det sårbare mennesket. Stavanger: Hertervig; 2010. s. 107-16.
 232. SMIL - styrket mestring i livet [nettdokument]. Oslo: Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring [oppdatert 5. Des 2011; lest 26. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.mestring.no/utviklingsarbeid/verktoeykassen/smil
 233. Fisher H, Bordass E, Steele H. Siblings’ experience of having a brother or sister with first-episode psychosis. Schizophr Res 2004;70(Suppl 1):88.
 234. Meddings S, Gordon I, Owen D. Family and systemic work. I: Cupitt C, red. Reaching out: the psychology of assertive outreach. London: Routledge; 2010. s. 163-85.
 235. Bressi C, Manenti S, Frongia P, Porcellana M, Invernizzi G. Systemic family therapy in schizophrenia: a randomized clinical trial of effectiveness. Psychother Psychosom 2008;77(1):43-9.
 236. Aberg-Wistedt A, Cressell T, Lidberg Y, Liljenberg B, Osby U. Two-year outcome of team-based intensive case management for patients with schizophrenia. Psychiatr Serv 1995;46(12):1263-6.
 237. Hagen R, Turkington D, Berge T, Gråwe RW. CBT for psychosis: a symptom-based approach. London: Routledge; 2010.
 238. Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia in adults in primary and secondary care. London: National Institute for Health and Clinical Excellence; 2009. NICE clinical guideline 82. Tilgjengelig fra: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11786/43608/43608.pdf
 239. Grova B, Haugland BSM, Dahl K. Kognitiv atferdsterapi med barn og unge: forskningsbasert praksis i utviklingsperspektiv. Tidsskr Nor Psykol Foren 2011;48(1):2-3.
 240. Karlsen K, Løberg E-M. Psykose hos ungdom: gjenkjenning og behandling. Tidsskr Nor Psykol Foren 2012;49(6):555-9.
 241. Haugland BSM. En utviklingssensitiv tilnærming til kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom. Tidsskr Nor Psykol Foren 2011;48(1):5-11.
 242. Freud S. On narcissism: an introduction [Zur Einfuhrung des Narzissmus]. I: The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. Volume XIV, 1914-1916, On the history of the psycho-analytic movement, Papers on metapsychology and Other works. London: Hogarth press; 1957. s. 73.
 243. Freud S. The Unconscious. I: The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. Volume XIV, 1914-1916, On the history of the psycho-analytic movement, Papers on metapsychology and Other works. London: Hogarth press; 1957.
 244. Sullivan HS. The onset of schizophrenia. 1927. Am J Psychiatry 1994;151(6 Suppl):134-9.
 245. Fromm-Reichmann F. Principles of intensive psychotherapy. Chicago: University of Chicago Press; 1960.
 246. Alanen YO. Vulnerability to schizophrenia and psychotherapeutic treatment of schizophrenic patients: towards an integrated view. Psychiatry 1997;60(2):142-57.
 247. Rosenbaum B, Harder S, Knudsen P, Køster A, Lindhardt A, Lajer M, et al. Supportive psychodynamic psychotherapy versus treatment as usual for first-episode psychosis: two-year outcome. Psychiatry 2012;75(4):331-41.
 248. Leichsenring F, Rabung S. Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: Update of a meta-analysis. Br J Psychiatry 2011;199(1):15-22.
 249. Friis S. Characteristics of a good ward atmosphere. Acta Psychiatr Scand 1986;74(5):469-73.
 250. Røssberg JI, Friis S. A suggested revision of the Ward Atmosphere Scale. Acta Psychiatr Scand 2003;108(5):374-80.
 251. Røssberg JI, Melle I, Opjordsmoen S, Friis S. Patient satisfaction and treatment environment: a 20-year follow-up study from an acute psychiatric ward. Nord J Psychiatry 2006;60(2):176-80.
 252. Ellsworth RB. Characteristics of effective treatment settings: a research review. I: Gunderson JA, Will OA, Mosher LR, red. The principles and practices of milieu therapy. New York: Aronson; 1983.
 253. Tveit H, Haaland T, Knudsen H, Bøe T. Miljøterapeutiske prosesser i en psykiatrisk avdeling: forståelse, forankring, forandring. Stavanger: Psykiatrisk opplysningsfond; 1997.
 254. Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser [nettdokument]. Oslo: SEPREP [oppdatert 2013; lest 28. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://seprep.no/
 255. Fakhoury W, Priebe S. The process of deinstitutionalization: an international overview. Curr Opin Psychiatry 2002;15(2):187-92.
 256. Pijl YJ, Sytema S. The effect of deinstitutionalization on the longitudinal continuity of mental health care in the Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2004;39(3):244-8.
 257. Hansson L, Björkman T, Berglund I. What is important in psychiatric inpatient care? Quality of care from the patient’s perspective. Qual Assur Health Care 1993;5(1):41-7.
 258. Johansson H, Eklund M. Patients’ opinion on what constitutes good psychiatric care. Scand J Caring Sci 2003;17(4):339-46.
 259. Langle G, Baum W, Wollinger A, Renner G, U’Ren R, Schwarzler F, et al. Indicators of quality of in-patient psychiatric treatment: the patients’ view. Int J Qual Health Care 2003;15(3):213-21.
 260. Tattan T, Tarrier N. The expressed emotion of case managers of the seriously mentally ill: the influence of expressed emotion on clinical outcomes. Psychol Med 2000;30(1):195-204.
 261. Moos RH. Evaluating treatment environments: the quality of psychiatric and substance abuse programs. 2 utg. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers; 1997.
 262. Wright J, Thase ME, Beck AT, Ludgate JW, red. Cognitive therapy with inpatients: developing a cognitive milieu. New York: Guilford; 1993.
 263. Fredheim KN. Implementering av kognitiv miljøterapi i akuttpost i psykisk helsevern. Tidsskr Nor Psykol Foren 2009;46(2):161-7.
 264. Simonsen IE. Kognitiv miljøterapi i et erfaringslæringsperspektiv. Tidsskr Nor Psykol Foren 2007;44(11):1340-9.
 265. Gold C. Music therapy improves symptoms in adults hospitalised with schizophrenia. Evid Based Mental Health 2011;10(3):77.
 266. Xia J, Grant TJ. Dance therapy for people with schizophrenia. Schizophr Bull 2009;35(4):675-6.
 267. Stige B, Aarø LE. Invitation to community music therapy. New York, NY: Routledge; 2011.
 268. Karkou V, Sanderson P. Arts therapies: a research-based map of the field. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone; 2006.
 269. Mössler K, Chen X, Heldal TO, Gold C. Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database Syst Rev 2011;(12):CD004025.
 270. Gold C, Solli HP, Kruger V, Lie SA. Dose-response relationship in music therapy for people with serious mental disorders: Systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev 2009;29(3):193-207.
 271. Lykouras L, Douzenis A. Do psychiatric departments in general hospitals have an impact on the physical health of mental patients? Curr Opin Psychiatry 2008;21(4):398-402.
 272. Faulkner G, Biddle S. Exercise as an adjunct treatment for schizophrenia: A review of the literature. J Ment Health 1999;8(5):441-57.
 273. Gorczynski P, Faulkner G. Exercise therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2010;(5):CD004412.
 274. Scheewe TW, Backx FJ, Takken T, Jorg F, van Strater AC, Kroes AG, et al. Exercise therapy improves mental and physical health in schizophrenia: a randomised controlled trial. Acta Psychiatr Scand 2012;
 275. Bahr, R. red. Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet; 2008. IS-1592. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling/Publikasjoner/aktivitetshaandboka.pdf
 276. Fysisk aktivitet og psykisk helse - et tipshefte for helsepersonell om tilrettelegging og planlegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og problemer. Oslo: Helsedirektoratet; 2010. IS-1670. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fysisk-aktivitet-og-psykisk-helse-et-tipshefte-for-helsepersonell-om-tilrettelegging-og-planlegging-av-fysisk-aktivitet-for-mennesker-med-psykiske-lidelser-og-problemer
 277. Tenhula WN, Bellack AS. Social skills training. I: Mueser KT, Jeste DV, red. Clinical handbook of schizophrenia. New York: Guilford; 2008. s. 240-8.
 278. Dixon LB, Dickerson F, Bellack AS, Bennett M, Dickinson D, Goldberg RW, et al. The 2009 schizophrenia PORT psychosocial treatment recommendations and summary statements. Schizophr Bull 2010;36(1):48-70.
 279. McQuaid JR. Group therapy. I: Mueser KT, Jeste DV, red. Clinical handbook of schizophrenia. New York: Guilford; 2008. s. 279-86.
 280. Lawrence R, Bradshaw T, Mairs H, Haddock G. Group cognitive behavioural therapy for schizophrenia: a systematic review of the literature. J Psychiatr Ment Health Nurs 2006;13(6):673-81.
 281. Barrowclough C, Haddock G, Lobban F, Jones S, Siddle R, Roberts C, et al. Group cognitive-behavioural therapy for schizophrenia. Randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2006;189:527-32.
 282. Hagen R, Nordahl HM, Gråwe RW. Cognitive–behavioural group treatment of depression in patients with psychotic disorders. Clin psychol psychother 2005;12(6):465-74.
 283. Halperin S, Nathan P, Drummond P, Castle D. A cognitive-behavioural, group-based intervention for social anxiety in schizophrenia. Aust N Z J Psychiatry 2000;34(5):809-13.
 284. Kingsep P, Nathan P, Castle D. Cognitive behavioural group treatment for social anxiety in schizophrenia. Schizophr Res 2003;63(1-2):121-9.
 285. van Os J, Kapur S. Schizophrenia. Lancet 2009;374(9690):635-45.
 286. Ueland T. Kognitiv funksjon og rehabilitering ved schizofreni. Tidsskr Nor Psykol Foren 2008;45(9):1164-8.
 287. Wykes T, Huddy V. Cognitive remediation for schizophrenia: it is even more complicated. Curr Opin Psychiatry 2009;22(2):161-7.
 288. McGurk SR, Twamley EW, Sitzer DI, McHugo GJ, Mueser KT. A meta-analysis of cognitive remediation in schizophrenia. Am J Psychiatry 2007;164(12):1791-802.
 289. Bell MD, Zito W, Greig T, Wexler BE. Neurocognitive enhancement therapy with vocational services: work outcomes at two-year follow-up. Schizophr Res 2008;105(1-3):18-29.
 290. Keefe RS, Young CA, Rock SL, Purdon SE, Gold JM, Breier A. One-year double-blind study of the neurocognitive efficacy of olanzapine, risperidone, and haloperidol in schizophrenia. Schizophr Res 2006;81(1):1-15.
 291. Vinogradov S, Fisher M, Warm H, Holland C, Kirshner MA, Pollock BG. The cognitive cost of anticholinergic burden: decreased response to cognitive training in schizophrenia. Am J Psychiatry 2009;166(9):1055-62.
 292. Velligan DI, Draper M, Stutes D, Maples N, Mintz J, Tai S, et al. Multimodal cognitive therapy: combining treatments that bypass cognitive deficits and deal with reasoning and appraisal biases. Schizophr Bull 2009;35(5):884-93.
 293. Ueland T, Øie M. Kognitiv svikt ved psykoser : et informasjonshefte for personer med psykotisk lidelse, deres familie og venner. Stavanger: Stiftelsen Psykiatrisk opplysning; 2006.
 294. Kapur S, Zipursky R, Jones C, Remington G, Houle S. Relationship between dopamine D(2) occupancy, clinical response, and side effects: a double-blind PET study of first-episode schizophrenia. Am J Psychiatry 2000;157(4):514-20.
 295. Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften). FOR 2011-12-16 nr 1258.
 296. Buchanan RW, Kreyenbuhl J, Kelly DL, Noel JM, Boggs DL, Fischer BA, et al. The 2009 schizophrenia PORT psychopharmacological treatment recommendations and summary statements. Schizophr Bull 2010;36(1):71-93.
 297. Davis JM, Kane JM, Marder SR, Brauzer B, Gierl B, Schooler N, et al. Dose response of prophylactic antipsychotics. J Clin Psychiatry 1993;54(Suppl):24-30.
 298. Gilbert PL, Harris MJ, McAdams LA, Jeste DV. Neuroleptic withdrawal in schizophrenic patients. A review of the literature. Arch Gen Psychiatry 1995;52(3):173-88.
 299. Gitlin M, Nuechterlein K, Subotnik KL, Ventura J, Mintz J, Fogelson DL, et al. Clinical outcome following neuroleptic discontinuation in patients with remitted recent-onset schizophrenia. Am J Psychiatry 2001;158(11):1835-42.
 300. Agid O, Mamo D, Ginovart N, Vitcu I, Wilson AA, Zipursky RB, et al. Striatal vs extrastriatal dopamine D2 receptors in antipsychotic response--a double-blind PET study in schizophrenia. Neuropsychopharmacology 2007;32(6):1209-15.
 301. Kapur S, Remington G. Dopamine D(2) receptors and their role in atypical antipsychotic action: still necessary and may even be sufficient. Biol Psychiatry 2001;50(11):873-83.
 302. Foussias G, Remington G. Antipsychotics and schizophrenia: from efficacy and effectiveness to clinical decision-making. Can J Psychiatry 2010;55(3):117-25.
 303. Leucht S, Corves C, Arbter D, Engel RR, Li C, Davis JM. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. Lancet 2009;373(9657):31-41.
 304. Høiseth G, Bentsen H. Bruk av antipsykotiske depotinjeksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2012;132(3):301-3.
 305. Tiihonen J, Haukka J, Taylor M, Haddad PM, Patel MX, Korhonen P. A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. Am J Psychiatry 2011;168(6):603-9.
 306. Woerner MG, Correll CU, Alvir JM, Greenwald B, Delman H, Kane JM. Incidence of tardive dyskinesia with risperidone or olanzapine in the elderly: results from a 2-year, prospective study in antipsychotic-naive patients. Neuropsychopharmacology 2011;36(8):1738-46.
 307. Nasrallah HA. Atypical antipsychotic-induced metabolic side effects: insights from receptor-binding profiles. Mol Psychiatry 2008;13(1):27-35.
 308. Alvarez PA, Pahissa J. QT alterations in psychopharmacology: proven candidates and suspects. Curr Drug Saf 2010;5(1):97-104.
 309. Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften). FOR 2009-12-18 nr 1839.
 310. Bivirkninger [nettdokument]. s.l.: Relis [oppdatert 25. Feb 2013; lest 26. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.relis.no/bivirkninger
 311. Oosthuizen P, Emsley RA, Turner J, Keyter N. Determining the optimal dose of haloperidol in first-episode psychosis. J Psychopharmacol 2001;15(4):251-5.
 312. interaksjoner.no [database]. Oslo: Statens legemiddelverk [oppdatert 2013; lest 28. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.interaksjoner.no/
 313. Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling [nettdokument]. Oslo: Nifab [oppdatert 2013; lest 28. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.nifab.no/
 314. Jones PB, Barnes TR, Davies L, Dunn G, Lloyd H, Hayhurst KP, et al. Randomized controlled trial of the effect on Quality of Life of second- vs first-generation antipsychotic drugs in schizophrenia: Cost Utility of the Latest Antipsychotic Drugs in Schizophrenia Study (CUtLASS 1). Arch Gen Psychiatry 2006;63(10):1079-87.
 315. Lieberman JA, Stroup TS, McEvoy JP, Swartz MS, Rosenheck RA, Perkins DO, et al. Effectiveness of antipsychotic drugs in patients with chronic schizophrenia. N Engl J Med 2005;353(12):1209-23.
 316. Kissling W. The current unsatisfactory state of relapse prevention in schizophrenic psychoses--suggestions for improvement. Clin Neuropharmacol 1991;14(Suppl 2):S33-S44.
 317. Robinson D, Woerner MG, Alvir JM, Bilder R, Goldman R, Geisler S, et al. Predictors of relapse following response from a first episode of schizophrenia or schizoaffective disorder. Arch Gen Psychiatry 1999;56(3):241-7.
 318. Barnes TR. Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of schizophrenia: recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 2011;25(5):567-620.
 319. Leucht S, Heres S, Kissling W, Davis JM. Evidence-based pharmacotherapy of schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacol 2011;14(2):269-84.
 320. Almerie MQ, Alkhateeb H, Essali A, Matar HE, Rezk E. Cessation of medication for people with schizophrenia already stable on chlorpromazine. Cochrane Database Syst Rev 2007;(1):CD006329.
 321. Gaebel W, Weinmann S, Sartorius N, Rutz W, McIntyre JS. Schizophrenia practice guidelines: international survey and comparison. Br J Psychiatry 2005;187:248-55.
 322. Wunderink L, Nienhuis FJ, Sytema S, Slooff CJ, Knegtering R, Wiersma D. Guided discontinuation versus maintenance treatment in remitted first-episode psychosis: relapse rates and functional outcome. J Clin Psychiatry 2007;68(5):­ 654-61.
 323. Gaebel W, Riesbeck M, Wölwer W, Klimke A, Eickhoff M, von Wilmsdorff M, et al. Relapse prevention in first-episode schizophrenia--maintenance vs intermittent drug treatment with prodrome-based early intervention: results of a randomized controlled trial within the German Research Network on Schizophrenia. J Clin Psychiatry 2011;72(2):205-18.
 324. Gillies D, Beck A, McCloud A, Rathbone J, Gillies D. Benzodiazepines alone or in combination with antipsychotic drugs for acute psychosis. Cochrane Database Syst Rev 2005;(4):CD003079.
 325. Huf G, Alexander J, Allen MH, Raveendran NS. Haloperidol plus promethazine for psychosis-induced aggression. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD005146.
 326. Belgamwar RB, Fenton M. Olanzapine IM or velotab for acutely disturbed/agitated people with suspected serious mental illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD003729.
 327. Conley RR, Buchanan RW. Evaluation of treatment-resistant schizophrenia. Schizophr Bull 1997;23(4):663-74.
 328. Lambert M, Naber D, Schacht A, Wagner T, Hundemer HP, Karow A, et al. Rates and predictors of remission and recovery during 3 years in 392 never-treated patients with schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2008;118(3):220-9.
 329. Wiersma D, Nienhuis FJ, Slooff CJ, Giel R. Natural course of schizophrenic disorders: a 15-year followup of a Dutch incidence cohort. Schizophr Bull 1998;24(1):75-85.
 330. Iqbal MM, Rahman A, Husain Z, Mahmud SZ, Ryan WG, Feldman JM. Clozapine: a clinical review of adverse effects and management. Ann Clin Psychiatry 2003;15(1):33-48.
 331. Lewis SW, Barnes TR, Davies L, Murray RM, Dunn G, Hayhurst KP, et al. Randomized controlled trial of effect of prescription of clozapine versus other second-generation antipsychotic drugs in resistant schizophrenia. Schizophr Bull 2006;32(4):715-23.
 332. McCue RE, Waheed R, Urcuyo L. Polypharmacy in patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry 2003;64(9):984-9.
 333. Zink M, Englisch S, Meyer-Lindenberg A. Polypharmacy in schizophrenia. Curr Opin Psychiatry 2010;23(2):103-11.
 334. Kyung LE, Douglass AB. Sleep in psychiatric disorders: where are we now? Can J Psychiatry 2010;55(7):403-12.
 335. Gjerden P, Slørdal L, Bramness JG. Association between the use of anticholinergic antiparkinson drugs and safety and receptor drug-binding profiles of antipsychotic agents. Eur J Clin Pharmacol 2009;65(12):1229-35.
 336. Lavin MR, Rifkin A. Prophylactic antiparkinson drug use: II. Withdrawal after long-term maintenance therapy. J Clin Pharmacol 1991;31(8):769-77.
 337. Volz A, Khorsand V, Gillies D, Leucht S. Benzodiazepines for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2007;(1):CD006391.
 338. Leucht S, Kissling W, McGrath J. Lithium for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD003834.
 339. Leucht S, Kissling W, McGrath J, White P. Carbamazepine for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD001258.
 340. Schwarz C, Volz A, Li C, Leucht S. Valproate for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2008;(3):CD004028.
 341. Whitehead C, Moss S, Cardno A, Lewis G. Antidepressants for people with both schizophrenia and depression. Cochrane Database Syst Rev 2002;(2):CD002305.
 342. Joy CB, Mumby-Croft R, Joy LA. Polyunsaturated fatty acid supplementation for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD001257.
 343. Tharyan P, Adams CE. Electroconvulsive therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD000076.
 344. Correll CU. Addressing adverse effects of antipsychotic treatment in young patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry 2011;72(1):e01.
 345. Meyers BS, Jeste DV. Geriatric psychopharmacology: evolution of a discipline. J Clin Psychiatry 2010;71(11):1416-24.
 346. Leelahanaj T, Kongsakon R, Netrakom P. A 4-week, double-blind comparison of olanzapine with haloperidol in the treatment of amphetamine psychosis. J Med Assoc Thai 2005;88(Suppl 3):S43-S52.
 347. Shoptaw SJ, Kao U, Ling W. Treatment for amphetamine psychosis. Cochrane Database Syst Rev 2009;(1):CD003026.
 348. Smelson DA, Dixon L, Craig T, Remolina S, Batki SL, Niv N, et al. Pharmacological treatment of schizophrenia and co-occurring substance use disorders. CNS Drugs 2008;22(11):903-16.
 349. Hjorthoj C, Fohlmann A, Nordentoft M. Treatment of cannabis use disorders in people with schizophrenia spectrum disorders - a systematic review. Addict Behav 2009;34(6-7):520-5.
 350. Webb RT, Howard L, Abel KM. Antipsychotic drugs for non-affective psychosis during pregnancy and postpartum. Cochrane Database Syst Rev 2004;(2):CD004411.
 351. Einarson A, Boskovic R. Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009;15(3):183-92.
 352. Statens legemiddelverk [nettdokument]. Oslo: Legemiddelverket [oppdatert 2013; lest 26. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.legemiddelverket.no/
 353. Relis: produsentuavhengig legemiddelinformasjon [nettdokument]. s.l.: Relis [oppdatert 2013; lest 26. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.relis.no/
 354. Berle JO, Solberg DK, Spigset O. Behandling av bipolar lidelse under svangerskap og etter fødsel. Tidsskr Nor Legeforen 2011;131(2):126-9.
 355. Chaudhry I, Neelam K, Duddu V, Husain N. Ethnicity and psychopharmacology. J Psychopharmacol 2008;22(6):673-80.
 356. Ormerod S, McDowell SE, Coleman JJ, Ferner RE. Ethnic differences in the risks of adverse reactions to drugs used in the treatment of psychoses and depression: a systematic review and meta-analysis. Drug Saf 2008;31(7):597-607.
 357. Cleary M, Hunt G, Matheson S, Siegfried N, Walter G. Psychosocial interventions for people with both severe mental illness and substance misuse. Cochrane Database Syst Rev 2008;(1):CD001088.
 358. Miller R, Ream G, McCormack J, Gunduz-Bruce H, Sevy S, Robinson D. A prospective study of cannabis use as a risk factor for non-adherence and treatment dropout in first-episode schizophrenia. Schizophr Res 2009;113(2-3):138-44.
 359. Miller WR, Benefield RG, Tonigan JS. Enhancing motivation for change in problem drinking: a controlled comparison of two therapist styles. J Consult Clin Psychol 1993;61(3):455-61.
 360. Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008–2011. St.prp. nr. 1 (2007-2008) kap. 9. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/2007-2008/stprp-nr-1-2007-2008-/10.html?id=483776
 361. Falloon I, Fadden G, Borell P, Kärräng L, Ivarsson B, Malm U. Integrerad psykiatri. Stockholm: Spri; 1997.
 362. Joy CB, Adams CE, Rice K. Crisis intervention for people with severe mental illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD001087.
 363. Rognerud M, Strand BH, Næss Ø, red. Sosial ulikhet i helse: en faktarapport. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2007. Rapport 2007:1. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/sosial_ulikhet_i_helse_fhirapport2007_1.pdf
 364. Regier DA, Farmer ME, Rae DS, Myers JK, Kramer M, Robins LN, et al. One-month prevalence of mental disorders in the United States and sociodemographic characteristics: the Epidemiologic Catchment Area study. Acta Psychiatr Scand 1993;88(1):35-47.
 365. Myklestad I, Rognerud M, Johansen R. Levekårsundersøkelsen 2005. Utsatte grupper og psykisk helse. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2008. Rapport 2008:8. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/rapport-20088-pdf.pdf
 366. Muntaner C, Eaton WW, Miech R, O’Campo P. Socioeconomic position and major mental disorders. Epidemiol Rev 2004;26:53-62.
 367. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. LOV 2009-12-18 nr 131.
 368. Lov om folketrygd (folketrygdloven). LOV 1997-02-28 nr 19.
 369. Brimblecombe N, red. Acute mental health care in the community: intensive home treatment. London: Whurr publishers; 2001.
 370. Granerud A. Sosial integrering for mennesker med psykiske problemer: erfaringer, utfordringer og ønsket støtte. Elverum: Høgskolen i Hedmark; 2004. Rapport nr. 19-2004. Tilgjengelig fra: http://fulltekst.bibsys.no/hihm/rapport//2004/19/rapp19_2004.pdf
 371. Howard L, Leese M, Thornicroft G. Social networks and functional status in patients with psychosis. Acta Psychiatr Scand 2000;102(5):376-85.
 372. Dalgard OS. Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse; 2006. Rapport 2006:2. Tilgjengelig fra: http://www.fhi.no/dav/8AF0E9B952.pdf
 373. Nilsson B. Savnets tone i ensomhetens melodi: ensomhet hos aleneboende personer med alvorlig psykisk lidelse [doktoravhandling]. Åbo: Åbo akademis förlag; 2004.
 374. Seikkula J. Nätverket ökar resurserna vid psykosbehandling. Tidssk Nor Lægeforen 2003;123(23):3419-21.
 375. Sanderson CA. Health psychology. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons; 2004.
 376. Andrew GJ, Gavin N, Begley S, Brodie D. Assisting friendships, combating loneliness: users’ views on a ‘befriending’ scheme. Ageing Soc 2003;23(3):349-62.
 377. Skatvedt A. Alminnelighetens potensial: en sosiologisk studie av følelser, identitet og terapeutisk endring. Oslo: Universitetet i Oslo; 2008. Tilgjengelig fra: http://www.duo.uio.no/publ/iss/2009/88651/avhandling_skatvedt.pdf.
 378. Borg M, Topor A. Virksomme relasjoner: om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser. Oslo: Kommuneforlaget; 2003.
 379. Topor A, Borg M, Mezzina R, Sells D, Marin I, Davidson L. Others: The Role of Family, Friends, and Professionals in the Recovery Process. Am J Psychiatr Rehabil 2006;9(1):17-37.
 380. Knudtsen MS, Holmen J, Håpnes O. Kulturelle virkemidler i behandling og folkehelsearbeid. Tidssk Nor Lægeforen 2005;125(24):3434-6.
 381. Kommunal- og regionaldepartementet. Om boligpolitikken. St.meld. nr. 23 (2003-2004). Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20032004/023/PDFS/STM200320040023000DDDPDFS.pdf
 382. Rom for alle : en sosial boligpolitikk for framtiden. Oslo: departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning; 2011. NOU 2011:15. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/Dokument/NOU-ar/2011/nou-2011-15.html?id=650426
 383. Husbanken.no [nettdokument]. Bodø: Husbanken [oppdatert 2013; lest 26 Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.husbanken.no/
 384. Kyle T, Dunn JR. Effects of housing circumstances on health, quality of life and healthcare use for people with severe mental illness: a review. Health Soc Care Community 2008;16(1):1-15.
 385. Pedersen A. Mot «recovery» i praksis? Erfaringer fra Bergen. Tidsskr Psyk Helsearb 2004;1(40):50-63.
 386. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). LOV-1998-07-17-61.
 387. Rett til læring. Oslo: Statens forvaltningstjeneste; 2009. NOU 2009:18. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/pages/2213608/PDFS/NOU200920090018000DDDPDFS.pdf
 388. Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Attføring og arbeid for yrkeshemmede : sykepenger og uførepensjon. St.meld. nr 39 (1991-1992).
 389. Davis M, Rinaldi M. Using an Evidence-Based Approach to Enable People with Mental Health Problems to Gain and Retain Employment, Education and Voluntary Work. Br J Occup Ther 2004;67(7):319-22.
 390. Scheid TL, Anderson C. Living with chronic mental illness: understanding the role of work. Community Ment Health J 1995;31(2):163-76.
 391. Stuart H. Mental illness and employment discrimination. Curr Opin Psychiatry 2006;19(5):522-6.
 392. Nordt C, Muller B, Rossler W, Lauber C. Predictors and course of vocational status, income, and quality of life in people with severe mental illness: a naturalistic study. Soc Sci Med 2007;65(7):1420-9.
 393. Harnois G, Gabriel P, red. Mental health and work: impact, issues and good practices. Geneva: World Health Organization; 2000. Tilgjengelig fra: http://www.who.int/mental_health/media/en/712.pdf.
 394. Auerbach ES, Richardson P. The long-term work experiences of persons with severe and persistent mental illness. Psychiatr Rehabil J 2005;28(3):267-73.
 395. Hoffmann H, Kupper Z, Zbinden M, Hirsbrunner HP. Predicting vocational functioning and outcome in schizophrenia outpatients attending a vocational rehabilitation program. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2003;38(2):76-82.
 396. Bond GR, Resnick SG, Drake RE, Xie H, McHugo GJ, Bebout RR. Does competitive employment improve nonvocational outcomes for people with severe mental illness? J Consult Clin Psychol 2001;69(3):489-501.
 397. Mueser KT, Becker DR, Torrey WC, Xie H, Bond GR, Drake RE, et al. Work and nonvocational domains of functioning in persons with severe mental illness: a longitudinal analysis. J Nerv Ment Dis 1997;185(7):419-26.
 398. Burns T, Catty J, Becker T, Drake RE, Fioritti A, Knapp M, et al. The effectiveness of supported employment for people with severe mental illness: a randomised controlled trial. Lancet 2007;370(9593):1146-52.
 399. Cook JA, Lehman AF, Drake R, McFarlane WR, Gold PB, Leff HS, et al. Integration of psychiatric and vocational services: a multisite randomized, controlled trial of supported employment. Am J Psychiatry 2005;162(10):1948-56.
 400. Helle S, Gråwe RW. Sysselsetting og trygd blant personer med schizofrenidiagnose. Tidsskr Nor Psykol Foren 2007;44(11):1358-62.
 401. Mueser KT, Salyers MP, Mueser PR. A prospective analysis of work in schizophrenia. Schizophr Bull 2001;27(2):281-96.
 402. Rogers ES, Walsh D, Masotta L, Danley K, Smith K. Massachusetts survey of client preferences for community support services: final report. Boston: Boston University; 1991.
 403. Marwaha S, Johnson S. Schizophrenia and employment - a review. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2004;39(5):337-49.
 404. Middelboe T, Mackeprang T, Hansson L, Werdelin G, Karlsson H, Bjarnason O, et al. The Nordic Study on schizophrenic patients living in the community. Subjective needs and perceived help. Eur Psychiatry 2001;16(4):207-14.
 405. Rinaldi M, Perkins R. Comparing employment outcomes for two vocational services: Individual placement and support and non-integrated pre-vocational services in the UK. J Vocat Rehabil 2007;27(1):21-7.
 406. Melle I, Friis S, Hauff E, Vaglum P. Social functioning of patients with schizophrenia in high-income welfare societies. Psychiatr Serv 2000;51(2):223-8.
 407. Helle A. Erfaringer med å utvikle nye arbeidsrettede tiltak : arbeidsrettede tiltak for personer med psykiske problemer. Tidsskr Psyk Helsearb 2007;4(3):244-53.
 408. Halvorsen P. Hun tar temperaturen på arbeidslivet: intervju med Bjørg Aase Sørensen Oslo: Senter for seniorpolitikk [oppdatert 12. Jun 2002; lest 20. Jul 2011]. Tilgjengelig fra: http://www2.seniorpolitikk.no/artikkel.asp?art=253
 409. Møller G. Yrkeshemmede med psykiske lidelser: tiltaksbruk og effekter. Bø: Telemarksforsking Bø; 2005. Arbeidsrapport nr. 6.
 410. Goldberg SG, Killeen MB, Day B. The Disclosure Conundrum: How People With Psychiatric Disabilities Navigate Employment. Psychol public policy law 2005;11(3):463-500.
 411. Bond GR, Drake RE, Becker DR. An update on randomized controlled trials of evidence-based supported employment. Psychiatr Rehabil J 2008;31(4):280-90.
 412. Crowther R, Marshall M, Bond G, Huxley P. Vocational rehabilitation for people with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2001;(2):CD003080.
 413. Twamley EW, Jeste DV, Lehman AF. Vocational rehabilitation in schizophrenia and other psychotic disorders: a literature review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Nerv Ment Dis 2003;191(8):515-23.
 414. Bond GR. Supported employment: evidence for an evidence-based practice. Psychiatr Rehabil J 2004;27(4):345-59.
 415. Bell MD, Lysaker PH, Milstein RM. Clinical benefits of paid work activity in schizophrenia. Schizophr Bull 1996;22(1):51-67.
 416. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Individual Placement and support (IPS): manualer for igangsetting av IPS-metodikken. Oslo: NAV og Helsedirektoratet; 2012. Tilgjengelig fra: http://www.nav.no/Helse/Arbeid+og+psykisk+helse/Arbeid,+psykisk+helse+og+rus/_attachment/332776?_ts=13c1a60e800&download=true&ei=sTcnUenmE6jE4gT5lIHIBA&usg=AFQjCNFaEApYLcJSL3eD06wmvZ1C5NR4OQ&bvm=bv.42768644,d.bGE.
 417. Drake RE, Becker DR, Clark RE, Mueser KT. Research on the individual placement and support model of supported employment. Psychiatr Q 1999;70(4):289-301.
 418. Nygren U, Markstrom U, Svensson B, Hansson L, Sandlund M. Individual placement and support - a model to get employed for people with mental illness - the first Swedish report of outcomes. Scand J Caring Sci 2011;25(3):591-8.
 419. Steihaug S, Harsvik T. Evaluering av «Jobbmestrende oppfølgning» i Østfold og Oslo. Sluttrapport. Trondheim; Oslo: SINTEF; 2009. SINTEF-rapport A11297. Tilgjengelig fra: http://www.nav.no/Arbeid/Jobb+og+helse/_attachment/242175?=true&_ts=1291bc0efa0
 420. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven]. LOV 2006-06-16 nr 20.
 421. Frahm Jensen MJ, Dybvig S, Johannessen J, red. Stigma - antistigma: stigmatisering av personer med psykiske lidelser, hvordan kan det bekjempes? Stavanger: Stiftelsen psykiatrisk opplysning; 2009.
 422. Joa I. The importance of information campaigns in the early detection of psychosis [doktoravhandling]. Bergen: University of Bergen; 2010.
 423. Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal helse- og omsorgsplan : 2011-2015. Meld.St. 16 (2010-2011). Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/pages/16251882/PDFS/STM201020110016000DDDPDFS.pdf
 424. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering: synlig og brukerrettet. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2008. IS-1530. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/individuell-plan-rehabilitering-og-habilitering
 425. Samhandlingsreformen: lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak: nasjonal veileder. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2011. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Dokumenter%20SAM/Nasjonal-Veileder-samarbeidsavtaler-mellom-kommuner.pdf.
 426. Anderson KK, Fuhrer R, Malla AK. The pathways to mental health care of first-episode psychosis patients: a systematic review. Psychol Med 2010;40(10):1585-97.
 427. Allmennlegetjenesten og psykisk helse. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1655. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/allmennlegetjenesten-og-psykisk-helse/Publikasjoner/allmennlegetjenesten-og-psykisk-helse.pdf
 428. Helse- og omsorgsdepartementet. St.prp. nr. 1 (2006-2007). For budsjettåret 2007. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/Rpub/STP/20062007/001HOD/PDFS/STP200620070001HODDDDPDFS.pdf
 429. Psykologer i kommunene: barrierer og tiltak for økt rekruttering. Oslo: Helsedirektoratet; 2008. IS-1565. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/psykologer-i-kommunene-barrierer-og-tiltak-for-okt-rekruttering
 430. Sæbø Ø, red. Prioriteringer i helsesektoren: verdigrunnlag, status og utfordringer. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-1967. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/prioriteringer-i-helsesektoren-verdigrunnlag-status-og-utfordringer
 431. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 – 2012. Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet; Helse- og omsorgsdepartementet; 2007. Tilgjengelig fra: http://www.nav.no/Forsiden/_attachment/805359794?_ts=11521889078&download=true
 432. nav.no [nettdokument]. Oslo: NAV [oppdatert 2013; lest 26. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.nav.no/
 433. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet. 2 utg. IS-1947 utg. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/avklaring-av-ansvars-og-oppgavedeling-mellom-kommunene-og-spesialisthelsetjenesten-pa-rehabiliteringsomradet
 434. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. FOR-2011-12-16-1256.
 435. Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2005. IS-1332. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
 436. Kingdon D. Transforming mental health services. Br J Psychiatry 2011;199(1):1-2.
 437. Joseph R, Birchwood M. The national policy reforms for mental health services and the story of early intervention services in the United Kingdom. J Psychiatry Neurosci 2005;30(5):362-5.
 438. Mitchell JT. Characteristics of successful early intervention programs. Int J Emerg Mental Health 2004;6(4):175-84.
 439. Anbefalinger for ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne i Norge: forslag oversendt Helsedirektoratet 01.03.12. Lørenskog: Akuttnettverket, Avdeling for forskning og utvikling, Divisjon psykisk, Akershus universitetssykehus; 2012. Tilgjengelig fra: http://www.akuttnettverket.no/~/media/Files/Nyheter/Anbefalinger%20for%20ambulante%20akutteam%2001mars2012.ashx.
 440. Dieterich M, Irving CB, Park B, Marshall M. Intensive case management for severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2010;(10):CD007906.
 441. CCAF: english information [Nettdokument]. Utrecht: Stichting centrum certificering ACT en FACT [oppdatert 2013; lest 8. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.ccaf.nl/ccaf-english
 442. Stein LI, Test MA. Alternative to mental hospital treatment. I. Conceptual model, treatment program, and clinical evaluation. Arch Gen Psychiatry 1980;37(4):392-7.
 443. Allness DJ, Knoedler WH. The Pact model of community-based treatment for persons with severe and persistent mental illness: a manual for Pact start-up. Arlington: Nami; 1998.
 444. Allness DJ, Knoedler WH. National Program Standards for ACT Teams. Arlington: Nami; 2003. Tilgjengelig fra: http://www.nami.org/Template.cfm%3FSection%3DACT-TA_Center%26template%3D/ContentManagement/ContentDisplay.cfm%26ContentID%3D50248&sa=U&ei=VV2dTt_cBsTf4QTu-LCtCQ&ved=0CA8QFjAA&usg=AFQjCNHzI0lRdCN88bLjbv8zPK5ZvRRNhA
 445. Oppsøkende virksomhet er bra for utsatte grupper. Evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment) i Mosseregionen. Utarbeidet for Moss, Våler, Råde og Rygge kommuner og Sykehuset Østfold HF. Oslo: Econ Pöyry; 2011. Econ-rapport nr. R-2011-013. Tilgjengelig fra: http://www.econ.no/stream_file.asp?iEntityId=4805
 446. Rosen A, Mueser KT, Teesson M. Assertive community treatment--issues from scientific and clinical literature with implications for practice. J Rehabil Res Dev 2007;44(6):813-25.
 447. Ito J, Oshima I, Nishio M, Sono T, Suzuki Y, Horiuchi K, et al. The effect of Assertive Community Treatment in Japan. Acta Psychiatr Scand 2011;123(5):398-401.
 448. Akerholt A. ACT-håndbok. Ottestad: KoRus-Øst; 2010. Tilgjengelig fra: http://www.rus-ost.no/docs/00000795/ACT-håndbok%202010_webutgave_NY_isbn.pdf
 449. Dahm KT, Leiknes KA, Husum TL, Kirkehei I, Hofmann B, Myrhaug HT, et al. Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2012. Rapport fra Kunnskapssenteret 09-2012. Tilgjengelig fra: http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/16384.cms
 450. Lov om barneverntjenester (barnevernloven). LOV 1992-07-17 nr 100.
 451. Individuell plan og koordinator [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet [oppdatert 1. Des 2011; lest 26. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/individuell-plan/Sider/default.aspx
 452. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-1967-02-10.
 453. Helsepersonells taushetsplikt: vern av pasientens integritet i muntlig kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell. Oslo: Helsedirektoratet; 2010. Rundskriv IS-6/2010. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/taushetsplikt/taushetsplikt-i-helse-og-omsorgstjenesten
 454. First MB. Beyond clinical utility: broadening the DSM-V research appendix to include alternative diagnostic constructs. Am J Psychiatry 2006;163(10):1679-81.
 455. McGuire PK, Dixon TA. S36.02 Psychosis is better described as a continuum, rather than as categories. Eur Psychiatry 2000;15(Suppl 2):286.
 456. Simonsen C, Sundet K, Vaskinn A, Birkenaes AB, Engh JA, Faerden A, et al. Neurocognitive dysfunction in bipolar and schizophrenia spectrum disorders depends on history of psychosis rather than diagnostic group. Schizophr Bull 2011;37(1):73-83.
 457. Crow TJ. The continuum of psychosis and its genetic origins. The sixty-fifth Maudsley lecture. Br J Psychiatry 1990;156:788-97.
 458. Johannessen JO, Martindale B, Cullberg J, red. Evolving psychosis: different stages, different treatments. London: Routledge; 2006.
 459. Møller P, Husby R. The initial prodrome in schizophrenia: searching for naturalistic core dimensions of experience and behavior. Schizophr Bull 2000;26(1):217-32.
 460. Cannon TD, Cadenhead K, Cornblatt B, Woods SW, Addington J, Walker E, et al. Prediction of psychosis in youth at high clinical risk: a multisite longitudinal study in North America. Arch Gen Psychiatry 2008;65(1):28-37.
 461. McGorry PD, Hickie IB, Yung AR, Pantelis C, Jackson HJ. Clinical staging of psychiatric disorders: a heuristic framework for choosing earlier, safer and more effective interventions. Aust N Z J Psychiatry 2006;40(8):616-22.
 462. 462.   Docherty JP, Van Kammen DP, Siris SG, Marder SR. Stages of onset of schizophrenic psychosis. Am J Psychiatry 1978;135(4):420-6.
 463. Yung AR, McGorry PD. Prediction of psychosis: setting the stage. Br J Psychiatry Suppl 2007;51:s1-s8.
 464. Parnas J. The core Gestalt of schizophrenia. World Psychiatry 2012;11(2):67-9.
 465. Haug E, Lien L, Raballo A, Bratlien U, Oie M, Andreassen OA, et al. Selective aggregation of self-disorders in first-treatment DSM-IV schizophrenia spectrum disorders. J Nerv Ment Dis 2012;200(7):632-6.
 466. Parnas J, Handest P, Jansson L, Saebye D. Anomalous subjective experience among first-admitted schizophrenia spectrum patients: empirical investigation. Psychopathology 2005;38(5):259-67.
 467. Raballo A, Saebye D, Parnas J. Looking at the schizophrenia spectrum through the prism of self-disorders: an empirical study. Schizophr Bull 2011;37(2):344-51.
 468. Haug E, Melle I, Andreassen OA, Raballo A, Bratlien U, Oie M, et al. The association between anomalous self-experience and suicidality in first-episode schizophrenia seems mediated by depression. Compr Psychiatry 2012;53(5):456-60.
 469. Nelson B, Thompson A, Yung AR. Basic self-disturbance predicts psychosis onset in the ultra high risk for psychosis «prodromal» population. Schizophr Bull 2012;38(6):1277-87.
 470. Parnas J, Møller P, Kircher T, Thalbitzer J, Jansson L, Handest P, et al. EASE: Examination of Anomalous Self-Experience. Psychopathology 2005;38(5): 236-58.
 471. Møller P, Haug E, Raballo A, Parnas J, Melle I. Examination of anomalous self-experience in first-episode psychosis: interrater reliability. Psychopathology 2011;44(6):386-90.
 472. Raballo A, Parnas J. Examination of anomalous self-experience: initial study of the structure of self-disorders in schizophrenia spectrum. J Nerv Ment Dis 2012;200(7):577-83.
 473. Schaffner K, McGorry P, red. Special issue: Ethics of Early Treatment Intervention in Schizophrenia. Schizophr Res 2001;51(1):1-108.
 474. Larsen TK, Opjordsmoen S. Early identification and treatment of schizophrenia: conceptual and ethical considerations. Psychiatry 1996;59(4):371-80.
 475. McClellan J, Werry J. Practice parameters for the assessment and treatment of children and adolescents with bipolar disorder. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997;36(10 Suppl):157S-76S.
 476. McClellan J, McCurry C, Speltz ML, Jones K. Symptom factors in early-onset psychotic disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002;41(7):791-8.
 477. Karlsen K. Veileder for utredning av barn og ungdom med psykoser i Helse Sør-Øst. Hamar: Helse Sør-Øst RHF; 2009. Tilgjengelig fra: http://www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Utredningsveileder_BUP.pdf.
 478. Russell AT, Bott L, Sammons C. The phenomenology of schizophrenia occurring in childhood. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1989;28(3):399-407.
 479. Hugdahl K. «Hearing voices»: auditory hallucinations as failure of top-down control of bottom-up perceptual processes. Scand J Psychol 2009;50(6):553-60.
 480. Palmer BW, Heaton RK, Paulsen JS, Kuck J, Braff D, Harris MJ, et al. Is it possible to be schizophrenic yet neuropsychologically normal? Neuropsychology 1997;11(3):437-46.
 481. Palmer BW, Dawes SE, Heaton RK. What do we know about neuropsychological aspects of schizophrenia? Neuropsychol Rev 2009;19(3):365-84.
 482. Glahn DC, Laird AR, Ellison-Wright I, Thelen SM, Robinson JL, Lancaster JL, et al. Meta-analysis of gray matter anomalies in schizophrenia: application of anatomic likelihood estimation and network analysis. Biol Psychiatry 2008;64(9):774-81.
 483. Caspi A, Reichenberg A, Weiser M, Rabinowitz J, Kaplan Z, Knobler H, et al. Cognitive performance in schizophrenia patients assessed before and following the first psychotic episode. Schizophr Res 2003;65(2-3):87-94.
 484. Gschwandtner U, Aston J, Borgwardt S, Drewe M, Feinendegen C, Lacher D, et al. Neuropsychological and neurophysiological findings in individuals suspected to be at risk for schizophrenia: preliminary results from the Basel early detection of psychosis study - Fruherkennung von Psychosen (FEPSY). Acta Psychiatr Scand 2003;108(2):152-5.
 485. Weinberger DR. From neuropathology to neurodevelopment. Lancet 1995;346(8974):552-7.
 486. Green MF. Cognitive impairment and functional outcome in schizophrenia and bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2006;67(Suppl 9):3-8.
 487. Hoff AL, Svetina C, Shields G, Stewart J, DeLisi LE. Ten year longitudinal study of neuropsychological functioning subsequent to a first episode of schizophrenia. Schizophr Res 2005;78(1):27-34.
 488. Rund BR. A review of longitudinal studies of cognitive functions in schizophrenia patients. Schizophr Bull 1998;24(3):425-35.
 489. Lieberman JA. Is schizophrenia a neurodegenerative disorder? A clinical and neurobiological perspective. Biol Psychiatry 1999;46(6):729-39.
 490. Green MF. What are the functional consequences of neurocognitive deficits in schizophrenia? Am J Psychiatry 1996;153(3):321-30.
 491. Green MF, Kern RS, Braff DL, Mintz J. Neurocognitive deficits and functional outcome in schizophrenia: are we measuring the «right stuff»? Schizophr Bull 2000;26(1):119-36.
 492. Joyce EM, Roiser JP. Cognitive heterogeneity in schizophrenia. Curr Opin Psychiatry 2007;20(3):268-72.
 493. Morris SE, Insel TR. Reconceptualizing schizophrenia. Schizophr Res 2011;127(1-3):1-2.
 494. Arendt M, Mortensen PB, Rosenberg R, Pedersen CB, Waltoft BL. Familial predisposition for psychiatric disorder: comparison of subjects treated for cannabis-induced psychosis and schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 2008;65(11):1269-74.
 495. Bramness JG. Problem ampthetamine and methamphetamine use, related consequences and responses. I: Hordvin O, red. The Drug Situation in Norway 2009. Annual report to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA. Oslo: SIRUS; 2009. s. 61-7. Tilgjengelig fra: http://www.sirus.no/filestore/Dummy_graphics/Drug_Situation_Norway_2009.pdf
 496. McKetin R, McLaren J, Lubman DI, Hides L. The prevalence of psychotic symptoms among methamphetamine users. Addiction 2006;101(10):1473-8.
 497. Caton CL, Drake RE, Hasin DS, Dominguez B, Shrout PE, Samet S, et al. Differences between early-phase primary psychotic disorders with concurrent substance use and substance-induced psychoses. Arch Gen Psychiatry 2005;62(2):137-45.
 498. Schanzer BM, First MB, Dominguez B, Hasin DS, Caton CL. Diagnosing psychotic disorders in the emergency department in the context of substance use. Psychiatr Serv 2006;57(10):1468-73.
 499. Caton CL, Hasin DS, Shrout PE, Drake RE, Dominguez B, First MB, et al. Stability of early-phase primary psychotic disorders with concurrent substance use and substance-induced psychosis. Br J Psychiatry 2007;190:105-11.
 500. Chen CK, Lin SK, Sham PC, Ball D, Loh e, Murray RM. Morbid risk for psychiatric disorder among the relatives of methamphetamine users with and without psychosis. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2005;136B(1):87-91.
 501. Ujike H, Sato M. Clinical features of sensitization to methamphetamine observed in patients with methamphetamine dependence and psychosis. Ann N Y Acad Sci 2004;1025:279-87.
 502. Mathias S, Lubman DI, Hides L. Substance-induced psychosis: a diagnostic conundrum. J Clin Psychiatry 2008;69(3):358-67.
 503. Shaner A, Roberts LJ, Eckman TA, Racenstein JM, Tucker DE, Tsuang JW, et al. Sources of diagnostic uncertainty for chronically psychotic cocaine abusers. Psychiatr Serv 1998;49(5):684-90.
 504. van Os J, Krabbendam L, Myin-Germeys I, Delespaul P. The schizophrenia envirome. Curr Opin Psychiatry 2005;18(2):141-5.
 505. Opjordsmoen S. Long-term clinical outcome of schizophrenia with special reference to gender differences. Acta Psychiatr Scand 1991;83(4):307-13.
 506. Manschreck TC. Delusional disorder: the recognition and management of paranoia. J Clin Psychiatry 1996;57(Suppl 3):32-8.
 507. Gillberg C. Epidemiology of early onset schizophrenia. I: Remschmidt H, red. Schizophrenia in children and adolescents. Cambridge: Cambridge University Press; 2001. s. 43-59.
 508. Moran M. When Schizophrenia Develops Early, Impairment Often More Severe. Psych news 2007;42(17):15.
 509. Biswas P, Malhotra S, Malhotra A, Gupta N. Comparative study of neuropsychological correlates in schizophrenia with onset in childhood, adolescence and adulthood. Eur Child Adolesc Psychiatry 2006;15(6):360-6.
 510. Schimmelmann BG, Conus P, Cotton S, McGorry PD, Lambert M. Pre-treatment, baseline, and outcome differences between early-onset and adult-onset psychosis in an epidemiological cohort of 636 first-episode patients. Schizophr Res 2007;95(1-3):1-8.
 511. Harding CM. An examination of the complexities in the measurement of recovery in severe psychiatric disorders. I: Ancill R, Holliday S, Higenbottam J, red. Schizophrenia: exploring the spectrum of psychosis. Chichester: Wiley; 1994. s. 153-69.
 512. Engedal K. Alderspsykiatri i praksis: lærebok. 2. rev. utg. Tønsberg: Forl. Aldring og helse; 2008.
 513. Broadway J, Mintzer J. The many faces of psychosis in the elderly. Curr Opin Psychiatry 2007;20(6):551-8.
 514. Bragason Á. Psykotiske lidelser hos eldre. I: Engedal K, Wyller TB, red. Aldring og hjernesykdommer. Oslo: Akribe; 2003. s. 349-65.
 515. Kaufer DI, Cummungs JL, Ketchel P, Smith V, MacMillan A, Lopez OL, et al. P67. Assessing neuropsychiatric symptoms in clinical practice: the Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q). J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1999;11(1): 145-6.
 516. Neuropsychiatric 2011 Inventory (NPI-Q). Oslo: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse; 2011. Tilgjengelig fra: http://www.nordemens.no/ViewFile.aspx?itemID=2106
 517. Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, Balkin S, Siegal AP, Horwitz RI. Clarifying confusion: the confusion assessment method. A new method for detection of delirium. Ann Intern Med 1990;113(12):941-8.
 518. Brooks III JO, Chang H-S, Krasnykh O. Metabolic risks in older adults receiving second-generation antipsychotic medication. Curr Psychiatry Rep 2009;11(1): 33-40.
 519. Arunpongpaisal S, Ahmed I, Aqeel N, Suchat P. Antipsychotic drug treatment for elderly people with late-onset schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2003;(2):CD004162.
 520. Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1531. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-retningslinjer-for-diagnostisering-og-behandling-av-voksne-med-depresjon-i-primer--og-spesialisthelsetjenesten/Publikasjoner/nasjonale-retningslinjer-for-diagnostisering-og-behandling-av-voksne-med-depresjon.pdf
 521. Helse- og omsorgsdepartementet. Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008: oppsummering og videre arbeid. I: Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2010. Prop. 1 S (2009-2010). Oslo: Finansdepartementet; 2010. s. Kapittel 8. 291-324. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/pages/2250451/PDFS/PRP200920100001HODDDDPDFS.pdf
 522. Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres!: informasjons- og utviklingsprogram 2010-2013. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet; 2010. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapporter/2010/info_og_utvikl_program_210_2013.pdf
 523. Bakken TL. Schizophrenia in adults with intellectual disability and autism: behavioural indicators and examination of staff communication skills [doktoravhandling]. Oslo: University of Oslo; 2010. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo no. 923. Tilgjengelig fra: http://www.duo.uio.no/publ/IPSYK/2010/100459/Bakken-avh-publ.pdf
 524. DC-LD (diagnostic criteria for psychiatric disorders for use with adults with learning disabilities/mental retardation). London: Gaskell; 2001.
 525. Bakken TL, Eilertsen DE, Smeby NA, Martinsen EW. Effective communication related to psychotic disorganised behaviour in adults with intellectual disability and autism. Vård Nord 2008;28(2):9-13. (Publ. nr. 88).
 526. Bakken TL, Eilertsen DE, Smeby NA, Martinsen H. Observing communication skills in staff interacting with adults suffering from intellectual disability, autism and schizophrenia. Vård Nord 2008;28(1):30-5. (Publ. nr. 87).
 527. Sosial- og helsedepartementet. Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene. St meld nr 25 (1996-97). Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/19961997/st-meld-nr-25_1996-97.html?id=191086
 528. Nordeng H. Tjenestetilbudene til døve med psykiske lidelser : en utredning med forslag om å styrke tilbudene fra psykisk helsevern til døve barn, ungdommer og voksne. Oslo: Statens helsetilsyn; 2001. Helsetilsynets utredningsserie 7-2001.
 529. Ohre B, von Tetzchner S, Falkum E. Deaf adults and mental health. A review of recent research on the prevalence and distribution of psychiatric stmptomes and disorders in the prelingually deaf adult population. Int J Mental Health Deafness 2011;1(1):1-22.
 530. Landsberger SA, Diaz DR. Identifying and assessing psychosis in deaf psychiatric patients. Curr Psychiatry Rep 2011;13(3):198-202.
 531. Black P, Glickman NS. Language and learning challenges in the deaf psychiatric population. I: Glickman N, red. Cognitive-behavioral therapy for deaf and hearing personswith language and learning challenges. New York: Routledge; 2009.
 532. Connolly CM, Rose J, Austen S. Identifying and assessing depression in prelingually deaf people: A literature review. Am Ann Deaf 2006;151(1):49-60.
 533. Appleford J. Clinical activity within a specialist mental health service for deaf people: Comparison with a general psychiatric service. Psychiatri Bull 2003;27(10):375-7.
 534. Black PA, Glickman NS. Demographics, psychiatric diagnoses, and other characteristics of North American deaf and hard-of-hearing inpatients. J Deaf Stud Deaf Educ 2006;11(3):303-21.
 535. Haskins BG. Serving Deaf Adult Psychiatric Inpatients. Psychiatr Serv 2004;55(4):439-41.
 536. Migrasjon og helse: utfordringer og utviklingstrekk. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1663. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingstrekkrapport-2009-migrasjon-og-helse-utfordringer-og-utviklingstrekk
 537. Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Oslo: Helsedirektoratet; 2010. IS-1022. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/asylsokere-flyktninger-og-innvandrere
 538. Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1924. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene/Publikasjoner/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene.pdf
 539. Ny i Norge: praktiske opplysninger fra offentlige etater. Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet; 2010.
 540. Jakobsen M, Sveaass N, Johansen LEE, Skogøy E. Psykisk helse i mottak: utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress; 2007. Rapport 4/2007. Tilgjengelig fra: http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/PsykiskHelseMottak.pdf
 541. Dahl, S., Sveaass, N., Varvin, S. Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger: veileder. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress; 2006. Tilgjengelig fra: http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/PsykArbeidFlyktningerVeileder.pdf
 542. Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge. Oslo: Statens forvaltningstjeneste; 1995. NOU 1995:6. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1995/nou-1995-6/9.html?id=140008
 543. Silviken A, Stordahl V, red. Samisk psykisk helsevern: nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. Kárájohka: CálliidLágádus; 2010.
 544. Sexton R, Sørlie T. Use of traditional healing among Sami psychiatric patients in the north of Norway. Int J Circumpolar Health 2008;67(1):135-46.
 545. Sørlie T, Nergard JI. Treatment satisfaction and recovery in Saami and Norwegian patients following psychiatric hospital treatment: a comparative study. Transcult Psychiatry 2005;42(2):295-316.
 546. Forskrift til sameloven (lov 12. juni 1987 nr. 56) om forvaltningsområdet for samisk språk. FOR-2005-06-17-657.
 547. Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). LOV-2008-06-27-51.
 548. SANKS: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern [nettdokument]. Hammerfest: Helse Finnmark [oppdatert 21. Feb 2013; lest 22. Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.helse-finnmark.no/category10180.html
 549. Appraisal of guidelines for research & evaluation II: Agree II instrument. Hamilton, Ontario: The AGREE Next Steps Consortium; 2009. Tilgjengelig fra: http://www.agreetrust.org/index.aspx?o=1397.
 550. Retningslinjer for retningslinjer: veileder: prosesser og metoder for utvikling og implementering av faglig retningslinjer. Rev. utg. Oslo: Statens helsetilsyn; 2002.
 551. Metodebok: for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-0267.
 552. Annex D: Completed Considered Judgement Form. I: SIGN 50: a guideline developser’s handbook. Edinburgh: Scottish Intercollegiate Guidelines Network; 2011. Tilgjengelig fra: http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/compjudgement.html
 553. Løvdahl H. Schizofreni: kliniske retningslinjer for utredning og behandling. Oslo: Statens helsetilsyn; 2000. Helsetilstynets utredningsserie 9-2000.
 554. Vandvik PO, Eiring Ø. Foretaksprosjektet: mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2011. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 16-2011.
 555. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholt B, Reinar LM. Å arbeide og undervise kunnskapsbasert: en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk sykepleierforbund; 2007.
 556. Kunnskapsbasert praksis [nettdokument]. Bergen: Høgskolen i Bergen [oppdatert 2012; lest 22 Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://kunnskapsbasertpraksis.no/
 557. European Health Committee (CDSP). Draft Recommendation Rec(2001) of the Committee of Ministers to member states on developing a methodology for drawing up guidelines on best medical practices: Explanatory Memorandum. Strasbourg: Council of Europe: Committee of Ministers; 2001. Tilgjengelig fra: http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=221901&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
 558. Økonomiske konsekvenser for ny Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Oslo: BDO AS; 2012.
 559. Håndbok i implementering [nettdokument]. s.l.: Sykehuset Innlandet HF [oppdatert 24 Jan 2011; lest 22 Feb 2013]. Tilgjengelig fra: http://sites.google.com/site/fagressursportalen/Implementering