Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Det kan være vanskelig å vurdere det kognitive funksjonsnivået basert på klinisk observasjon og/eller selvrapportering. Det anbefales derfor å gjennomføre en nevro­psykologisk kartlegging tidlig i behandlingsforløpet for pasienter med førstegangs­psykose. Dette vil være mest hensiktsmessig når den akutte psykosen er dempet. En kognitiv screening vil kunne vise om det er aktuelt med en mer omfattende funksjonsvurdering.

En omfattende kognitiv undersøkelse vil kunne gi utfyllende informasjon om funksjons­nivået, inkludert sterke og svake sider, samt behovet for tilrettelegging. En kognitiv undersøkelse kan ikke brukes diagnostisk eller si noe om årsaken til funksjonssvikten.

Testbatteriet bør settes sammen avhengig av tidsrammer og problemstilling. Det anbefales å sette sammen et testbatteri som fanger opp mest mulig av de relevante kognitive funksjonene, se Kognitive vansker. Det er også en fordel å bruke mange nok deltester fra vanlig brukte evnetester (WAIS-­III/IV, WISC-­IV eller WASI), slik at generelt verbalt og perseptuelt (visuospatialt) evnenivå (IQ) kan estimeres. En slik evnetest i sin helhet er det optimale. Den er spesielt viktig for unge med henblikk på å unngå belastningen ved for store forventninger på skolen.

Tabellen på side 48 viser en oversikt over hyppig brukte tester til nevropsykologisk utredning ved psykose og schizofreni. Tabellen er i all hovedsak basert på svar på en forespørsel sendt til flere sentrale fagpersoner i Norge med spesialkompetanse på nevrokognisjon og schizofreni, med spørsmål om hvilke tester som ble brukt. Testene i tabellen er fordelt på 8 sentrale kognitive funksjoner, basert på tester som er tilgjengelige og i bruk i Norge. Alternative testvarianter er tatt med i tabellen der dette finnes. Det kan være hensiktsmessig å sette sammen testbatterier der alle de ulike kognitive funksjonene er representert. Validiteten til den nevropsykologiske undersøkelsen vil øke dess flere ulike tester som blir inkludert i testbatteriet fra hver funksjon.

Den kliniske testingen kan utføres av psykologer med opplæring i nevropsykologisk testing, men den som tolker resultatene, må ha både omfattende kompetanse i klinisk nevropsykologi og bred kunnskap om kognitive funksjoner ved psykose. Utredningen av kognitiv fungering kan med fordel samordnes med en ergoterapeututredning for å få en bedre forståelse av det generelle funksjonsnivået.

Kognitiv funksjon Nevropsykologisk test

Alternative testvarianter der aktuelt

Verbale evner og problemløsning

Verbal flyt/COWAT*

«FAS» (bokstaver)/ Kategorier/D­KEFS

Ordforståelse WAIS­-IV/III/WISC­IV/WASI
Likheter WAIS-­IV/III/WISC­IV/WASI
Verbal forståelsesindeks WAIS-­IV/III/WISC-­IV

Perseptuelle (visuos­patiale) evner og problemløsning

Terningmønster WAIS­-IV/III/WISC­IV/WASI

Matriser (-resonnering)

WAIS­IV/III/WASI

Perseptuell organiserings
(resonnerin-­indeks)

WAIS-­IV/III/WISC-­IV

RCFT (Rey Complex Figure
Test) kopiering

 
Raven matriser  

Verbal innlæring (umiddelbar gjenkalling)

CVLT-­II (California Verbal
Learning Test)

 

Visuospatial innlæring (umiddelbar gjenkalling)

RCFT  

BVRT­-5 (Benton Visual Retention Test)

 

Hukommelse over tid (utsatt gjenkalling)

CVLT-­II  
RCFT  
Oppmerksomhet

CPT (Continuous Performance
Test)**

Conners CPT-­II/CalCAP
DVT (Digit Vigilance Test)  
Tallhukommelse WAIS-­IV/III/WISC-­IV
Arbeidshukommelse Trail Making test B Halstead­-Reitan/D­-KEFS
Spatial Span WMS-III
Bokstav­-tall­-sekvensiering WMS­-III/WAIS-­IV/III
Eksekutive evner

WCST (Wisconsin Card Sorting
Test)

Computer versjon/kortstokk

The Stroop test/Co­-
lor-­Word-­Interference Test

D-KEFS/Hugdahls versjon
Tårnet

D-KEFS

Visuomotorisk hurtig­-het og rosesserings­-hastighet

Grooved Pegboard Test Halstead-Reitan
Trail Making test A  Halstead­-Reitans/D­KEFS
(Tall­-) Symbolkoding*** WAIS-­IV/III/WISC­IV/BACS

D­-KEFS = Delis-­Kaplan Executive Function System, WAIS = Wechsler Adult intelligence Test, WASI = Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence, WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children, WMS = Wechsler Memory Scale, BACS = Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia.*Tester også eksekutive evner. **Kan også teste visuomotorisk hurtighet, prosesseringshastighet og arbeidshukommelse. ***Tester også visuospatiale evner.