Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Ved utredning av unge må utredningsinstrumenter som er utviklet for voksne, tilpasses de unges alder og evnenivå. Grundig anamnese er særlig viktig.

For diagnostisk utredning opp til 18 års alder anbefales Kiddie­-SADS-­PL (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School­-age Children – Previous and Lifetime version) (164). Kiddie-­SADS-­PL er et diagnostisk intervju for barn i alderen 6 til 18 år.

Intervjuet gjennomgår nåværende og tidligere episoder med psykopatologi etter kriterier i DSM-­IV. Intervjuet er semistrukturert og består av en screeningdel og åtte tilleggshefter (affektive lidelser, psykoselidelser, angstlidelser, atferdsforstyrrelser, rusmiddelmisbruk, spiseforstyrrelser, tics/Tourettes syndrom og autismespekter­-forstyrrelser). Intervjuet skal gjennomføres av trente klinikere med god kjennskap til diagnostisering og brukes både for pasient og foreldre/foresatte. Instrumentet har god reliabilitet og validitet når det gjelder barnepsykiatriske diagnoser. 

Utredning ved mistanke om psykose:
Noen ganger vil ikke de strukturerte intervjuene bekrefte at pasienten har en etablert psykoselidelse, men heller gi holdepunkter for at pasienten har vedvarende psykose­ nære symptomer eller har hatt svært korte psykotiske gjennombrudd. Det vil si at pasienten er i høyrisiko for å utvikle psykose og bør tilbys oppfølging med hensyn til dette. For videre utredning kan Structured Interview for Prodromal Symptoms (SIPS) (165–­167) være til nytte. Bruk av SIPS krever kompetanse i å vurdere kliniske symptomer og opplæring i bruk av intervjuet.

Verktøy:
Kiddie-­SADS-­PL
SIPS