Forside   Utredning  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Førerkortforskriften stiller krav til sjåførens fysiske og psykiske helsetilstand. Kravene til psykisk helse er omtalt i Vedlegg 1 § 2 nr. 4, jf. §§ 3 og 4:
«Det må ikke være alvorlig psykisk lidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller atferdsforstyrrelser som kan være farlige i trafikken» (203).

For psykoselidelser er ikke forskriftens helsekrav oppfylt dersom:
«det er kronisk psykose eller har vært flere psykotiske episoder som har svekket kjøre­evnen og pasienten ikke er stabilisert av kontinuerlig behandling og/eller det har ­forekommet en mer alvorlig/langvarig psykotisk episode som har svekket kjøreevnen for mindre enn ett år siden og/eller det må antas at det er fare for nye psykotiske episoder» (204)

Uavhengig av psykose, vil personlighetsavvik omfattes av forskriftens krav dersom det er holdepunkter for nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller atferdsforstyrrelser som kan være farlige i trafikken.

Meldeplikt

Meldeplikten til Fylkesmannen etter helsepersonellovens (16) § 34 gjelder når ­forskriftens krav ikke er oppfylt. Ved kortvarige psykoser uten risiko for tilbakefall, som begrunnes i hendelse som er forklarlig, unngåelig og korrigerbar, kan advarsel og råd om midlertidig kjørestans brukes. I slike tilfeller skal det ikke gis melding til Fylkesmannen. En forutsetning er at personen er i stand til å håndtere dette på en sikker måte, jf. ­Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker (204).

Attestering og dispensasjon

Ved opplysning om (gjennomgått) alvorlig psykisk lidelse og om episodisk lidelse kreves det attest fra behandlende lege eller spesialist (psykiater eller psykologspesialist). ­Attesten bør vurdere pasientens/brukerens funksjon som motorvognfører. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort mv. (205) gir ytterligere veiledning for ansvarlig behandler. Det kan gis dispensasjon etter psykotiske episoder der tilbakefallsrisikoen ikke vurderes som særlig høy. Pasienter/brukere med schizofrenidiagnose gis dispensasjon avhengig av funksjonsevne. Ved legemiddelbehandling, også under tvungent psykisk helsevern, som har god effekt, og «vedkommende gjennom slik ­behandling forblir upsykotisk eller får forbedret sin kjøreevne i tilstrekkelig grad», kan det gis dispensasjon.

Fylkesmennene vurderer og fatter vedtak i søknader om dispensasjon fra helsekravene.