Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Det viktigste kriteriet i en voldsrisikovurdering er om personen har begått volds­handlinger tidligere. Hvis det er tilfelle utredes situasjonen rundt voldshandlingen, som for eksempel om volden er utøvd under ruspåvirkning eller ikke. Generelt er det lettere å predikere kortsiktig enn langsiktig risiko, ettersom risikofaktorene kan veksle mye over tid. Personer som gjentatte ganger er innlagt på grunn av psykose under påvirkning av rusmidler, bør utredes både med sikte på alvorlig psykisk lidelse og risiko for vold.

Det finnes flere instrumenter som brukes til screening for voldsrisiko. Instrumentene er laget for å predikere kortsiktig voldsrisiko og bør derfor ikke benyttes for å forutsi voldsrisiko på lengre sikt. Alle disse instrumentene er bygd på erfaringer på gruppenivå, og det er vanskelig å gi en nøyaktig prediksjon på individnivå basert på en slik metodisk tilnærming. Som med screening for alle tilstander med lav forekomst, er det også et problem at screeninginstrumenter kan identifisere svært mange av de som ikke har økt risiko, som risikoutsatte. Det vil også finnes flere med økt risiko i gruppen som screener negativt. Resultatet av en voldsrisikoscreening bør derfor fortolkes forsiktig.

Det finnes risikovurderinger for voldsepisoder på kort sikt, Brøset Violence Checklist (BVC) (183–188) og Voldsrisiko sjekkliste – 10 (V-Risk-10) (189). Disse er primært rettet mot bruk på akuttavdelinger og andre behandlingsenheter og graderer risikoen som enten høy, moderat eller lav. Historical-Clinical-Risk scheme (HCR-20) (190;191) er et strukturert klinisk hjelpemiddel for å vurdere faren for framtidig voldelighet hos personer med en psykisk lidelse eller et personlighetsavvik. Her er nytten av selve sumskåren omdiskutert, men de forskjellige leddene kan være nyttige kriterier i en individuell klinisk vurdering av voldsrisiko.

Verktøy:
Brøset Violence Checklist (BVC)
V-RISK-10
HCR-20