Forside   Vedlegg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Alogi: redusert ordvolum

Anamnese: en strukturert, grundig registrering av pasientens historie og sykehistorie

Anhedoni: manglende evne til å glede seg over ting

Antistigmaarbeid: arbeid for å redusere uønskede negative holdninger

Apati: tap av motivasjon, manglende entusiasme og engasjement

Avolisjon: mangel på målrettede handlinger

Compliance: behandlingsetterlevelse

Eksekutive funksjoner: problemformulering, planlegging og gjennomføring av ­oppgaver

Ekvivalente: sammenlignbare

Idiosynkratisk tenkning: problemer med abstraheringsevne eller symboliseringsevne

Influenssymptomer: opplevelsen av at kroppen kan påvirkes eller styres av en ytre kraft

Insidens: antall nye tilfeller av en sykdom i en befolkning i en definert tidsperiode

Komorbiditet: samtidig tilstedeværelse av én eller flere psykiske lidelser eller somatiske tilstander utover hoveddiagnosen

Negative symptomer: reduksjon eller bortfall av normale funksjoner

Positive symptomer: symptomer som representerer et tillegg av noe som vanligvis ikke er der

Premorbid fase: fasen før selve sykdommen bryter ut

Premorbid fungering: fungering før sykdom

Prevalens: antall individer som på et tidspunkt har en sykdom i en definert befolkning

Prodromalfase: «varselfase» med de første tegnene til sykdom

Psykoedukativ: kunnskapsformidlende

Recovery: en holdning som fremmer håp og tro på muligheter for at den enkelte kan leve et meningsfullt og tilfredsstillende liv

Sensorisk deprivasjon: fravær av sansestimuli

Slow metabolizer: person som bryter ned enkelte legemidler langsommere enn andre

Stereotyp tenkning: ufleksibelt eller lite rikt tankeinnhold

Taktil: som har med berøring å gjøre

Tankeblokk: opplevelse av at tankene helt stopper opp

Tankeinnsetting:  at personens tanker er satt inn i hodet av andre

Tankekringkasting: at personens tanker kan høres av andre

Tanketyveri: at tanker faktisk er fjernet fra hodet

Visuospatialt evnenivå: evne til perseptuell/visuell problemløsning