Forside  1 Innledning  

1 Innledning

1.2 Bakgrunn

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

De siste 25 årene har det vært en økende erkjennelse av at rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser ofte opptrer samtidig. De psykiatriske ungdomsteamene ble opprettet i første halvdel av 1980-årene fordi man var oppmerksom på dette uheldige samspillet mellom to problemområder. Selv om behandlingsoppmerksomheten i spesialisthelsetjenesten i stor grad har vært rettet mot pasienter med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig personlighetsforstyrrelse, legges det nå i økende grad vekt på samspillet mellom rusmidler og mindre alvorlige psykiske lidelser.

Åpenhet og helhet

Stortingsmelding 25 (1996-97) Åpenhet og helhet omtalte gruppen med alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmiddelmisbruk spesielt. Det ble gjennomført en utredning av omfanget og behandlingsbehovet 1 .  Man kom fram til at det dreide seg om rundt 4000 mennesker med samtidig alvorlig psykisk lidelse, rusmiddelmisbruk og som hadde et utilstrekkelig behandlingstilbud. Disse personene pendlet ofte mellom behandlingssystemene og mange hadde vansker med å klare seg i egen bolig. På grunnlag av denne utredningen sendte Sosial- og helsedepartementet ut Rundskriv I-36/2001 Tjenester til mennesker med psykiske lidelser og omfattende rusmiddelmisbruk .

Sosial og helsedirektoratet utga i 2005 IS-1289 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring av sosial- og helsetjenesten for rusmiddelmisbrukere. Det ble som ett av tiltakene anbefalt å utarbeide retningslinjer for ”Utredning og behandling av personer med komorbide lidelser (rus/psykiatri).”

Denne retningslinjen erstatter Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-36/2001.