Forside  1 Innledning  

1 Innledning

1.3 Innhold, tjenesteytere og pasientmålgruppe

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Retningslinjen er todelt slik at del 1 inneholder generell informasjon og del 2 inneholder den faglige delen av retningslinjen, og dermed alle kapitler med anbefalinger.

Retningslinjen er i første rekke utarbeidet for tjenesteutøvere som arbeider med pasienter/personer med både ruslidelser og psykiske lidelser, særlig

 • helsepersonell i kommunehelsetjenesten
 • ansatte i NAV og sosialtjenesten
 • helse- og sosialpersonell i TSB
 • helse- og sosialpersonell i psykisk helsevern
 • helsepersonell og øvrige ansatte i fengslene/kriminalomsorgen

Retningslinjen kan også være nyttig for ansatte i frivillige organisasjoner, Husbanken mv.

Retningslinjens målgruppe er personer med alvorlig psykisk lidelse kombinert med ruslidelse. I tillegg inkluderes personer med mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse når hver av de to typer lidelse er forbundet med betydelig funksjonssvikt.

På grunn av få studier om behandling av samtidig rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser hos ungdom i alderen 15-18 år, er retningslinjen avgrenset til å gjelde voksne over 18 år. Det er imidlertid viktig at begynnende rusproblematikk og psykiske lidelser oppdages så tidlig som mulig. Det vises til veileder for tidlig intervensjon og til øvrige veiledere/retningslinjer innenfor psykisk helsefeltet.