Forside  2 Definisjoner, metode og prosess   2.3 Rusdiagnoser i ICD-10 og DSM-IV  

2 Definisjoner, metode og prosess

2.3.3 Misbruk/substance abuse i DSM-IV

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

”Substance abuse” i DSM-IV er en bredere kategori enn ”skadelig bruk” i ICD-10 fordi det legges mer vekt på sosiale konsekvenser og kriminalitet knyttet til rusmiddelbruk, mens det i ”skadelig bruk” legges mest vekt på helseskade. Dermed vil prevalens av ruslidelser samlet sett bli større ved bruk av DSM-IV sammenlignet med ICD-10.

Kriterier i DSM-IV

Når det gjelder definisjon av misbruk/substance abuse ifølge DSM-IV må kriteriene både i punkt A og B, som det vises til under, være oppfylt.

A. Pasienter med misbruk/substance abuse preges av et dysfunksjonelt mønster med bruk av psykoaktive substanser som fører til betydelig klinisk svekkelse eller uro og vansker. Dette er uttrykt ved én eller flere av følgende kriterier i løpet av de siste 12 månedene:

 1. Gjentatt bruk av psykoaktive substanser som fører til svikt mht å mestre ansvar og plikter knyttet til arbeid, skole, hjem.
 2. Gjentatt bruk i situasjoner som kan medføre risiko for fysisk skade.
 3. Gjentatte legale problemer (politi, rettsvesen) knyttet til bruk av psykoaktive substanser.
 4. Fortsatt bruk til tross for vedvarende eller tilbakevendende sosiale og mellommenneskelige problemer som er forårsaket eller forsterket av effektene av psykoaktive substanser.


B. Pasienter som preges av at symptomene ikke oppfyller kriteriene for avhengighet for denne kategorien psykoaktiv substans.

I foreliggende utkast til DSM-V foreslås det å benytte begrepet ”addiction” i stedet for avhengighet. I tillegg foreslås det at man tar inn rustrang (”craving”) som diagnostisk kriterium, fjerner kriteriet vedrørende kriminalitet, samt  innfører en ny diagnosekode for cannabis abstinens (”withdrawal”).