Forside  2 Definisjoner, metode og prosess   2.4 Metode og prosess  

2 Definisjoner, metode og prosess

2.4.2 Supplerende kunnskapsinnhenting av arbeidsgruppen.

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

De høye kravene til studiekvalitet førte til at bare en svært liten andel av de studiene som fantes, ble gjennomgått av Kunnskapssenteret. For eksempel var det ingen studier fra Europa (utenom Storbritannia).

Flere viktige psykososiale behandlingsmetoder ble derfor ikke vurdert. Det gjelder blant annet institusjonsbehandling av ulik type, likeledes langtids poliklinisk gruppebehandling over lang tid, og læringsbaserte behandlingstiltak (”contingency management” 4 ). Boligtiltak, sysselsettingstiltak eller familietiltak ble heller ikke gjennomgått fordi man ikke fant studier med tilstrekkelig kvalitet på disse områdene. Kunnskapssenterets gjennomgang inkluderte heller ikke oversiktsartikler om psykososiale behandlingsmetoder

Det ble derfor foretatt en gjennomgang av nylige oversiktsartikler hvor kravet til forskningsmessig stringens var noe lavere.

Alle oversiktsstudier som ble identifisert av Kunnskapssenteret, men som ble ekskludert fra deres kunnskapsoppsummering på grunn av at de ikke inneholdt relevante RCT-studier (randomiserte kontrollerte studier) ut over de som ble inkludert i Cleary et al., (2008) 5 , ble gjennomgått av arbeidsgruppen. Det vises til vedlegg 4 for resultatene av disse gjennomgangene.4 Begrepet ”Contingency management” (CM) har ikke noen helt dekkende kort norsk oversettelse. ”Læringsbasert rusbehandling” har vært brukt. Det betyr at man etter avtale systematisk gir belønning ved rusfrihet (negative urinprøver) eller oppmøte til behandling.

5 Studiene ble ekskludert fra Cleary et al. av ulike grunner, hovedsaklig fordi de inkluderer RCT-studier med for lav gradering, kvasieksperimentelle studier , eller studier med bredere målgruppe eller andre utfallsmål enn kunnskapssenteret.