Forside  2 Definisjoner, metode og prosess   2.4 Metode og prosess  

2 Definisjoner, metode og prosess

2.4.4 Referansegruppe, rådslag og møter

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

En bredt sammensatt referansegruppe har hatt to samlinger og kommet med synspunkter og vurderinger, dels gjennom arbeid i grupper, dels i plenum. Referatene fra møtene har vært noe av grunnlaget for arbeidet med retningslinjen.

To rådslag

Det ble avholdt to rådslag med inviterte fagpersoner og representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjonene. Utkast til anbefalingene ble sendt ut på forhånd og systematisk gjennomgått under rådslagene.

Tidlige utkast til anbefalinger har vært drøftet i møter arrangert av Kompetansesenter rus – region øst (KoRus Øst) og Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og avhengighet (RKDD) ved Helse Sør-Øst med deltakelse fra fagfolk i kommuner, boliger, rusfeltet og psykisk helsevern.