Forside  2 Definisjoner, metode og prosess   2.4 Metode og prosess  

2 Definisjoner, metode og prosess

2.4.5 Vurderinger av kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Der det ikke finnes evidens eller noen form for empirisk støtte, er det utformet anbefalinger som er basert på etablert og akseptert klinisk praksis som har konsensus blant eksperter innen fagområdet. Innhenting av kunnskap om klinisk praksis er også basert på rapporter, beskrivelser av behandlingstilbud, behandlings- og forskningsprotokoller, akkumulert klinisk erfaring blant deltakerne og inviterte fagpersoner, rapporter og skriv utgitt av Helsedirektoratet, relevante utenlandske nasjonale retningslinjer, og annen tilgjengelig informasjon.

Noen anbefalinger er av mer generell karakter og er i liten grad empirisk forankret (f. eks. om betydningen av å gi informasjon til pasientenes familie/pårørende). Slike anbefalinger er mer grunnleggende og generelle enn de øvrige anbefalingene og graderes derfor ikke.

GLIA

Et utkast til anbefalinger ble vurdert av to eksterne fagpersoner i henhold til fem kriterier for implementerbarhet som beskrevet i Guideline Implementability Appraisal (2005)(GLIA). Det er likevel et overordnet prinsipp i utformingen av anbefalingene at de skal være praktiske og nyttige i det kliniske arbeidet til tjenesteytere. Dette har medført at man for eksempel har valgt å bruke ord og begreper som kunne vært mer operasjonaliserte eller spesifiserte i henhold til GLIA (for eksempel ord som voksne, kort tid, samtykke, ’bør kartlegges for ruslidelse’ i stedet for å angi type kartleggingsverktøy).

AGREE

Anbefalingene er utarbeidet etter AGREE 6 -verktøyet fra The AGREE Collaboration.

Graderingsmodell

Graderingsmodell fra SIGN ble benyttet for å skåre anbefalingene. Det er seks definerte nivåer for å gradere styrken på det vitenskapelige grunnlaget for omtale metoder eller tiltak, samt fire nivåer for å skalere styrken på anbefalingene i henhold til hvor solid kunnskapsgrunnlaget er. Sistnevnte tar også hensyn til støtte fra rapporter, klinisk ekspertise, økonomi, konsensus i arbeidsgruppen, etiske forhold, med mer. Styrken på anbefalingene påvirkes av kvaliteten på den vitenskapelige evidensen, usikkerhet knyttet til balansen mellom ønskede og uønskede effekter, usikkerhet eller variasjon i verdier og preferanser, og usikkerhet knyttet til om anbefalingene er knyttet til en fornuftig bruk av ressurser.6 AGREE: Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation Instrument