3 Forekomst

3.8.1 Bipolare lidelser og ruslidelser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Bipolare lidelser innebærer stemningssvingninger, dels oppstemthet som ved mani og hypomani, dels nedstemthet som ved depresjon. Svingningene kan være store som ved bipolar lidelse type I (der de maniske episodene kan innebære psykose) eller litt mindre omfattende som ved bipolar lidelse type II (der de oppstemte periodene er noe mildere og ikke psykotiske). Det kan også være blandede episoder preget av høyt aktivitetsnivå, men samtidig nedsatt stemningsleie og andre symptomer på depresjon. Svingningene kan variere i grad, varighet og hyppighet. Hos noen er det svært raske svingninger, og det kan da være en vanskelig grenseoppgang til diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Stemningssvingninger er også vanlig hos personer som ruser seg og i perioden etter et rusmiddelmisbruk. Å skille stemningssvingninger som er utløst av rusinntak fra svingninger som skyldes en bipolar lidelse, kan være svært krevende.

Bipolar lidelse type II er ofte vanskelig å avdekke fordi de maniske episodene er mindre uttalte og kan oppleves som behagelige av pasienten selv. Her kan imidlertid behandling av den psykiatriske grunnlidelsen ha stor betydning for forløpet.