Forside  4 Etikk og juridiske aspekter  

4 Etikk og juridiske aspekter

4.2 Etiske dilemmaer

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

På noen områder er det motsetninger mellom ulike etiske hensyn. Det gjelder spesielt der prinsippene om brukermedvirkning og selvbestemmelse kan komme i konflikt med andre hensyn. Håndtering av noen slike dilemmaer er lovregulert, andre er det ikke. I den praktiske hverdag vil det i begge tilfelle oftest være rom for skjønnsmessige etiske overveielser.

Pasientens frie vilje

Det er en klar hovedregel at helsehjelpen som blir gitt, skal være basert på pasientens frie og informerte samtykke, jf. blant annet Europarådskonvensjonen (EMK) om menneskerettigheter og biomedisin artikkel 5. Unntak fra dette samtykkeprinsippet må være begrunnet og lovhjemlet. EMK, artikkel 5 gir føringer om hvilke inngrep myndighetene kan gjennomføre med tvang. Å unnlate å gi helsehjelp kan i følge EMK, artikkel 3 innebære at pasienten blir utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling.