Forside  4 Etikk og juridiske aspekter   4.2 Etiske dilemmaer  

4 Etikk og juridiske aspekter

4.2.3 Behov for grensesetting og kontinuitet i behandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

I behandlingssituasjoner kan det være behov for grensesetting mot uønsket atferd i behandlingsinstitusjoner i forbindelse med rusmiddelbruk og andre typer handlinger med negativ innvirkning for andre. For å styrke grensesettingen har man tradisjonelt brukt utskriving, noe som i praksis innebærer et brått brudd på et behandlingsopphold.  Slike behandlingsavbrudd kan være svært uheldige fordi kontinuitet er viktig. Behandlingsmessig er det problematisk å skrive ut pasienter fordi de viser symptomer på egen lidelse. Det er derfor nødvendig å planlegge alternative tiltak for unngå brudd i behandlingen. Slike tiltak bør ta utgangspunkt i dialog med pasienten, forankres i ansvarsgruppen og tydeliggjøres i kriseplan og individuell plan.  Dersom en utskrivning fra institusjon likevel iverksettes bør denne være tidsbegrenset, og det må sørges for god oppfølging også i tiden utenfor institusjon med sikte på å ivareta kontinuitet i behandlingen, jf. anbefaling 44.