Forside   6. Utredning  

6.11 Utredning av voldsrisiko

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 26. Atferdsmønstre som utgjør en risiko for voldelig atferd, bør utredes med sikte på adekvate behandlings- og oppfølgingstiltak. Eksempler på verktøy er VRS-10, HCR-20 B 3
Nr. 27. Personer med gjentatte innleggelser for psykotiske gjennombrudd under påvirkning av rusmidler, bør vurderes utredet for risiko for voldelige handlinger B 3
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Alvorlige psykiske lidelser kan innebære risiko for vold. Samtidig rusmisbruk øker risikoen for vold betydelig (Pulay et al., 2007, Wallace et al., 2004, Brennan et al., 2000, Elbogen and Johnson, 2009).

Fare for voldelig atferd

Atferdsmønstre som inkluderer fare for voldelig atferd, bør utredes med sikte på adekvate behandlingstiltak (anbefaling 26), jf Rundskriv om vurdering av risiko for voldelig atferd (Helsedirektoratet, 2007). Det er viktig å ha rutiner for vurdering av voldsrisiko hvor verktøy som for eksempel VRS-10 og HCR-20 kan være aktuelle å ta i bruk. På nettsidene til de tre Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri finnes beskrivelse av forskjellige verktøy og hvilke kvalifikasjoner som trengs for å bruke dem, se for eksempel www.sifer.no (Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Nasjonalt kompetansenettverk) arrangerer opplæring i bruk av HCR-20.

Påvist alvorlig voldsrisiko

Personer med gjentatte innleggelser for psykotiske gjennombrudd under påvirkning av rusmidler bør vurderes utredet både med sikte på alvorlig psykisk lidelse og risiko for vold 41 (anbefaling 27). Det bør videre gis et langvarig, forpliktende og tett behandlingstilbud gjennom aktivt oppsøkende virksomhet, eventuelt vurdere å etablere tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. Personer med ROP-lidelse med påvist alvorlig voldsrisiko krever samarbeid mellom forskjellige instanser (kommunal helse- og sosialtjeneste, NAV, kriminalomsorg, politi og spesialisthelsetjeneste).