Forside   6. Utredning  

6.2 Forhold som er viktige for utredning

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 9. Spesialisthelsetjenesten, kommunen og NAV må om nødvendig aktivt bruke personens arenaer for å gjennomføre kartlegging - -
Nr. 10. Kartlegging skal ikke skje isolert, men være del av et eksisterende behandlingstiltak eller føre til tilbud om behandling og oppfølging i kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten C 4
Nr. 11. Kartleggingsresultatet skal etter samtykke, følge personen for å unngå unødvendige gjentakelser C 4
Vedlegg
 

Spesialisthelsetjeneste, kommune og NAV må om nødvendig aktivt bruke personenes arena for å gjennomføre utredning (anbefaling 9). En slik arena kan være der personen bor, oppholder seg én dag eller flere dager i uken osv.

Det må være et godt forhold preget av gjensidig tillit mellom den som utreder og den som blir utredet. Det vises også til kapittel 7.2 ”God terapeutisk relasjon”. Det må gis god informasjon om hensiktene med kartlegging og utredning, nytteverdi og resultater 29 .

Kartlegging skal ikke skje isolert, men være del av et eksisterende behandlingstiltak eller føre til tilbud om behandling og oppfølging i kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten (anbefaling 10).

Resultater skal følge

Resultatet skal etter samtykke, følge personen for å unngå unødvendige gjentakelser(anbefaling 11). Det vil bidra til å redusere belastningen for pasienten ved å måtte svare på de samme spørsmålene mange ganger. Spesielt er belastningen stor når dette skjer i forbindelse med kriser.29 Jf. Pasient- og brukerrettighetsloven kap 3, om rett til medvirkning og informasjon