Forside   6. Utredning  

6.3 Utredning av personer med ROP-lidelser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser er et samspill mellom biologiske disposisjoner og psykososiale erfaringer. For eksempel kan en psykose være et direkte resultat av rusmiddelbruk, men oppfattes som en ikke-rusutløst psykose. På den annen side kan personer som åpenbart er påvirket av rusmidler, også ha en underliggende psykotisk tilstand som ikke oppdages fordi den kamufleres av rusatferden.

Eksempler på sammenhenger er

 • primær ruslidelse og sekundære psykiske problemer
 • primær psykisk lidelse og sekundære rusmiddelproblemer
 • felles utløsende faktorer
 • andre sammenhenger og ulike kombinasjoner

Selv om mange personer med alvorlig ROP-lidelse rapporterer at de psykiske symptomer debuterte før rusmisbruket (Kessler, 2004, Bakken et al., 2003), er det også mange som gir uttrykk for det motsatte. Mange tolker sine symptomer som et resultat av rusmiddelinntak eller abstinens, uten at dette nødvendigvis er tilfelle. I abstinensfasen vil mange ha symptomer på psykiske lidelser, og det blir viktig å skille ut hva som skyldes abstinens og hva som er symptomer på en underliggende psykisk lidelse.

God diagnostisk utredning

God diagnostisk utredning lettes betydelig ved rusfrihet av en viss varighet, nettopp fordi rusmiddelvirkninger kan forveksles med symptomer på psykisk lidelse.

For eksempel kan

 • det være problematisk å skille mellom negative symptomer ved schizofreni versus virkninger av cannabis
 • det være vanskelig å skille mellom konsekvenser av rusmiddelbruk og symptom på bipolare lidelser, depresjon og angst
 • depresjonsfølelsen bli borte under påvirkning av opioider
 • angstsymptomer kamufleres ved bruk av forskjellige rusmidler

I følge en nederlandsk undersøkelse av personer under behandling for alkoholavhengighet synker nivået av angst og depresjon først 4 uker etter avsluttet drikking, for deretter å forbli relativt stabilt. En mindre gruppe på omkring 10 prosent utvikler symptomer på depresjon i løpet av månedene som følger (Driessen et al., 2001).

Tentativ diagnose

Ofte er en diagnose foreløpig (tentativ). Resultatet av kartlegging og utredning må tolkes i lys av om pasienten under utredningen brukte rusmidler, hadde abstinensreaksjon eller opplevde uttalt rustrang, jf. anbefaling 80.

Tidligere syksomshistorie

Tidligere sykdomshistorie knyttet til psykiatriske symptomer og rusmiddelbruk, samt lengre fravær av rusmiddelbruk, er viktig før man kan konkludere med at det dreier seg om en uavhengig alvorlig psykisk lidelse eller at det er sekundære virkninger av rusmiddelbruken.